Propisi o javnom beležništvu (Zakon, pravilnici, Poslovnik, tarife)

0.00  RSD

Nema na zalihama

Propisi o javnom beležništvu (Zakon, pravilnici, Poslovnik, tarife)

 

SADRŽAJ:

1. ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU („Sl. glasnik RS“, br. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14 – dr. zakon, 93/14 – dr. zakon, 121/14, 6/15, 106/15)

2. Pravilnik o javnobeležničkoj kancelariji i radnom vremenu javnog beležnika („Sl. glasnik RS“, br. 31/12, 87/14, 15/17)

3. Javnobeležnički poslovnik („Sl. glasnik RS“, br. 62/16, 66/17, 48/18, 54/18)

 • Obrazac 1
 • Obrazac 2

4. Javnobeležnička tarifa („Sl. glasnik RS“, br. 91/14, 103/14, 138/14, 12/16, 17/17, 67/17, 98/17, 14/19, 49/19, 17/20, 91/20)

5. Javnobeležnička tarifa javnog beležnika kao poverenika suda u postupku za raspravljanje zaostavštine („Sl. glasnik RS“, br. 12/16)

6. Pravilnik o javnobeležničkom ispitu („Sl. glasnik RS“, br. 71/11, 81/11, 3/12, 78/12, 31/13)

 • Prilog: Program za polaganje javnobeležničkog ispita
 • Obrazac 1 – Uverenje o položenom javnobeležničkom ispitu
 • Obrazac 2 – Evidencija o licima koja su položila javnobeležnički ispit

7. Pravilnik o privremenom broju javnobeležničkih mesta i službenim sedištima javnih beležnika i javnobeležničkim mestima za koja će se raspisati konkurs za prvih 100 javnih beležnika („Sl. glasnik RS“, br. 31/12, 57/14)

8. Pravilnik o sastavu, načinu rada i odlučivanju komisije Ministarstva pravde koja odlučuje o žalbama protiv odluka disciplinske komisije Javnobeležničke komore („Sl. glasnik RS“, br. 16/16)


 

DETALJAN SADRŽAJ PO PROPISIMA:

ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU
(„Sl. glasnik RS“, br. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14 – dr. zakon, 93/14 – dr. zakon, 121/14, 6/15, 106/15)

Deo prvi
POLOŽAJ I DELATNOST (čl. 1. do čl. 117.)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 13.)

 • Predmet zakona (član 1.)
 • Javno beležništvo i javni beležnici (član 2.)
 • Sticanje i prestanak statusa javnog beležnika (član 3.)
 • Javnobeležnička delatnost (član 4.)
 • Nespojivost javnobeležničke delatnosti sa drugim poslovima (član 5.)
 • Vrste javnobeležničkih isprava (član 6.)
 • Javnobeležnička isprava kao javna isprava i njena izvršnost (član 7.)
 • Strane javnobeležničke isprave (član 8.)
 • Dužnost zakonitog i savesnog postupanja (član 9.)
 • Službeno područje i službeno sedište (član 10.)
 • Pečat i štambilj (član 11.)
 • Udruživanje u Javnobeležničku komoru (član 12.)
 • Nadzor nad javnobeležničkom delatnošću (član 13.)

II. ORGANIZACIJA JAVNOG BELEŽNIŠTVA (čl. 14. do čl. 24.)

1. Oblik obavljanja delatnosti i sedište (čl. 14. do čl. 17.)

 • Oblik obavljanja javnobeležničke delatnosti (član 14.)
 • Javnobeležnička mesta (član 15.)
 • Službeno sedište i tabla (član 16.)
 • Službeno područje (član 17.)

2. Uslovi i načela obavljanja delatnosti (čl. 18. do čl. 24.)

 • Upotreba jezika i pisma (član 18.)
 • Pečat, štambilj i potpis (član 19.)
 • Prostorije i oprema (član 20.)
 • Radno vreme (član 21.)
 • Početak delatnosti (član 22.)
 • Pretres javnobeležničke kancelarije i oduzimanje dokumentacije i predmeta (član 23.)
 • Prestanak delatnosti (član 24.)

