Informator dvobroj 2-3/2021 od 13.01.2021.Iz novog dvobroja časopisa "Informator" izdvajamo:


 • Poreski bilans i poreska prijava za 2020. godinu za obveznike poreza na dobit

 • Doneta je nova Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno  radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

 • Oporezivanje prenosa prava svojine na "polovnim" motornim vozilima porezom na nasleđe i poklon, odnosno porezom na prenos apsolutnih prava

Datum izdanja: 13. januar 2021.

Obim: 290 strana, Format: A5

  Poruči


   Elektronsko izdanje časopisa


 
SADRŽAJ:

I.

PORESKI BILANS I PORESKA PRIJAVA ZA 2020. GODINU ZA OBVEZNIKE POREZA NA DOBIT


 • Propisi

 • Obveznici poreza na dobit

 • Rok za podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave

 • Utvrđivanje poreske obaveze za 2020. godinu i uplata poreza

 • Povraćaj više plaćenog poreza

 • Plaćanje akontacija poreza na dobit u 2021. godini

PRVI DEO: SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA OBVEZNIKE PRAVNA LICA


 • Sastavljanje poreskog bilansa (Obrazac PB 1)

  • Dobit i gubitak pre oporezivanja

   • Rezultat u Bilansu uspeha

   • Dobici i gubici od prodaje imovine iz člana 27. Zakona (iskazani u Bilansu uspeha)

   • Usklađivanje rashoda iskazanih u Bilansu uspeha koji se, prema Zakonu o porezu na dobit, ne priznaju u poreskom bilansu

    • Amortizacija po poreskim propisima

    • Otpis potraživanja

    • Specifičnosti u vezi sa otpisom kod banaka

    • Ispravka vrednosti (indirektan otpis) potraživanja

    • Porezi, doprinosi, takse i druge javne dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja

    • Dugoročna rezervisanja

    • Rashodi po osnovu obezvređenja imovine

    • Priznavanje troškova neposredno povezanih sa istraživanjem i razvojem u dvostruko uvećanom iznosu

    • Obavljanje istraživanja i razvoja u Republici

    • Dokumentacija koju obveznik treba da priloži

    • Način vođenja evidencije troškova istraživanja i razvoja

   • Usklađivanje prihoda

    • Aneks Obrasca PB 1

    • Izjava koju filijala dostavlja matičnom pravnom licu

    • Obračun poreskog kredita na Aneksu Obrasca PB 1

    • Primer obračuna poreskog kredita

    • Primer popunjenog Obrasca IPD

    • Primer popunjenog Aneksa Obrasca PB 1

    • Aneks 1 Obrasca PB 1

    • Izjava koju isplatilac dostavlja primaocu prihoda

    • Obračun poreskog kredita na Aneksu 1 Obrasca PB 1

    • Primer obračuna poreskog kredita

    • Primer popunjenog Obrasca IPD 1

    • Primer popunjenog Aneksa 1 Obrasca PB 1

    • Aneks 2 Obrasca PB 1

    • Primer obračuna poreskog kredita

    • Primer popunjenog Aneksa 2 Obrasca PB 1

    • Izuzimanje kvalifikovanog prihoda

    • Primer Obrasca OKP

   • Rashodi i prihodi po osnovu transfernih cena (osim kamata na zajmove, odnosno kredite)

   • Rashodi i prihodi po osnovu kamata na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica

   • Korekcija rashoda i prihoda po osnovu transfernih cena, uključujući i kamate na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica

   • Korekcija rashoda po osnovu sprečavanja "utanjene kapitalizacije"

    • Način utvrđivanja kamate između povezanih lica koja se ne priznaje u poreskom bilansu

    • Primer popunjenog Obrasca OK

   • Dobit usklađena na način propisan Zakonom

  • Kapitalni dobici i gubici

   • Određivanje kapitalnog dobitka, odnosno gubitka

   • Primer popunjenog Obrasca PB 1

 • Poreska prijava za utvrđivanje poreza na dobit - Obrazac PDP

  • Podaci o proceni poslovnog rezultata i utvrđivanje visine akontacije (red. br. 4. Obrasca PDP)

  • Podaci od značaja za utvrđivanje poreske obaveze (red. br. 5. Obrasca PDP)

  • Poresko oslobođenje u skladu sa članom 46. Zakona (red. br. 5.4.2 IL)

  • Poresko oslobođenje po osnovu neiskorišćenog poreskog kredita po osnovu ulaganja u sopstvenu delatnost (red. br. 5.4.3 PK/PK1)

  • Primer popunjenog Obrasca OPKB

  • Primer popunjenog Obrasca PK

  • Primer popunjenog Obrasca PK 1

  • Poresko oslobođenje po osnovu srazmernog iznosa ulaganja u osnovna sredstva u skladu sa članom 50a Zakona (red. br. 5.4.4 SU)

  • Poresko oslobođenje po osnovu srazmernog iznosa ulaganja u osnovna sredstva u skladu sa članom 50a Zakona

  • Način utvrđivanja srazmernog dela ulaganja u osnovna sredstva na osnovu koga se utvrđuje umanjenje obračunatog poreza

  • Primer popunjenog Obrasca SU

  • Umanjenje obračunatog poreza u skladu sa članom 51. Zakona, tj. po osnovu plaćenog poreza na dobit ostvarenu poslovanjem u drugoj državi

