Zakon o zaštiti potrošača

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o zaštiti potrošača

NAPOMENA: Ova knjiga iz edicije „Propisi“ dostavljena je svim pretplatnicima na stručni časopis „INFORMATOR“.

SADRŽAJ:

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA
(„Sl. glasnik RS“, br. 62/14)

UVODNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 5.)

 • Cilj i predmet (član 1.)
 • Osnovna prava potrošača (član 2.)
 • Obavezujuća priroda (član 3.)
 • Primena (član 4.)
 • Značenje pojedinih izraza (član 5.)

INFORMISANJE POTROŠAČA I EDUKACIJA (čl. 6. do čl. 16.)

 • Isticanje cene (član 6.)
 • Prodajna cena usluge (član 7.)
 • Električna energija, gas, centralno grejanje i voda (član 8.)
 • Benzinske stanice i parkirališta (član 9.)
 • Ugostiteljski objekti (član 10.)
 • Oglašavanje prodajne cene (član 11.)
 • Izdavanje računa (član 12.)
 • Dužnost obaveštavanja pre zaključenja ugovora (član 13.)
 • Dodatni troškovi (član 14.)
 • Plaćanje novčane obaveze (član 15.)
 • Edukacija i informisanje potrošača koje sprovode udruženja i savezi (član 16.)

NEPOŠTENA POSLOVNA PRAKSA (čl. 17. do čl. 26.)

 • Zabrana nepoštene poslovne prakse (član 17.)
 • Pojam nepoštene poslovne prakse (član 18.)
 • Obmanjujuća poslovna praksa (član 19.)
 • Propuštanje kojim se obmanjuju potrošači (član 20.)
 • Oblici poslovne prakse koji se smatraju obmanjujućom poslovnom praksom (član 21.)
 • Nasrtljiva poslovna praksa (član 22.)
 • Oblici poslovne prakse koji se smatraju nasrtljivom poslovnom praksom (član 23.)
 • Posebna zaštita maloletnika (član 24.)
 • Kodeks dobre poslovne prakse (član 25.)
 • Izlaganje robe, tačna mera i isticanje prodajnih podsticaja (član 26.)

ZAŠTITA POTROŠAČA U OSTVARIVANJU PRAVA IZ UGOVORA NA DALJINU I UGOVORA KOJI SE ZAKLJUČUJU IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA (čl. 27. do čl. 40.)

 • Obaveštavanje potrošača i pravo na odustanak (čl. 27. do čl. 37.)
  • Dužnosti obaveštavanja za ugovore na daljinu i ugovore koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija (član 27.)
  • Pravo potrošača na odustanak od ugovora (član 28.)
  • Računanje rokova za odustanak potrošača od ugovora (član 29.)
  • Formalni uslovi za zaključenje ugovora izvan poslovnih prostorija (član 30.)
  • Formalni uslovi za zaključenje ugovora na daljinu (član 31.)
  • Izvršenje i isporuka (član 32.)
  • Pravne posledice odustanka od ugovora (član 33.)
  • Obaveze trgovca u slučaju odustanka od ugovora (član 34.)
  • Obaveze potrošača u slučaju odustanka od ugovora (član 35.)
  • Posledice korišćenja prava na odustanak od ugovora na povezane ugovore (član 36.)
  • Izuzeci od prava na odustanak od ugovora (član 37.)
 • Ograničenje upotrebe pojedinih sredstava komunikacije na daljinu (čl. 38. do čl. 40.)
  • Neposredno oglašavanje (član 38.)
  • Slanje nenaručenih pošiljki (član 39.)
  • Oglašavanje sredstvima komunikacije na daljinu (član 40.)

ZAŠTITA POTROŠAČA U OSTVARIVANJU PRAVA IZ UGOVORA KOJI SADRŽE NEPRAVIČNE UGOVORNE ODREDBE (čl. 41. do čl. 45.)

 • Zahtev javnosti (član 41.)
 • Tumačenje ugovornih odredaba (član 42.)
 • Nepravična ugovorna odredba (član 43.)
 • Ugovorne odredbe koje se smatraju nepravičnim ugovornim odredbama (član 44.)
 • Ugovorne odredbe za koje se pretpostavlja da su nepravične ugovorne odredbe ako se ne dokaže drugačije (član 45.)