III. SUBJEKTI JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI (čl. 25. do čl. 51.)

1. Imenovanje i razrešenje javnog beležnika (čl. 25. do čl. 31a)

 • Uslovi za imenovanje (član 25.)
 • Nedostojnost (član 26.)
 • Nadležnost za imenovanje (član 27.)
 • Postupak imenovanja – raspisivanje i objavljivanje konkursa (član 28.)
 • Postupak imenovanja – podnošenje prijave (član 29.)
 • Zakletva (član 30.)
 • Imenik javnih beležnika (član 30a)
 • Razrešenje (član 31.)
 • Udaljenje (član 31a)

2. Javnobeležnički pripravnici, pomoćnici, zamenici i vršioci dužnosti javnog beležnika (čl. 32. do čl. 51.)

 • Javnobeležnički pripravnici (član 32.)
 • Uslovi za upis javnobeležničkog pripravnika u imenik (član 33.)
 • Potreba za javnobeležničkim pripravnicima (član 34.)
 • Pripravnički staž (član 35.)
 • Poslovi koje obavlja javnobeležnički pripravnik (član 36.)
 • Javnobeležnički saradnik (član 36a)
 • Javnobeležnički pomoćnik (član 37.)
 • Uslovi za upis javnobeležničkog pomoćnika u imenik (član 38.)
 • Potreba za javnobeležničkim pomoćnikom (član 39.)
 • Izbor javnobeležničkog pomoćnika (član 40.)
 • Početak obavljanja posla javnobeležničkog pomoćnika (član 41.)
 • Poslovi koje obavlja javnobeležnički pomoćnik (član 42.)
 • Zaštita prava (član 43.)
 • Zakletva (član 44.)
 • Zarade (član 45.)
 • Javnobeležnički zamenik (član 46.)
 • Određivanje javnobeležničkog zamenika (član 47.)
 • Poslovi koje obavlja javnobeležnički zamenik (član 48.)
 • Vršilac dužnosti javnog beležnika (član 49.)
 • Zajedničke odredbe (član 50.)
 • Administrativno osoblje javnog beležnika (član 51.)

IV. JAVNOBELEŽNIČKA DELATNOST (čl. 52. do čl. 99.)

1. Opšte odredbe (čl. 52. do čl. 62.)

 • Opšta službena dužnost (član 52.)
 • Uskraćivanje preduzimanja radnji (član 53.)
 • Prigovor protiv rešenja javnog beležnika (član 53a)
 • Žalba protiv rešenja suda (član 53b)
 • Izuzeće javnog beležnika (član 54.)
 • Zabrana poslovne saradnje (član 55.)
 • Zabrana političke aktivnosti (član 56.)
 • Dužnost čuvanja javnobeležničke tajne (član 57.)
 • Naknada štete (član 58.)
 • Osiguranje od odgovornosti (član 59.)
 • Određivanje pritvora (član 60.)
 • Korišćenje pečata i štambilja (član 61.)
 • Dužnost vođenja evidencije (član 62.)

2. Oblik javnobeležničke isprave (čl. 63. do čl. 71.)

 • Standardi formata i sredstva sačinjavanja (član 63.)
 • Prazna mesta i oznake brojeva (član 64.)
 • Reči i znakovi izvan teksta (član 65.)
 • Ispravljanje i dopunjavanje javnobeležničke isprave prilikom izrade (član 66.)
 • Ispravljanje javnobeležničke isprave nakon izdavanja isprave (član 66a)
 • Označavanje i povezivanje stranica (član 67.)
 • Potpisivanje i overa (član 68.)
 • Potpisivanje i overa isprave koja se sastoji od više stranica (član 68a)
 • Neoverena isprava (član 69.)
 • Isprava sačinjena u elektronskom obliku (član 70.)
 • Zapisivanje izjava (član 71.)