  • Umanjenje obračunatog poreza za plaćeni porez na dobit i porez po odbitku na dividende i učešće u dobiti koje je matičnom pravnom licu isplatila njegova nerezidentna filijala

  • Umanjenje obračunatog poreza za porez po odbitku plaćen u drugoj državi na prihode po osnovu kamata, autorskih naknada, naknada po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari, kao i od dividendi

  • Umanjenje obračunatog poreza za porez koji je plaćen u drugoj državi na ostvareni kapitalni dobitak po osnovu prodaje imovine u toj drugoj državi (red. br. 5.4.8. Aneksa 2 PB 1)

  • Umanjenje obračunatog poreza po osnovu ulaganja u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost u skladu sa članom 50j Zakona (red. br. 5.4.9. PK 5)

  • Primer Obrasca PK 5

  • Obračun poreza usled gubitka prava na poreski podsticaj

  • Podaci od značaja za utvrđivanje visine akontacije (red. br. 6. Obrasca PDP)

  • Podaci o poreskom konsolidovanju (red. br. 7. Obrasca PDP)

  • Primer popunjenog Obrasca KPB

  • Napomena poreskog obveznika/punomoćnika/zastupnika (red. br. 11 Obrasca PDP)

  • Primer popunjenog Obrasca PDP

DRUGI DEO: PORESKI BILANS I PORESKA PRIJAVA STALNE POSLOVNE JEDINICE NEREZIDENTNOG OBVEZNIKA ZA DOBIT OSTVARENU NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE


 • Utvrđivanje oporezive dobiti za stalnu poslovnu jedinicu koja vodi poslovne knjige

 • Utvrđivanje oporezive dobiti za stalnu poslovnu jedinicu koja ne vodi poslovne knjige

 • Primer popunjenog Obrasca PBPJ

TREĆI DEO: SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA DRUGA PRAVNA LICA - NEDOBITNE ORGANIZACIJE


 • Oporezivanje nedobitnih organizacija

 • Oslobođenje od plaćanja poreza

 • Sastavljanje poreskog bilansa

  • Poreski bilans za nedobitne organizacije koje primenjuju Kontni plan za budžetski sistem - Obrazac PBN

  • Poreski bilans za nedobitne organizacije koje primenjuju Kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike - Obrazac PBN 1

  • Poreski bilans za nedobitne organizacije koje primenjuju Kontni okvir za druga pravna lica - Obrazac PBN 1

  • Poreski bilans za nedobitne organizacije koje primenjuju Kontni okvir za banke - Obrazac PBN 2 - odredbe o popunjavanju

  • Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje Kontni okvir za Narodnu banku Srbije - Obrazac PBN 3 - odredbe o popunjavanju

 • Sastavljanje poreske prijave koju podnose nedobitne organizacije (Obrazac PDP)

ČETVRTI DEO: PORESKI BILANS I PORESKA PRIJAVA ZA OBVEZNIKE POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI


 • Obveznici i rok za podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave

 • Utvrđivanje poreza i plaćanje akontacija

 • Sastavljanje poreskog bilansa i poreske prijave za 2020. godinu

  • Sastavljanje poreskog bilansa (Obrazac PB 2)

  • Sastavljanje poreske prijave

II.

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

III.

ZAKONI KOJI JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA OSMOJ I DEVETOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2020. GODINI, MEMORANDUM KOJI JE USVOJILO NADLEŽNO MINISTARSTVO I OBAVEŠTENJE O STUPANJU NA SNAGU MEĐUNARODNOG PROPISA

IV.

DONETA JE NOVA UREDBA O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

V.

USKLAĐIVANJE PENZIJA, VREDNOSTI OPŠTEG BODA I NOVČANIH NAKNADA OD JANUARA 2021. GODINE

VI.

PODNOŠENJE PRIJAVE I UTVRĐIVANJE DOPRINOSA ZA SAMOSTALNE UMETNIKE - Obrazac PPD-SU

 

VII.

OPOREZIVANJE PRENOSA PRAVA SVOJINE NA "POLOVNIM" MOTORNIM VOZILIMA POREZOM NA NASLEĐE I POKLON, ODNOSNO POREZOM NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA


 • Pojam motornog vozila

 • Zakonska uređenost poreza na prenos prava svojine na "polovnom" motornom vozilu

 • Oporezivanje prenosa prava svojine na "polovnim" motornim vozilima prema odredbama Zakona o porezima na imovinu

 • Primer Ugovora o prodaji i kupovini "polovnog" motornog vozila

 • Oporezivanje prenosa prava svojine na "polovnim" motornim vozilima porezom na nasleđe i poklon

 • Oporezivanje prenosa prava svojine na "polovnom" motornom vozilu porezom na prenos apsolutnih prava

NAPOMENA CEKOS IN-a: o prometu upotrebljavanih (polovnih) motornih vozila sa stanovišta PDV-a pišemo detaljno u časopisu PDV br. 1/2021

VIII.

ORGANIZACIJA ZAPOSLENIH - SINDIKAT - kroz pitanja i odgovore

IX.

PREGOVARANJE I ZAKLJUČIVANJE KOLEKTIVNIH UGOVORA - kroz pitanja i odgovore

X.

ODLUKE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA O ODREĐIVANJU TAKSI, PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI, ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR - U 2021. GODINI


 • Doneta je Odluka o lokalnim administrativnim taksama

 • Doneta je Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu

 • Izmena Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kome Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

 • Izmene Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda