zakon-o-racunovodstvu

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o računovodstvu, Zakon o reviziji (2013.)NAPOMENA: Ova knjiga iz edicije „Propisi“ dostavljena je svim pretplatnicima na stručni časopis „Informator“ i uključena je u cenu pretplate na ovaj stručni časopis. (Detaljnije o časopisu „Informator“)

SADRŽAJ:


ZAKON O RAČUNOVODSTVU
ZAKON O REVIZIJI


 

ZAKON O RAČUNOVODSTVU
(„Sl. glasnik RS“, br. 62/13)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 6.)

 • Predmet uređivanja (član 1.)
 • Definicije (član 2.)
 • Utvrđivanje i objavljivanje prevoda MSFI i MSFI za MSP (član 3.)
 • Obveznici primene zakona (član 4.)
 • Obaveze pravnih lica i preduzetnika (član 5.)
 • Razvrstavanje pravnih lica (član 6.)

II. ORGANIZACIJA RAČUNOVODSTVA I RAČUNOVODSTVENE ISPRAVE (čl. 7. do čl. 10.)

 • Organizacija računovodstva (član 7.)
 • Računovodstvene isprave (član 8.)
 • Odgovornost za računovodstvene isprave (član 9.)
 • Rokovi dostavljanja računovodstvenih isprava i rokovi knjiženja (član 10.)

III. POSLOVNE KNJIGE I KONTNI OKVIR (čl. 11. do čl. 15.)

 • Vrste poslovnih knjiga (član 11.)
 • Način vođenja poslovnih knjiga (član 12.)
 • Kontni okvir (član 13.)
 • Lica koja vode poslovne knjige i sastavljaju finansijske izveštaje (član 14.)
 • Poveravanje vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja drugom privrednom društvu, odnosno preduzetniku (član 15.)

IV. POPIS IMOVINE I OBAVEZA (čl. 16. do čl. 18.)

 • Obaveza vršenja popisa (član 16.)
 • Dodatna obaveza vršenja popisa (član 17.)
 • Usaglašavanje potraživanja i obaveza (član 18.)

V. PRAVILA VREDNOVANJA (čl. 19. do čl. 22.)

 • Opšta računovodstvena načela (član 19.)
 • Primena MSFI (član 20.)
 • Primena MSFI za MSP (član 21.)
 • Mikro i druga pravna lica (član 22.)

VI. ZAKLJUČIVANJE POSLOVNIH KNJIGA I ČUVANJE  RAČUNOVODSTVENIH ISPRAVA, POSLOVNIH KNJIGA I FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (čl. 23. i čl. 24.)

 • Zaključivanje poslovnih knjiga (član 23.)
 • Čuvanje računovodstvenih isprava, poslovnih knjiga i finansijskih izveštaja (član 24.)

VII. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI I GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU (čl. 25. do čl. 32.)

 • Redovan godišnji finansijski izveštaj (član 25.)
 • Nadležnost za propisivanje finansijskih izveštaja (član 26.)
 • Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj (član 27.)
 • Revizija finansijskih izveštaja (član 28.)
 • Godišnji izveštaj o poslovanju (član 29.)
 • Spajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju i konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju u jedan izveštaj (član 30.)
 • Jezik i valuta izveštavanja (član 31.)
 • Usvajanje i odgovornost za finansijske izveštaje (član 32.)

VIII. DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (čl. 33. do čl. 35.)

 • Dostavljanje finansijskih izveštaja za javno objavljivanje (član 33.)
 • Dostavljanje dokumentacije uz finansijske izveštaje (član 34.)
 • Dostavljanje podataka za statističke i druge potrebe (član 35.)

IX. REGISTAR FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (čl. 36. do čl. 41.)

 • Javno objavljivanje finansijskih izveštaja (član 36.)
 • Sadržina Registra finansijskih izveštaja (član 37.)
 • Vođenje Registra finansijskih izveštaja (član 38.)
 • Nadležnost za propisivanje podzakonskih akata u vezi sa Registrom finansijskih izveštaja (član 39.)
 • Takse za objavljivanje finansijskih izveštaja i nadoknade troškova za davanje podataka iz Registra finansijskih izveštaja (član 40.)
 • Korišćenje podataka iz Registra finansijskih izveštaja (član 41.)