3. Postupak sačinjavanja javnobeležničke isprave (čl. 72. do čl. 81.)

 • Svojstvo i sposobnosti stranke (član 72.)
 • Učesnici u postupku (član 73.)
 • Utvrđivanje identiteta (član 74.)
 • Svedok (član 75.)
 • Lice sa posebnim potrebama (član 76.)
 • Zastupanje poslovno nesposobne stranke (član 77.)
 • Zastupanje pravnog lica (član 78.)
 • Punomoćnik (član 79.)
 • Poučavanje stranke (član 80.)
 • Potpisivanje isprave (član 81.)

4. Javnobeležnički zapisi (čl. 82. do čl. 85.)

 • Pravni poslovi koji imaju oblik javnobeležničkog zapisa (član 82.)
 • Drugi pravni poslovi koji mogu imati oblik javnobeležničkog zapisa (član 83.)
 • Sadržina javnobeležničkog zapisa (član 84.)
 • Izvršnost javnobeležničkog zapisa (član 85.)

5. Javnobeležnički zapisnici (čl. 86. do čl. 89.)

 • Isprave koje mogu imati oblik javnobeležničkog zapisnika (član 86.)
 • Činjenice o kojima se sastavljaju javnobeležnički zapisnici (član 87.)
 • Druge činjenice, radnje i izjave o kojima se sastavljaju javnobeležnički zapisnici (član 88.)
 • Sadržina javnobeležničkog zapisnika (član 89.)

6. Javnobeležničke potvrde (čl. 90. i 91.)

 • Dužnost javnog beležnika da izda potvrdu (član 90.)
 • Ovlašćenje javnog beležnika da izda potvrdu (član 91.)

7. Javnobeležničke overe (čl. 92. do čl. 97.)

 • Overavanje potpisa na nejavnoj ispravi (legalizacija) (član 92.)
 • Overavanje nejavne isprave (solemnizacija) (član 93.)
 • Klauzula o potvrđivanju (član 93a)
 • Sadržina klauzule o potvrđivanju (član 93b)
 • Stavljanje klauzule o potvrđivanju (član 93v)
 • Potvrđivanje isprave (član 93g)
 • Ispitivanje uslova za preduzimanje pravnog posla (član 93d)
 • Ispitivanje dozvoljenosti pravnog posla (član 93đ)
 • Overavanje prepisa isprava (član 94.)
 • Overa prevoda (član 95.)
 • Overa odluka organa upravljanja pravnog lica (član 96.)
 • Bliže uređenje overa (član 97.)

8. Povereni poslovi (čl. 98. i 99.)

 • Ograničenje u poveravanju poslova (član 98.)
 • Poveravanje poslova od strane suda (član 99.)

V. JAVNOBELEŽNIČKE KNJIGE I SPISI (čl. 100. do čl. 117.)

1. Opšte odredbe (čl. 100. do čl. 103.)

 • Čuvanje spisa i isprava (član 100.)
 • Čuvanje spisa u slučaju prestanka javnobeležničke delatnosti (član 101.)
 • Čuvanje spisa u slučaju odsustva ili sprečenosti (član 102.)
 • Dostavljanje zaveštanja (testamenta) i potvrde o deponovanom zaveštanju (član 103.)

2. Knjige (član 104.)

 • Vođenje knjiga (član 104.)

3. Izvornik, prepis, overa i izdavanje javnobeležničkih isprava (čl. 105. do čl. 109.)

 • Izvornik, otpravak, prepis i overa (član 105.)
 • Overa javnobeležničke isprave (član 106.)
 • Prilozi javnobeležničke isprave (član 107.)
 • Izdavanje izvornika javnobeležničke isprave (član 108.)
 • Izdavanje otpravka i prepisa javnobeležničke isprave (član 109.)

4. Čuvanje i obnavljanje isprava i spisa (čl. 110. do čl. 112.)

 • Dužnost čuvanja određenih vrsta javnobeležničkih isprava (član 110.)
 • Način čuvanja javnobeležničkih isprava (član 111.)
 • Obnavljanje spisa i isprava (član 112.)

5. Arhiva (čl. 113. do čl. 117.)

 • Predaja arhive u slučaju prestanka delatnosti javnog beležnika (član 113.)
 • Predaja arhive u slučaju smrti javnog beležnika (član 114.)
 • Postupanje sa arhivom do popunjavanja javnobeležničkog mesta (član 115.)
 • Obnova i zamena nestalih spisa (član 116.)
 • Izdavanje izvornika ili otpravka isprava odloženih u arhivu komore (član 117.)

