Zatezna kamata za avgust, septembar i oktobar 2012.

Na osnovu objavljenog podatka (datum objave: 12.09.2012.) o indeksima potrošačkih cena u Republici Srbiji u avgustu 2012. (indeks 101,6) i fiksne stope od 0,5%

  • stopa zatezne kamate za AVGUST 2012. godine iznosi 2,1080%
    Shodno članu 3. stav 2. Zakona o visini stope zatezne kamate („Sl. list SRJ“, br. 9/01 i „Sl. glasnik RS“, br. 31/11, 73/12 – Odluka US), ova stopa se koristi i za obračune zatezne kamate za dane docnje nastale u SEPTEMBRU i OKTOBRU 2012. godine, sve do objavljivanja podatka o potrošačkim cenama u septembru 2012. godine (očekivani datum: 12.10.2012.)
  • Navedena stopa zatezne kamate se primenjuje za obračune koji se vrše od 12.09.2012. (datum izrade obračuna)

Skrećemo pažnju da se shodno Odluci Ustavnog suda od 27.07.2012. primenjuje proporcionalni umesto konformnog metoda obračuna zatezne kamate. (detaljnije)

 


Korisni linkovi:  

  • Programski paket „Cekos – kamata“ (u okviru ovog paketa, između ostalog, nalazi se i program za obračun zatezne kamate po „novom“ proporcionalnom metodu obračuna, sa trenutno važećim stopama)
  • Časopis „Informator“ (redovno objavljivanje podataka i dnevnih koeficijenata za obračun zatezne kamate, tumačenje pravne regulative vezane za zateznu kamatu)