ZAŠTITA POTROŠAČA U OSTVARIVANJU PRAVA IZ UGOVORA O PRODAJI (čl. 46. do čl. 56.)

 • Isporuka i prelazak rizika (čl. 46. do čl. 49.)
  • Isporuka (član 46.)
  • Prateća dokumentacija uz robu (član 47.)
  • Raskid ugovora zbog neispunjenja isporuke (član 48.)
  • Prelazak rizika (član 49.)
 • Saobraznost robe (čl. 50. do čl. 53.)
  • Saobraznost ugovoru (član 50.)
  • Odgovornost za nesaobraznost (član 51.)
  • Zahtev za otklanjanje nesaobraznosti (član 52.)
  • Rokovi i teret dokazivanja (član 53.)
 • Garancija (čl. 54. i čl. 55.)
  • Davalac garancije i garantni list (član 54.)
  • Zloupotreba izraza garancija (član 55.)
 • Reklamacija (član 56.)
  • Reklamacija i način rešavanja reklamacije (član 56.)

BEZBEDNOST POTROŠAČA (čl. 57. i čl. 58.)

 • Odgovornost za bezbednost (član 57.)
 • Postupci u slučaju ugrožavanja prava potrošača (član 58.)

ODGOVORNOST ZA PROIZVODE SA NEDOSTATKOM (čl. 59. do čl. 65.)

 • Nedostatak (član 59.)
 • Pravo na naknadu štete (član 60.)
 • Odgovornost proizvođača (član 61.)
 • Oslobađanje od odgovornosti (član 62.)
 • Odgovornost više lica za istu štetu (član 63.)
 • Zastarelost potraživanja (član 64.)
 • Ograničenje i isključenje odgovornosti (član 65.)

ZAŠTITA POTROŠAČA U OSTVARIVANJU PRAVA IZ UGOVORA O PRUŽANJU USLUGA (čl. 66. do čl. 82.)

 • Kvalitet materijala (član 66.)
 • Materijal koji je predao potrošač (član 67.)
 • Izvršena usluga (član 68.)
 • Pružanje usluge (član 69.)
 • Poveravanje izvršenja usluge trećem licu (član 70.)
 • Obavljanje dodatnih radova (član 71.)
 • Kontrola (član 72.)
 • Obaveza obaveštavanja (član 73.)
 • Cena usluge (član 74.)
 • Proračun (član 75.)
 • Isplata cene i specifikacija (član 76.)
 • Propuštanje potrošača da plati cenu (član 77.)
 • Raskidanje ugovora zbog odstupanja od ugovorenih uslova (član 78.)
 • Raskidanje ugovora pre isteka roka (član 79.)
 • Saobraznost usluge (član 80.)
 • Odgovornost za nesaobraznost (član 81.)
 • Odgovornost lica koja postupaju po nalogu (član 82.)

USLUGE OD OPŠTEG EKONOMSKOG INTERESA (čl. 83. do čl. 92.)

 • Pristup uslugama od opšteg ekonomskog interesa (član 83.)
 • Ugroženi potrošač (član 84.)
 • Programi zaštite ugroženih potrošača u pojedinim oblastima usluga od opšteg ekonomskog interesa (član 85.)
 • Zaštita od obustave pružanja usluga (član 86.)
 • Dužnost obaveštavanja pre zaključenja ugovora (član 87.)
 • Ostale dužnosti obaveštavanja (član 88.)
 • Pravo na raskid (član 89.)
 • Pravo na promenu pružaoca usluge (član 90.)
 • Specifikacija računa (član 91.)
 • Poseban način prijema reklamacije (član 92.)

ZAŠTITA POTROŠAČA U OSTVARIVANJU PRAVA IZ UGOVORA O TURISTIČKOM PUTOVANJU I VREMENSKI PODELJENOM KORIŠĆENJU NEPOKRETNOSTI (čl. 93. do čl. 122.)

 • Zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o turističkom putovanju (čl. 93. do čl. 109.)
  • Predugovorno obaveštavanje (član 93.)
  • Dostupnost podataka (član 94.)
  • Oglašavanje i nuđenje na prodaju (član 95.)
  • Formalni uslovi za zaključenje ugovora o turističkom putovanju (član 96.)
  • Zamena potrošača drugim licem (član 97.)
  • Izmena ugovora pre polaska (član 98.)
  • Odustanak potrošača od putovanja (član 99.)
  • Prava i obaveze organizatora i potrošača u slučaju raskida, neizvršenja ili delimičnog izvršenja ugovora o putovanju (član 100.)
  • Posebna prava učenika odnosno studenta (član 101.)
  • Saobraznost turističkog putovanja (čl. 102. do čl. 109.)
 • Vremenski podeljeno korišćenje nepokretnosti (tajm-šering), trajne olakšice za odmor, pomoć prilikom preprodaje, omogućavanje razmene (čl. 110. do čl. 122.)
  • Obaveza predugovornog obaveštavanja (član 110.)
  • Oglašavanje (član 111.)
  • Formalni uslovi za zaključenje ugovora (član 112.)
  • Pravo na odustanak od ugovora (član 113.)
  • Produženje roka za odustanak od ugovora (član 114.)
  • Korišćenje prava na odustanak od ugovora (član 115.)
  • Pravne posledice odustanka (član 116.)
  • Plaćanje unapred (član 117.)
  • Ugovor o trajnim olakšicama za odmor (član 118.)
  • Prestanak povezanih ugovora (član 119.)
  • Pomoć prilikom preprodaje vremenski podeljenog korišćenja nepokretnosti odnosno trajnih olakšica za odmor (član 120.)
  • Garancije u slučaju nesposobnosti plaćanja (član 121.)
  • Solidarna odgovornost (član 122.)

STRATEGIJA I INSTITUCIONALNI OKVIR ZA ZAŠTITU POTROŠAČA (čl. 123. do čl. 138.)

 • Strategija zaštite potrošača (član 123.)
 • Nosioci zaštite potrošača (član 124.)
 • Saradnja u oblasti zaštite potrošača (član 125.)
 • Poslovi Ministarstva (član 126.)
 • Nacionalni savet za zaštitu potrošača (član 127.)
 • Sastav Nacionalnog saveta (član 128.)
 • Aktivnosti organa autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave (član 129.)
 • Udruženja i savezi (član 130.)
 • Aktivnosti udruženja i saveza (član 131.)
 • Evidencija udruženja i saveza (član 132.)
 • Postupak upisa u Evidenciju (član 133.)
 • Uslovi za upis u Evidenciju (član 134.)
 • Prava evidentiranih udruženja i saveza (član 135.)
 • Finansiranje udruženja i saveza (član 136.)
 • Brisanje iz Evidencije (član 137.)
 • Savet potrošača (član 138.)

POTROŠAČKI PRIGOVORI I VANSUDSKO REŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA (čl. 139. do čl. 144.)

 • Nacionalni registar potrošačkih prigovora (član 139.)
 • Potrošački spor (član 140.)
 • Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova (član 141.)
 • Tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova (član 142.)
 • Pravo na sudsku zaštitu (član 143.)
 • Shodna primena drugih propisa (član 144.)

ZAŠTITA KOLEKTIVNOG INTERESA POTROŠAČA (čl. 145. do čl. 153.)

 • Kolektivni interes potrošača (član 145.)
 • Postupak zaštite kolektivnog interesa (član 146.)
 • Lica ovlašćena za podnošenje zahteva za zaštitu kolektivnog interesa potrošača (član 147.)
 • Stranke u postupku i pokretanje postupka (član 148.)
 • Odluke u postupku zaštite kolektivnog interesa potrošača (član 149.)
 • Mera zaštite kolektivnog interesa potrošača (član 150.)
 • Privremena mera (član 151.)
 • Prekid postupka (član 152.)
 • Postupak za naknadu štete (član 153.)

NADZOR (čl. 154. do čl. 159.)

 • Nadležnost za nadzor (član 154.)
 • Saradnja u nadzoru (član 155.)
 • Ovlašćenja nadležnih inspektora (član 156.)
 • Rešenje inspektora (član 157.)
 • Postupak inspekcijskog nadzora (član 158.)
 • Žalba (član 159.)

KAZNENE ODREDBE (čl. 160. i čl. 161.)

 • Prekršaj (član 160.)
 • Zaštitna mera (član 161.)

 PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 162. do čl. 165.)