Deo drugi
UDRUŽIVANJE JAVNIH BELEŽNIKA I ODNOS PREMA DRŽAVNIM ORGANIMA (čl. 118. do čl. 164.)

I. KOMORA I NJENI ORGANI (čl. 118. do čl. 133.)

 • Komora (član 118.)
 • Delokrug poslova (član 119.)
 • Statut i drugi opšti akti Komore (član 120.)
 • Izvori prihoda Komore (član 121.)
 • Organi Komore (član 122.)
 • Skupština Komore (član 123.)
 • Izvršni odbor (član 124.)
 • Nadzorni odbor (član 125.)
 • Predsednik (član 126.)
 • Disciplinska komisija (član 127.)
 • Disciplinski tužilac (član 128.)
 • Nagrada i naknada troškova članovima organa Komore (član 129.)
 • Obavljanje stručnih i administrativnih poslova (član 130.)
 • Pravno sredstvo protiv odluka organa Komore (član 131.)
 • Nadzor nad radom Komore (član 132.)
 • Predstavnici javnobeležničkih pomoćnika, javnobeležničkih saradnika i javnobeležničkih pripravnika (član 133.)

II. NAGRADA ZA RAD I NAKNADA TROŠKOVA (čl. 134. do čl. 142.)

 • Nagrada za rad i naknada troškova (član 134.)
 • Javnobeležnička tarifa (član 135.)
 • Dospelost nagrade i naknade troškova (član 136.)
 • Potvrda i račun (član 137.)
 • Solidarno snošenje troškova (član 138.)
 • Sporovi o nagradi i naknadi troškova (član 139.)
 • Javni beležnik kao poverenik (član 140.)
 • Nadzor plaćanja javnobeležničkih naknada i nagrada (član 141.)
 • Detaljnije uređenje (član 142.)

III. ORGANIZOVANJE JAVNOBELEŽNIČKOG ISPITA (čl. 143. do čl. 148b)

 • Uslovi za polaganje javnobeležničkog ispita (član 143.)
 • Podnošenje zahteva (član 144.)
 • Javnobeležnički ispit (član 145.)
 • Ispitna komisija (član 146.)
 • Uverenje (član 147.)
 • Evidencija (član 148.)
 • Nadzor ministarstva nad radom javnih beležnika (član 148a)
 • Nadzor Komore nad radom javnih beležnika (član 148b)

IV. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST (čl. 149. do čl. 164.)

 • Disciplinska odgovornost i kazne (član 149.)
 • Disciplinske povrede (član 150.)
 • Kazne zbog lakše povrede javnobeležničke dužnosti (član 151.)
 • Kazne za disciplinski prestup (član 152.)
 • Izvršenje kazni za disciplinske povrede (član 153.)
 • Zastarelost (član 154.)
 • Privremeno udaljenje (suspenzija) (član 155.)
 • Disciplinski organi (član 156.)
 • Disciplinska komisija Komore (član 157.)
 • Komisija Ministarstva (član 158.)
 • Pokretanje postupka (član 159.)
 • Pokretanje postupka (član 160.)
 • Postupak po predlogu disciplinskog tužioca (član 161.)
 • Usmena rasprava (član 162.)
 • Žalba (član 163.)
 • Shodna primena propisa (član 164.)

Deo treći
JAVNOBELEŽNIČKI DEPOZIT (čl. 165. do čl. 175.)

I. PREDMETI I STAVLJANJE U DEPOZIT (čl. 165. do čl. 169.)

 • Predmeti koje se mogu čuvati u depozitu (član 165.)
 • Odnos službenog sedišta javnog beležnika i predaja predmeta (član 166.)
 • Isprave o deponovanom predmetu (član 167.)
 • Ovlašćenje javnog beležnika da odbije prijem u depozit (član 168.)
 • Čuvanje isprava o deponovanju (član 169.)

