63

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o javnim nabavkama

 

Sadržaj Zakona o javnim nabavkama objavljenog u „Službenom glasniku RS“ br. 116/08:
I. OSNOVNE ODREDBE

1. Predmet zakona

2. Pojmovi

 • Značenje izraza
 • Naručilac

3. Predmet ugovora o javnoj nabavci

 • Nabavka dobara
 • Nabavka radova
 • Nabavka usluga
 • Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje

4. Načela javnih nabavki

 • Načelo ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava
 • Načelo obezbeđivanja konkurencije među ponuđačima
 • Načelo transparentnosti postupka javne nabavke
 • Načelo jednakosti ponuđača

5. Zaštita podataka, dokumentacija i evidentiranje postupka

 • Zaštita podataka
 • Određivanje poverljivosti
 • Dokumentacija i evidentiranje postupka

6. Jezik u postupku javne nabavke

7. Valuta

8. Antikorupcijsko pravilo

II. USLOVI I NAČIN SPROVOĐENJA POSTUPKA JAVNE NABAVKE

1. Postupak javne nabavke

 • Vrste postupaka
 • Otvoreni postupak
 • Restriktivni postupak
 • Pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva
 • Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva
 • Konkurs za nacrte
 • Postupak javne nabavke male vrednosti

2. Pokretanje postupka

 • Uslovi za pokretanje postupka
 • Odluka o pokretanju postupka
 • Sprovođenje postupka javne nabavke od strane drugog naručioca

3. Konkursna dokumentacija

 • Priprema i sadržina konkursne dokumentacije

4. Pristup konkursnoj dokumentaciji

 • Rok za dostavljanje konkursne dokumentacije
 • Izmene i dopune konkursne dokumentacije

5. Određivanje procenjene vrednosti javne nabavke

 • Određivanje procenjene vrednosti javne nabavke dobara
 • Određivanje vrednosti javne nabavke usluga
 • Određivanje vrednosti javne nabavke radova
 • Određivanje vrednosti javne nabavke po partijama
 • Način određivanja vrednosti javne nabavke

6. Opšta pravila o određivanju tehničkih elemenata javne nabavke

 • Tehničke specifikacije
 • Korišćenje tehničkih specifikacija
 • Ocenjivanje usaglašenosti
 • Sadržina tehničkih specifikacija, odnosno projektne dokumentacije
 • Standardi
 • Navođenje bitnih zahteva i troškovi naknade za korišćenje patenata

7. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

 • Obavezni uslovi za učešće
 • Dokazivanje ispunjenosti uslova
 • Stručne reference kao uslov za učešće i poverljivost pribavljenih podataka
 • Negativne reference
 • Izjava ponuđača

8. Uslovi za podizvođače i učesnike u zajedničkoj ponudi

 • Ispunjenost uslova od strane podizvođača
 • Ispunjenost uslova u zajedničkoj ponudi

9. Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude

 • Određivanje kriterijuma
 • Vrste kriterijuma

10. Ponuda u postupku javne nabavke

 • Podnošenje ponude
 • Podnošenje elektronske ponude i sprovođenje elektronske licitacije
 • Važenje ponude
 • Ponude sa varijantama
 • Neuobičajeno niska cena
 • Dodatna objašnjenja, kontrola i dopuštene ispravke

11. Rokovi u postupku javne nabavke

 • Rok za podnošenje ponuda
 • Računanje rokova
 • Blagovremena ponuda
 • Određivanje roka za podnošenje ponuda
 • Opšti rok za podnošenje ponuda u otvorenom postupku
 • Skraćeni rok za podnošenje ponuda u otvorenom postupku
 • Rokovi za podnošenje prijava u restriktivnom postupku i ponuda u pregovaračkom postupku
 • Određivanje opšteg roka za podnošenje ponuda u restriktivnom postupku
 • Skraćeni rok za podnošenje ponuda u restriktivnom postupku
 • Uslovi za dodatno skraćenje rokova u restriktivnom postupku

12. Oglasi o javnoj nabavci

 • Način objavljivanja oglasa
 • Vrste oglasa
 • Prethodni raspis
 • Javni poziv
 • Sadržina poziva za podnošenje ponuda u drugoj fazi restriktivnog postupka
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci

13. Otvaranje ponuda i prijava

 • Javno otvaranje ponuda i prijava
 • Zapisnik o otvaranju ponuda
 • Dostavljanje zapisnika o otvaranju ponuda

14. Izbor najpovoljnije ponude

 • Odluka o obustavi postupka javne nabavke
 • Izveštaj o stručnoj oceni ponuda
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude
 • Ugovor o javnoj nabavci

III. JAVNE NABAVKE U OBLASTIMA VODOPRIVREDE, ENERGETIKE, RUDARSTVA, TELEKOMUNIKACIJA I SAOBRAĆAJA

 • Naručioci
 • Nosioci posebnih i isključivih prava
 • Predmet javne nabavke
 • Druge nabavke
 • Nabavke u oblastima vodoprivrede, energetike, rudarstva, telekomunikacija i saobraćaja na koje se Zakon ne primenjuje
 • Prethodni raspis
 • Kvalifikacioni postupak
 • Poštovanje uslova uzajamnosti
 • Obustava postupka javne nabavke usluga
 • Izbor između jednakih ponuda

IV. EVIDENCIJA O JAVNIM NABAVKAMA

 • Vođenje evidencije
 • Izveštaj o zaključenim ugovorima
 • Dodatne informacije
 • Zbirni izveštaj o javnim nabavkama

V. POSLOVI JAVNIH NABAVKI

 • Službenik za javne nabavke

VI. UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE

 • Oblik organizovanja
 • Poslovi

VII. ZAŠTITA PRAVA PONUĐAČA I JAVNOG INTERESA

 • Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
 • Nadležnost
 • Sastav i izbor Republičke komisije
 • Razrešenje predsednika i članova Republičke komisije
 • Služba Republičke komisije
 • Način rada Republičke komisije
 • Aktivna legitimacija u postupku
 • Rokovi i način podnošenja zahteva za zaštitu prava
 • Posledice podnetog zahteva za zaštitu prava
 • Sadržina zahteva za zaštitu prava
 • Prethodna provera zahteva za zaštitu prava
 • Odluka naručioca o zahtevu za zaštitu prava
 • Nastavak postupka po donošenju odluke naručioca
 • Nastavak postupka pred Republičkom komisijom
 • Rok za donošenje i dostavljanje odluke
 • Pribavljanje podataka i veštačenje
 • Troškovi postupka
 • Odluka Republičke komisije

VIII. NADZOR

IX. NIŠTAVOST UGOVORA

 • Ništavost

X. KAZNENE ODREDBE

 • Prekršaji

XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ANEKS I A

 • Usluge

ANEKS I B

 • Usluge

ANEKS II

 • Građevinski radovi