Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara 2019

550.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara

NAPOMENA: knjiga je uključena u pretplatu na stručni časopis „Informator“.

SADRŽAJ:

ZAKON O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA
(„Sl. glasnik RS“, broj 95/18)

I. UVODNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 3.)

II. VRSTE NAKNADA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA (član 4.)

III. NAKNADE ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA (čl. 5. do čl. 19.)

IV. NAKNADA ZA KORIŠĆENJE RESURSA I REZERVI MINERALNIH SIROVINA (čl. 20. do čl. 26.)

V. NAKNADE ZA KORIŠĆENJE ENERGIJE I ENERGENATA (čl. 27. do čl. 42.)

VI. NAKNADA ZA PROMENU NAMENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA (čl. 43. do čl. 48.)

VII. NAKNADE ZA PROMENU NAMENE I KORIŠĆENJE ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA (čl. 49. do čl. 68.)

VIII. NAKNADA ZA KORIŠĆENJE LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJAČI (čl. 69. do čl. 73.)

IX. NAKNADE ZA VODE (čl. 74. do čl. 98.)

X. NAKNADE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE (čl. 99. do čl. 164.)

XI. NAKNADE ZA PLOVIDBU I KORIŠĆENJE LUKA, PRISTANIŠTA I OBJEKATA BEZBEDNOSTI PLOVIDBE NA DRŽAVNOM VODNOM PUTU (čl. 165. do čl. 185.)

XII. NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH PUTEVA (čl. 186. do čl. 214.)

XIII. NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNE ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE (čl. 215. do čl. 235.)

XIV. NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA (čl. 236. do čl. 242.)

XV. NAKNADA ZA KORIŠĆENJE PRIRODNOG LEKOVITOG FAKTORA (čl. 243. do čl. 248.)

XVI. NAKNADA ZA KORIŠĆENJE TURISTIČKOG PROSTORA (čl. 249. do čl. 254.)

XVII. NAKNADE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE (čl. 255. do čl. 266.)

XVIII. POSEBNE ODREDBE (čl. 267. do čl. 273.)

XIX. KAZNENE ODREDBE (član 274.)

XX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 275. do čl. 279.)

 

Prilog 1. – Naknade za geološka istraživanja

 

Prilog 2. – Naknade za korišćenje energije i energenata

Prilog 3. – Naknada za korišćenje šumskog zemljišta u državnoj svojini u nešumske namene

Prilog 4. – Naknade za vode

Prilog 5. – Naknada za korišćenje zaštićenog područja

Prilog 6. – Naknada za emisije SO2, NO2, praškaste materije i proizvedeni ili odloženi otpad

Prilog 7. – Naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada

Prilog 8. – Naknade za korišćenje luka i pristaništa

Prilog 9. – Naknade za plovidbu i korišćenje objekata bezbednosti plovidbe na državnom vodnom putu

Prilog 10. – Naknade za korišćenje javnih puteva

Prilog 11. – Naknade za korišćenje javne železničke infrastrukture

Prilog 12. – Naknade za korišćenje javnih površina

Prilog 13. – Naknada za korišćenje prirodnog lekovitog faktora

Prilog 14. – Naknada za korišćenje turističkog prostora

Prilog 15. – Naknada za korišćenje numeracije

Prilog 16. – Naknade za korišćenje radio-frekvencija