II. ČUVANJE I IZDAVANJE PREDMETA (čl. 170. do čl. 175.)

 • Čuvanje predmeta (član 170.)
 • Obaveza predaje deponovanog predmeta (član 171.)
 • Ovlašćenja javnog beležnika posle isteka vremena depozita (član 172.)
 • Postupanje sa predmetom koji nije preuzet (član 173.)
 • Pravno dejstvo javnobeležničkog depozita (član 174.)
 • Shodna primena zakona i drugih propisa (član 175.)

Deo četvrti
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 176. do čl. 182.)

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama… koje nisu ušle u prečišćen tekst:

 • „Sl. glasnik RS“, br. 6/15
 • „Sl. glasnik RS“, br. 106/15

Javnobeležnički poslovnik
(„Sl. glasnik RS“, br. 62/16, 66/17, 48/18, 54/18)

I. OPŠTE ODREDBE (čl. 1. i 2.)

II. VRŠENJE JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI (čl. 3. do čl. 18.)

1. Kancelarija javnog beležnika (član 5.)

2. Pečat i štambilj (čl. 6. do čl. 13.)

3. Radno vreme javnog beležnika i mesto obavljanja službenih radnji (čl. 14. do čl. 18.)

III. JAVNOBELEŽNIČKE ISPRAVE (čl. 19. do čl. 66.)

1. Način pisanja javnobeležničke isprave (čl. 19. i 20.)

 • Podloga (član 19.)
 • Sredstvo za pisanje (član 20.)

2. Oblik javnobeležničke isprave (čl. 21. do čl. 29.)

 • Označavanje Javnobeležničke isprave (čl. 22. do čl. 25.)
 • Potpisivanje i overa isprave koja se sastoji od više stranica (član 26.)
 • Označavanje i povezivanje javnobeležničke isprave od više stranica (čl. 27. i 28.)
 • Isprava sačinjena u elektronskom obliku (član 29.)

3. Ispravljanje i dopunjavanje javnobeležničke isprave (čl. 30. do čl. 32.)

 • Ispravljanje i dopunjavanje javnobeležničke isprave prilikom izrade (član 30.)
 • Ispravljanje i dopunjavanje javnobeležničke isprave nakon izdavanja isprave (član 31.)
 • Za ispravljanje javnobeležničke isprave javnom beležniku ne pripada nagrada i naknada za troškove (član 32.)

4. Upotreba jezika i pisma (član 33.)

5. Utvrđivanje identiteta učesnika (čl. 34. do čl. 45.)

 • Uvid u službene dokumente (čl. 35. do čl. 39.)
 • Saslušanje svedoka identiteta (čl. 40. do čl. 43.)
 • Napomena o načinu na koji je utvrđen identitet (član 44.)
 • Nemogućnost dokazivanja identiteta (član 45.)

6. Tumači i prevodioci (čl. 46. do čl. 50.)

 • Utvrđivanje identiteta tumača (član 47.)
 • Utvrđivanje ovlašćenja za tumačenje (član 48.)
 • Prevodioci (član 49.)
 • Posebno pravilo za potpisivanje (član 50.)

7. Zakonski zastupnici (čl. 51. do čl. 56.)

 • Utvrđivanje identiteta (član 51.)
 • Utvrđivanje ovlašćenja za zastupanje (čl. 52. i 53.)
 • Napomena o načinu na koji je utvrđeno svojstvo zakonskog zastupnika (član 54.)
 • Nemogućnost utvrđivanja svojstva zakonskog zastupnika (član 55.)
 • Stranka po dužnosti (član 56.)

8. Učešće ovlašćenog lica organa starateljstva (čl. 57. do čl. 60.)

 • Utvrđivanje identiteta ovlašćenog lica i ovlašćenja da istupi u ime nadležnog organa starateljstva (član 57.)
 • Napomena o načinu na koji su utvrđeni identitet ovlašćenog lica i ovlašćenje da istupi u ime nadležnog organa starateljstva (član 58.)
 • Nemogućnost utvrđivanja identiteta i ovlašćenja za istupanje u ime organa starateljstva (član 59.)
 • Posebno pravilo za potpisivanje (član 60.)