X. NACIONALNA KOMISIJA ZA RAČUNOVODSTVO (čl. 42. do čl. 44.)

 • Obrazovanje i delokrug rada Nacionalne komisije za računovodstvo (član 42.)
 • Izveštaj o radu (član 43.)
 • Sastav i finansiranje Komisije (član 44.)

XI. NADZOR (član 45.)

 • Institucije koje vrše nadzor (član 45.)

XII. KAZNENE ODREDBE (čl. 46. i čl. 47.)

 • Privredni prestup (član 46.)
 • Prekršaji (član 47.)

XIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 48. do čl. 53.)

 • Nacionalna komisija za računovodstvo (član 48.)
 • Rok za donošenje podzakonskih akata (član 49.)
 • Primena MSFI za MSP (član 50.)
 • Dostavljanje finansijskih izveštaja (član 51.)
 • Prestanak važenja propisa (član 52.)
 • Završna odredba (član 53.)

 


3AKON O REVIZIJI
(„Sl. glasnik RS“, br. 62/13)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 10.)

 • Predmet uređivanja (član 1.)
 • Definicije (član 2.)
 • Utvrđivanje i objavljivanje prevoda MSR (član 3.)
 • Ko može da obavlja reviziju (član 4.)
 • Nedostojnost za obavljanje revizije, sticanje licenci i obavljanje drugih poslova u oblasti revizije (član 5.)
 • Uslovi za izdavanje licence za obavljanje revizije (član 6.)
 • Izdavanje, produženje i oduzimanje licence (član 7.)
 • Ispit za sticanje zvanja ovlašćeni revizor (član 8.)
 • Oslobođenje od teorijskog dela ispita (član 9.)
 • Kontinuirano profesionalno usavršavanje (član 10.)

II. DRUŠTVO ZA REVIZIJU I SAMOSTALNI REVIZOR (čl. 11. do čl. 20.)

 • Uslovi u pogledu učešća u kapitalu i sastav organa upravljanja (član 11.)
 • Osnivanje i organ upravljanja društva (član 12.)
 • Dozvola za obavljanje revizije (član 13.)
 • Zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje revizije (član 14.)
 • Odlučivanje o zahtevu (član 15.)
 • Samostalni revizor (član 16.)
 • Shodna primena zakona na samostalne revizore (član 17.)
 • Osiguranje od odgovornosti (član 18.)
 • Ugovor o saradnji (član 19.)
 • Izveštaj o transparentnosti (član 20.)

III. OBAVLJANJE REVIZIJE (čl. 21. do čl. 42.)

 • Obaveznost revizije (član 21.)
 • Način obavljanja revizije (član 22.)
 • Lica koja neposredno obavljaju reviziju (član 23.)
 • Izbor društva za reviziju (član 24.)
 • Ugovor o reviziji (član 25.)
 • Angažovanje stručnih lica (član 26.)
 • Obaveze pravnog lica kod kojeg se obavlja revizija (član 27.)
 • Radna dokumentacija (član 28.)
 • Zaštita poverljivih podataka (član 29.)
 • Revizorski izveštaj (član 30.)
 • Revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja (član 31.)
 • Naknada za obavljenu reviziju (član 32.)
 • Dodatne usluge uz obavljanje revizije (član 33.)
 • Zabrana za revizora (član 34.)
 • Zabrana za društvo za reviziju (član 35.)
 • Obaveštavanje od strane revizora (član 36.)
 • Obaveštavanje od strane društva za reviziju (član 37.)
 • Zabrana uticaja drugih lica (član 38.)
 • Smanjenje broja revizora (član 39.)
 • Zamena revizora i zabrana zapošljavanja (član 40.)
 • Zabrana imenovanja revizora (član 41.)
 • Izveštavanje i potvrđivanje nezavisnosti društva za reviziju (član 42.)

IV. KOMISIJA ZA REVIZIJU U PRIVREDNOM DRUŠTVU I INTERNI REVIZOR (čl. 43. i čl. 44.)

 • Obrazovanje i sastav Komisije za reviziju (član 43.)
 • Ovlašćeni interni revizor (član 44.)

