Zakon o javnim nabavkama 2015

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o javnim nabavkama (prečišćen tekst, avgust 2015.)

SADRŽAJ:

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
(„Sl. glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 20.)

 • Predmet zakona i definicije (čl. 1. do čl. 3.)

  • Predmet zakona (član 1.)
  • Naručilac (član 2.)
  • Značenje izraza (član 3.)
 • Predmet ugovora o javnoj nabavci (čl. 4. do čl. 8.)

  • Nabavka dobara (član 4.)
  • Nabavka radova (član 5.)
  • Nabavka usluga (član 6.)
  • Mešovite nabavke (član 6a)
  • Nabavke na koje se zakon ne primenjuje (čl. 7. i čl. 7a)
  • Rezervisane javne nabavke (član 8.)
 • Načela javne nabavke (čl. 9. do čl. 13.)

  • Načelo efikasnosti i ekonomičnosti (član 9.)
  • Načelo obezbeđivanja konkurencije (član 10.)
  • Načelo transparentnosti postupka javne nabavke (član 11.)
  • Načelo jednakosti ponuđača (član 12.)
  • Načelo zaštite životne sredine i obezbeđivanja energetske efikasnosti (član 13.)
 • Zaštita podataka, dokumentacija i evidentiranje postupka (čl. 14. do čl. 16.)

  • Zaštita podataka (član 14.)
  • Određivanje poverljivosti (član 15.)
  • Dokumentacija i evidentiranje postupka (član 16.)
 • Jezik u postupku javne nabavke (čl. 17. i čl. 18.)
 • Valuta (član 19.)
 • Komunikacija (član 20.)

II. SPREČAVANJE KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA (čl. 21. do čl. 30.)

 • Sprečavanje korupcije (čl. 21. do čl. 28.)

  • Opšte mere za sprečavanje korupcije (član 21.)
  • Interni akt i kontrola nabavki (član 22.)
  • Zaštita integriteta postupka (član 23.)
  • Dužnost prijavljivanja korupcije (član 24.)
  • Zabrana radnog angažovanja kod dobavljača (član 25.)
  • Izjava o nezavisnoj ponudi (član 26.)
  • Dužnost prijavljivanja povrede konkurencije (član 27.)
  • Građanski nadzornik (član 28.)
 • Sprečavanje sukoba interesa (čl. 29. i čl. 30.)

  • Sukob interesa (član 29.)
  • Zabrana zaključenja ugovora (član 30.)

III. USLOVI I NAČIN SPROVOĐENJA POSTUPKA JAVNE NABAVKE (čl. 31. do čl. 116.)

 • Postupak javne nabavke (čl. 31. do čl. 39.)

  • Vrste postupaka (član 31.)
  • Otvoreni postupak (član 32.)
  • Restriktivni postupak (član 33.)
  • Kvalifikacioni postupak (član 34.)
  • Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda (član 35.)
  • Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda (član 36.)
  • Konkurentni dijalog (član 37.)
  • Konkurs za dizajn (član 38.)
  • Javna nabavka male vrednosti (čl. 39. i čl. 39a)
 • Posebni oblici postupka javne nabavke (čl. 40. i čl. 41.)

  • Okvirni sporazum (član 40.)
  • Zaključenje ugovora o javnoj nabavci na osnovu okvirnog sporazuma (član 40a)
  • Sistem dinamične nabavke (član 41.)
 • Elektronska licitacija (čl. 42. do čl. 46.)

  • Uslovi za primenu elektronske licitacije (član 42.)
  • Način primene elektronske licitacije (član 43.)
  • Elektronska licitacija u slučaju podnošenja elektronske ponude (član 44.)
  • Transparentnost elektronske licitacije (član 45.)
  • Završetak elektronske licitacije (član 46.)
 • Centralizovane javne nabavke (čl. 48. do čl. 50.)

  • Telo za centralizovane javne nabavke (član 48.)
  • Uprava za zajedničke poslove (član 49.)
  • Sprovođenje postupka javne nabavke od strane više naručilaca (član 50.)
 • Plan nabavki (član 51.)
 • Pokretanje postupka (čl. 52. do čl. 54.)

  • Uslovi za pokretanje postupka (član 52.)
  • Odluka o pokretanju postupka (član 53.)
  • Komisija za javnu nabavku (član 54.)
 • Oglasi o javnoj nabavci (čl. 55. do čl. 60.)

  • Vrste oglasa (član 55.)
  • Opšti rečnik nabavke (član 56.)
  • Način objavljivanja oglasa (čl. 57. i čl. 58.)
  • Prethodno obaveštenje (član 59.)
  • Objavljivanje poziva za podnošenje ponude i poziva za podnošenje prijava (član 60.)
 • Konkursna dokumentacija (čl. 61. do čl. 63.)

  • Priprema i sadržina konkursne dokumentacije (član 61.)
  • Objavljivanje i dostavljanje konkursne dokumentacije (član 62.)
  • Izmene i dopune konkursne dokumentacije (član 63.)
 • Procenjena vrednost javne nabavke (čl. 64. do čl. 69.)