9. Učešće zastupnika pravnog lica (čl. 61. do čl. 66.)

 • Utvrđivanje identiteta (član 61.)
 • Utvrđivanje ovlašćenja za zastupanje (čl. 62. i 63.)
 • Napomena o načinu na koji je utvrđeno svojstvo zastupnika pravnog lica (član 64.)
 • Nemogućnost utvrđivanja svojstva zakonskog zastupnika (član 65.)
 • Izdavanje otpravka i prepisa javnobeležničke isprave (član 66.)

IV. PRAVILA O JAVNOBELEŽNIČKIM OVERAMA (čl. 67. do čl. 84.)

1. Opšta pravila za klauzulu o overi (član 67.)

2. Stavljanje klauzule o overi kada se isprava sastoji od više listova (član 68.)

3. Klauzula o overi potpisa (čl. 69. do čl. 73.)

 • Klauzula o overi potpisa na ispravi koja je sačinjena na stranom jeziku (član 73.)

4. Klauzula o overi rukoznaka (čl. 74. i 75.)

5. Klauzula o overi rukopisa (član 76.)

6. Klauzula o overi prepisa (član 77.)

7. Klauzula o overi kopije (član 78.)

8. Klauzula o potvrđivanju isprave (solemnizaciona klauzula) (član 79.)

9. Klauzula o overi prevoda (član 80.)

10. Klauzula o overi izvoda iz javnih, trgovačkih i poslovnih knjiga (član 81.)

11. Klauzula o overi odštampanog primerka elektronskog dokumenta (član 82.)

12. Posebna pravila za overavanje blanko potpisa (član 83.)

13. Čuvanje kopija overenih isprava (član 84.)

IVa VOĐENJE EVIDENCIJE PODATAKA O STRANKAMA I TRANSAKCIJAMA U SKLADU SA ZAKONOM O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA (čl. 84a do čl. 84z)

1. Dužnost evidencije podataka o strankama i transakcijama koji su dostavljeni Upravi za sprečavanje pranja novca (član 84a)

2. Način vođenja evidencije (čl. 84b do čl. 84g)

 • Izveštaj o radu javnog beležnika o predmetima o kojima je dostavljeno obaveštenje Upravi (član 84g)

3. Dostavljanje izveštaja o radu Komori (član 84d)

4. Arhiviranje predmeta o kojima je dostavljeno obaveštenje Upravi za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma (čl. 84đ i 84e)

5. Rok čuvanja arhiviranih predmeta o kojima je dostavljeno obaveštenje Upravi (član 84ž)

6. Elektronska arhiva javnog beležnika (član 84z)

V. VOĐENJE KNJIGA (čl. 85. do čl. 115.)

1. Skraćene oznake knjiga koje vodi javni beležnik (član 85.)

2. Opšta pravila o vođenju knjiga (čl. 86. do čl. 95b)

 • a) Oblik (čl. 86. i 87.)
 • b) Overa knjige (čl. 88. i 89.)
 • v) Opšta pravila o vođenju knjiga (čl. 90. do čl. 95b)

3. Opšti poslovni upisnik (član 96.)

4. Upisnik o overama i potvrdama (čl. 97. do čl. 102.)

5. Upisnik o protestima (član 103.)

6. Imenik lica koja su pred javnim beležnikom sastavila ili mu predala ispravu o raspolaganju za slučaj smrti (čl. 104. do čl. 106.)

7. Depozitna knjiga (član 107.)

8. Upisnik radnji koje je sud ili drugi nadležni organ poverio javnom beležniku (član 108.)

9. Zajednički azbučni imenik stranaka – AIS (čl. 109. do čl. 113.)

10. Knjiga evidencije podataka (član 114.)

11. Upis službene radnje preduzete izvan kancelarije (član 115.)

VI. JAVNOBELEŽNIČKI SPIS (čl. 116. do čl. 124.)

1. Osnivanje javnobeležničkog spisa (čl. 116. do čl. 120.)

2. Čuvanje spisa (čl. 121. do čl. 122.)

