Obrasci 1 i 2 - Prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine

Na osnovu člana 138. stav 4. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Sl. glasnik RS" br. 95/18, 49/19, 86/19 - dr. propis, 156/20 - dr. propis, 15/21 - dr. propis), ministar zaštite životne sredine je doneo Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese organu jedinice lokalne samouprave, odnosno prijave koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, odnosno gradskoj upravi mesečno za preuzimanja, odnosno isporuke robe u toku meseca ("Sl. glasnik RS", br. 93/19), kojim su u članu 2. stav 1. i članu 3. stav 1. propisani sledeći obrasci:

Obrazac 1 Prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade koju obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine podnosi organu jedinice lokalne samouprave podaci o pravnom licu/preduzetniku
[27.12.2019.]
Obrazac 2 Prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade koju obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine podnosi nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, odnosno gradskoj upravi podaci o pravnom licu/preduzetniku
[27.12.2019.]
 

Od 18.07.2020. godine omogućeno je podnošenje Obrasca 1 u elektronskom obliku preko portala Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije.

 
    Obrasci u PDF formatu
 Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Prečišćen tekst navedenog zakona i tekst pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".