  • Način određivanja procenjene vrednosti javne nabavke (član 64.)
  • Određivanje procenjene vrednosti javne nabavke dobara (član 65.)
  • Određivanje procenjene vrednosti javne nabavke usluga (član 66.)
  • Određivanje procenjene vrednosti javne nabavke radova (član 67.)
  • Određivanje procenjene vrednosti javne nabavke po partijama (član 68.)
  • Određivanje procenjene vrednosti u pojedinim postupcima (član 69.)
 • Tehničke specifikacije (čl. 70. do čl. 74.)

  • Opšta pravila o tehničkim specifikacijama (član 70.)
  • Određivanje tehničkih specifikacija (član 71.)
  • Korišćenje tehničkih specifikacija (član 72.)
  • Korišćenje oznaka (član 73.)
  • Navođenje bitnih zahteva i naknada za korišćenje patenata (član 74.)
 • Uslovi za učešće u postupku javne nabavke (čl. 75. do čl. 79.)

  • Obavezni uslovi (član 75.)
  • Dodatni uslovi (član 76.)
  • Dokazivanje ispunjenosti uslova (član 77.)
  • Registar ponuđača (član 78.)
  • Način dostavljanja dokaza (član 79.)
 • Ponuda sa podizvođačem i zajednička ponuda (čl. 81. i čl. 82.)

  • Ponuda sa podizvođačem (član 80.)
  • Zajednička ponuda (član 81.)
 • Negativne reference (član 82.)
 • Kriterijumi za dodelu ugovora (čl. 84. do čl. 86.)

  • Određivanje kriterijuma (član 84.)
  • Vrste kriterijuma (član 85.)
  • Prednost za domaće ponuđače i dobra (član 86.)
 • Ponuda u postupku javne nabavke (čl. 87. do čl. 93.)

  • Način podnošenja ponude (član 87.)
  • Troškovi pripremanja ponude (član 88.)
  • Podnošenje elektronske ponude (član 89.)
  • Važenje ponude (član 90.)
  • Ponuda sa varijantama (član 91.)
  • Neuobičajeno niska cena (član 92.)
  • Dodatna objašnjenja, kontrola i dopuštene ispravke (član 93.)
 • Rokovi u postupku javne nabavke (čl. 94. do čl. 101.)

  • Određivanje roka za podnošenje ponuda (član 94.)
  • Rok za podnošenje ponuda u otvorenom postupku i prijava u restriktivnom, kvalifikacionom postupku i konkurentnom dijalogu (član 95.)
  • Rok za podnošenje ponuda u restriktivnom postupku i kvalifikacionom (član 96.)
  • Rok za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda (član 97.)
  • Rok za podnošenje konačnih ponuda u konkurentnom dijalogu (član 98.)
  • Rok za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti (član 99.)
  • Rok za podnošenje početnih ponuda u sistemu dinamične nabavke (član 100.)
  • Računanje rokova (član 101.)
 • Prijem i otvaranje ponuda (čl. 102. do čl. 104.)

  • Prijem ponuda (član 102.)
  • Otvaranje ponuda (član 103.)
  • Zapisnik o otvaranju ponuda (član 104.)
 • Dodela ugovora (čl. 105. do čl. 111.)

  • Izveštaj o stručnoj oceni ponuda (član 105.)
  • Bitni nedostaci ponude (član 106.)
  • Uslovi za dodelu ugovora (član 107.)
  • Odluka o dodeli ugovora (član 108.)
  • Odluka o obustavi postupka javne nabavke (član 109.)
  • Uvid u dokumentaciju (član 110.)
  • Izveštavanje ponuđača (član 111.)
 • Ugovor o javnoj nabavci (čl. 112. do čl. 116.)

  • Uslovi za zaključenje ugovora o javnoj nabavci (član 112.)
  • Rok za zaključenje ugovora (član 113.)
  • Elektronska forma ugovora (član 114.)
  • Izmene tokom trajanja ugovora (član 115.)
  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru (član 116.)

IV. JAVNE NABAVKE U OBLASTI VODOPRIVREDE, ENERGETIKE, SAOBRAĆAJA I POŠTANSKIH USLUGA (čl. 117. do čl. 126.)

 • Naručilac (član 117.)
 • Delatnosti u oblasti vodoprivrede (član 118.)
 • Delatnosti u oblasti energetike (član 119.)
 • Delatnosti u oblasti saobraćaja (član 120.)
 • Delatnosti u oblasti poštanskih usluga (član 121.)
 • Nabavke u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga na koje se zakon ne primenjuje (član 122.)
 • Postupci (član 123.)
 • Posebna pravila za kvalifikacioni postupak (član 124.)
 • Posebna pravila za javnu nabavku male vrednosti (član 124a)
 • Uslov uzajamnosti (član 125.)
 • Jednake ponude (član 126.)