V. KOMORA OVLAŠĆENIH REVIZORA (čl. 45. do čl. 70.)

 • Status i sedište Komore (član 45.)
 • Članstvo u Komori (član 46.)
 • Povereni poslovi Komore (član 47.)
 • Ostali poslovi Komore (član 48.)
 • Zaštita podataka (član 49.)
 • Finansiranje Komore (član 50.)
 • Sredstva Komore (član 51.)
 • Statut Komore (član 52.)
 • Objavljivanje dokumenata (član 53.)
 • Organi Komore (član 54.)
 • Ograničenja za izbor u organe Komore (član 55.)
 • Skupština (član 56.)
 • Savet (član 57.)
 • Nadzorni odbor (član 58.)
 • Generalni sekretar (član 59.)
 • Etički odbor (član 60.)
 • Komisija za kontrolu kvaliteta (član 61.)
 • Stručna služba Komore (član 62.)
 • Registri Komore (član 63.)
 • Registar društava za reviziju i samostalnih revizora (član 64.)
 • Sadržina izveštaja koji se dostavlja Komori (član 65.)
 • Registar licenciranih ovlašćenih revizora (član 66.)
 • Brisanje društava za reviziju i samostalnih revizora iz registra (član 67.)
 • Brisanje licenciranih ovlašćenih revizora iz registra (član 68.)
 • Javnost rada Komore (član 69.)
 • Nadzor nad radom Komore (član 70.)

VI. KONTROLA KVALITETA RADA DRUŠTAVA ZA REVIZIJU, SAMOSTALNIH REVIZORA I LICENCIRANIH OVLAŠĆENIH REVIZORA (čl. 71. do čl. 88.)

 • Predmet kontrole (član 71.)
 • Način obavljanja kontrole (član 72.)
 • Učestalost kontrole (član 73.)
 • Lica koja obavljaju kontrolu (član 74.)
 • Obaveze društva za reviziju i samostalnog revizora u postupku kontrole (član 75.)
 • Izveštaj o kontroli (član 76.)
 • Mere u postupku kontrole kvaliteta rada društava za reviziju i samostalnih revizora (član 77.)
 • Otklanjanje utvrđenih nepravilnosti (član 78.)
 • Sadržina rešenja (član 79.)
 • Izveštaj o otklanjanju nepravilnosti (član 80.)
 • Dodatne mere (član 81.)
 • Oduzimanje dozvole za obavljanje revizije (član 82.)
 • Rešenje o oduzimanju dozvole za obavljanje revizije (član 83.)
 • Uslovno oduzimanje dozvole za obavljanje revizije (član 84.)
 • Mere u postupku kontrole kvaliteta rada licenciranih ovlašćenih revizora (član 85.)
 • Opomena (član 86.)
 • Uslovno oduzimanje licence (član 87.)
 • Oduzimanje licence (član 88.)

VII. ODBOR ZA JAVNI NADZOR NAD OBAVJANJEM REVIZIJE (čl. 89. do čl. 95.)

 • Status (član 89.)
 • Delokrug rada (član 90.)
 • Način obavljanja poslova (član 91.)
 • Mere u postupku nadzora (član 92.)
 • Poslovnik, program rada i izveštaj o radu (član 93.)
 • Članovi Odbora za javni nadzor (član 94.)
 • Zaštita podataka (član 95.)

VIII. MEĐUNARODNA SARADNJA (čl. 96. do čl. 98.)

 • Saradnja sa državama članicama (član 96.)
 • Postupanje Odbora za javni nadzor (član 97.)
 • Saradnja sa trećim zemljama (član 98.)

IX. KAZNENE ODREDBE (čl. 99. do čl. 106.)

 • Privredni prestupi (čl. 99. do čl. 102.)
 • Prekršaji (čl. 103. do čl. 106.)

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 107. do čl. 116.)

 • Rok za imenovanje članova Odbora za javni nadzor (član 107.)
 • Usklađivanje akata Komore (član 108.)
 • Rok važenja dozvole i usklađivanje poslovanja (član 109.)
 • Stručna zvanja i licence (član 110.)
 • Započeti postupci (član 111.)
 • Odložena primena pojedinih odredbi ovog zakona (član 112.)
 • Računanje roka za zamenu licenciranog ovlašćenog revizora (član 113.)
 • Prijem Republike Srbije u Evropsku uniju (član 114.)
 • Primena ranije donetih podzakonskih akata (član 115.)
 • Završna odredba (član 116.)