3. Obnavljanje spisa (član 123.)

4. Kretanje spisa (član 124.)

VII. SPROVOĐENJE I PRIMENA POSLOVNIKA (čl. 125. do čl. 126a)

VIII. ZAVRŠNA ODREDBA (član 127.)

Javnobeležnička tarifa
(„Sl. glasnik RS“, br. 91/14, 103/14, 138/14, 12/16, 17/17, 67/17, 98/17, 14/19, 49/19, 17/20, 91/20)

1. OPŠTE ODREDBE (čl. 1. do čl. 3.)

 • Predmet (član 1.)
 • Nagrada za rad i naknada troškova (član 2.)
 • Način postupanja (član 3.)

2. ODREĐIVANJE NAGRADE (čl. 4. do čl. 13.)

 • Osnov za određivanje nagrade (član 4.)
 • Određivanje nagrade prema vrednosti pravnog posla (član 5.)
 • Nagrade u fiksnom iznosu (član 6.)
 • Nagrade prema utrošenom vremenu (član 7.)
 • Utvrđivanje vrednosti posla prema sličnim poslovima (član 8.)
 • Način bodovanja za određivanje nagrade prema vrednosti pravnog posla (član 9.)
 • Vrednost boda (član 10.)
 • Obavezna primena Tarife (član 11.)
 • Uvećanje nagrade (član 12.)
 • Povereni poslovi (član 13.)

3. NAKNADA TROŠKOVA (čl. 14. do čl. 20.)

 • Naknada materijalnih troškova (član 14.)
 • Naknada putnih troškova (član 15.)
 • Naknada drugih troškova (član 16.)
 • Obaveza plaćanja nagrade i naknade (član 17.)
 • Oslobađanje od plaćanja nagrade i naknade (član 17a)
 • Plaćanje predujma (član 18.)
 • Predaja dokumentacije i obračun (član 19.)
 • Rešavanje spora mirnim putem (član 20.)

4. TARIFNI BROJEVI (član 21.)

 • Nagrada za sastavljanje javnobeležničkog zapisa prema vrednosti predmeta pravnog posla (tar. broj 1.)
 • Nagrada za sastavljanje javnobeležničke isprave kada ne može da se utvrdi vrednost predmeta pravnog posla (tar. broj 2.)
 • Nagrada za sastavljanje zaveštanja (testamenata) (tar. broj 3.)
 • Nagrada za sastavljanje punomoćja (tar. broj 4.)
 • Nagrada za sastavljanje javnobeležničkog zapisnika (tar. broj 5.)
 • Nagrada za sastavljanje javnobeležničkih zapisnika o nastupanju činjenica (tar. broj 6.)
 • Nagrada za sastavljanje javnobeležničke potvrde (tar. broj 7.)
 • Nagrada za overu potpisa na nejavnoj ispravi (tar. broj 8.)
 • Overa potpisa birača (tar. broj 8a)
 • Overavanje nejavne isprave (solemnizacija) (tar. broj 9.)
 • Overa prepisa ili fotokopije isprave (tar. broj 10.)
 • Oslobođenje od plaćanja nagrade za overu potpisa i prepisa ili fotokopije i umanjenje nagrade za overu prepisa ili fotokopije (tar. broj 10a)
 • Overa prevoda (tar. broj 11.)
 • Overa odluke organa upravljanja pravnog lica (tar. broj 12.)
 • Izdavanje ponovnih otpravaka i prepisa javnobeležničkih isprava, uvid u izvornik i izdavanje potvrde o postojanju izvornika javnobeležničke isprave (tar. broj 13.)
 • Javnobeležnički depozit (tar. broj 14.)
 • Preuzimanje, čuvanje i predaja isprava (tar. broj 15.)
 • Drugi poslovi (tar. broj 16.)
 • Određivanje nagrade prema utrošenom vremenu (tar. broj 17.)
 • Uvećanje nagrade (tar. broj 18.)
 • Umanjenje nagrade (tar. broj 19.)

5. ZAVRŠNA ODREDBA (član 22.)

 • Stupanje na snagu (član 22.)