V. JAVNE NABAVKE U OBLASTI ODBRANE I BEZBEDNOSTI (čl. 127. do čl. 131.)

 • Javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti (član 127.)
 • Nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti na koje se ne primenjuje zakon (član 128.)
 • Posebna pravila postupka kod javnih nabavki u oblasti odbrane i bezbednosti (član 129.)
 • Primena zakona od strane dobavljača (član 130.)
 • Izveštaji o sprovedenim nabavkama u oblasti odbrane i bezbednosti (član 131.)

Va JAVNE NABAVKE RADI OTKLANjANjA POSLEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH NESREĆA UDESA (čl. 131a do čl. 131đ)

 • Pojam elementarne nepogode i tehničko-tehnološke nesreće udesa (član 131a)
 • Predmet i način utvrđivanja predmeta javne nabavke (član 131b)
 • Posebna pravila postupka javne nabavke koja se sprovodi radi otklanjanja posledica nepogode i nesreće (član 131v)
 • Rok za podnošenje ponuda i način dokazivanja ispunjenosti uslova (član 131g)
 • Zaštita prava (član 131d)
 • Primena drugih postupaka javne nabavke (član 131đ)
 • Nabavke radi otklanjanja posledica nepogoda i nesreća na koje se ne primenjuje zakon (član 131e)

VI. EVIDENCIJA I IZVEŠTAJI O JAVNIM NABAVKAMA (čl. 132. i čl. 133.)

 • Evidencija i izveštaji o javnim nabavkama (član 132.)
 • Izveštaji o javnim nabavkama (član 133.)

VII. SLUŽBENIK I UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE (čl. 134. do čl. 137.)

 • Službenik za javne nabavke (član 134.)
 • Uprava za javne nabavke (član 135.)
 • Poslovi Uprave za javne nabavke (član 136.)
 • Direktor Uprave za javne nabavke (član 137.)

VIII. ZAŠTITA PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (čl. 138. do čl. 167.)

 • 1. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (čl. 138. do čl. 147.)

  • Nadležnost (član 139.)
  • Sastav i izbor Republičke komisije (član 140.)
  • Uslovi za izbor (član 141.)
  • Služba Republičke komisije (član 142.)
  • Lista veštaka za javne nabavke (član 143.)
  • Sprečavanje sukoba interesa i izuzeće (član 144.)
  • Sprečenost za rad i odsustvo člana Republičke komisije (član 144a)
  • Razrešenje članova Republičke komisije (član 145.)
  • Način rada Republičke komisije (član 146.)
  • Odgovornost za rad (član 147.)
 • 2. Postupak zaštite prava (čl. 148. do čl. 159.)

  • Aktivna legitimacija u postupku (član 148.)
  • Rokovi i način podnošenja zahteva za zaštitu prava (član 149.)
  • Posledice podnetog zahteva za zaštitu prava i privremene mere (član 150.)
  • Sadržina zahteva za zaštitu prava (član 151.)
  • Prethodna provera zahteva za zaštitu prava (član 152.)
  • Postupanje naručioca posle prethodnog ispitivanja zahteva za zaštitu prava (član 153.)
  • Postupak pred Republičkom komisijom (član 154.)
  • Održavanje usmene rasprave (član 155.)
  • Taksa i troškovi postupka (član 156.)
  • Odluka Republičke komisije (član 157.)
  • Rok za donošenje i dostavljanje odluke (član 158.)
  • Pravo na upravni spor (član 159.)
 • 3. Posebna ovlašćenja Republičke komisije (čl. 160. do čl. 166.)

  • Dostavljanje izveštaja i dokumentacije (član 160.)
  • Kontrola kod naručioca (član 161.)
  • Novčana kazna (član 162.)
  • Poništenje ugovora (član 163.)
  • Zabrana zloupotrebe zahteva za zaštitu prava (član 164.)
  • Prekršajni postupak (član 165.)
  • Predlog za razrešenje odgovornog lica (član 166.)
 • 4. Posebno ovlašćenje organizacije nadležne za zaštitu konkurencije (član 167.)

IX. NIŠTAVOST UGOVORA (član 168.)

 • Ništavi ugovori o javnoj nabavci (član 168.)

X. KAZNENE ODREDBE (čl. 169. do čl. 171.)

 • Prekršaji naručioca (član 169.)
 • Prekršaji ponuđača (član 170.)
 • Zastarelost (član 171.)

XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 172. do čl. 178.)

 • Započeti postupci javne nabavke (član 172.)
 • Započeti postupci zaštite prava (član 173.)
 • Usklađivanje rada Uprave za zajedničke poslove (član 174.)
 • Usklađivanje rada Uprave za javne nabavke i Republičke komisije (član 175.)
 • Donošenje podzakonskih akata (član 176.)
 • Prestanak važenja prethodnog zakona i podzakonskih akata (član 177.)
 • Stupanje na snagu i početak primene (član 178.)

 

Odredbe izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama koje nisu ušle u prečišćen tekst („Sl. glasnik RS“, br. 14/15 i 68/15)

 

Prilog 1: Predmet javne nabavke usluga

Prilog 2: Usluge iz člana 39a

Prilog 3 (3A 3M): Sadržina oglasa o javnoj nabavci