Informator broj 9/2024 od 11.04.2024.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Podnošenje prijave za naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine - na novom Obrascu 1 (rok za podnošenje je 30. april)
 • Pravila i izuzeci za mogućnost korišćenja neiskorišćenih dana godišnjeg odmora za 2023. godinu zaključno sa 30. junom 2024. godine
 • Ugovori o privremenim i povremenim poslovima shodno Zakonu o radu i poreski tretman naknade za rad po ovim ugovorima
 • Način podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje (Obrazac M) za lica angažovana po ugovorima van radnog odnosa (dokazi koji se uz prijavu podnose i šifre za unos podataka u jedinstvenu bazu CROSO)
 • Pravo na penziju po osnovu plaćenih doprinosa za PIO za lica angažovana po ugovorima van radnog odnosa

SADRŽAJ broja 9/2024:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PODNOŠENJE PRIJAVE ZA NAKNADU ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE – NA NOVOM OBRASCU 1 (ROK ZA PODNOŠENJE JE 30. APRIL)

 • Uvodne napomene – novi propisi
 • Najznačajnije izmene Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara (koje su u primeni od 1.01.2024. godine)
  • Izmene Zakona koje se odnose na naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine po osnovu obavljanja aktivnosti
  • Izmene Zakona koje se odnose na naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine po osnovu transporta
 • Novine propisane Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu i iznosima naknada (na snazi od 6.04.2024. godine)
  • Novine propisane u Prilogu Uredbe
 • Novine uređene Pravilnikom o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave za naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine (na snazi od 6.04.2024. godine)
 • Obveznik naknade po osnovu obavljanja aktivnosti
 • Oslobođenja
 • Podnošenje prijave na Obrascu 1 – rok podnošenja je 30. april
 • Iznos naknade
 • Utvrđivanje naknade
 • Plaćanje naknade

III. IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA STUPILE SU NA SNAGU 1. APRILA 2024. GODINE

 • Izmene i dopune u tekstualnom delu Pravilnika
 • Izmene u Prilogu 1. Pravilnika

IV. PRAVILA I IZUZECI ZA MOGUĆNOST KORIŠĆENJA NEISKORIŠĆENIH DANA GODIŠNJEG ODMORA ZA 2023. GODINU ZAKLJUČNO SA 30. JUNOM 2024. GODINE

V. PRAVO NA PORESKA OSLOBOĐENJA NA PRIMANJA PO OSNOVU NAKNADE TROŠKOVA LICIMA KOJA NISU U RADNOM ODNOSU KOD ISPLATIOCA A KOJA SU ANGAŽOVANA PO UGOVORIMA VAN RADNOG ODNOSA

 • Poreska oslobođenja na primanja po osnovu naknade troškova iz čl. 18. st. 4. ZPDG
 • Poreska oslobođenja na primanja po osnovu naknade troškova iz čl. 85. st. 6. ZPDG

VI. UGOVORI O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA SHODNO ZAKONU O RADU I PORESKI TRETMAN NAKNADE ZA RAD PO OVIM UGOVORIMA

 • Obeležja privremenog i povremenog rada
 • Lica sa kojima je moguće zaključiti ugovor o privremenim i povremenim poslovima
  • Posledice angažovanja korisnika porodične i invalidske penzije po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima
  • Angažovanje lica po ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova kod korisnika javnih sredstava
 • Ugovori o obavljanju privremenih i povremenih poslova
  • Ugovor koji se zaključuje direktno između poslodavca i angažovanog lica
  • Ugovor koji se zaključuje sa članom omladinske ili studentske zadruge
 • Prava iz radnog odnosa lica angažovanih po ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova
 • Prijave i odjave o početku, odnosno prestanku radnog angažovanja i osiguranja za osiguranike koji obavljaju privremene i povremene poslove
 • Porezi i doprinosi koji se plaćaju na naknade po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima
  • Poreski tretman naknade troškova i drugih primanja koja se ostvaruju u vezi sa obavljanjem privremenih i povremenih poslova
   • Porez (osim za lica DO 26 godina života na školovanju) na naknadu troškova i druga ugovorena primanja
   • Porez i doprinosi na naknadu drugih ugovorenih troškova i drugih ugovorenih primanja
   • Izuzetak (za lica DO 26 godina života na školovanju)
  • Pregled stopa poreza koje se primenjuju za naknade, osnovica i stope za obračun poreza i doprinosa za ugovore o obavljanju privremenih i povremenih poslova
 • Primeri obračuna 
  • Obračun kada je ugovor zaključen sa nezaposlenim licem
  • Obračun kada je ugovor zaključen sa korisnikom starosne penzije
  • Obračun kada je ugovor zaključen sa licem preko omladinske/studentske zadruge koje se ne nalazi na školovanju, odnosno licem koje ima navršenih 26 godina života
  • Obračun kada je ugovor zaključen sa licem koje ima 26 godina života, za koje je zadruga utvrdila da ostvaruje mesečni prihod koji je ispod cenzusa za sticanje svojstva osiguranika
  • Obračun kada je ugovor zaključen sa licem preko omladinske/studentske zadruge koje se nalazi na školovanju i nije starije od 26 godina
 • Prava po osnovu uplate doprinosa za PIO na naknadu za rad po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima
 • Prava na novčanu naknadu kod Nacionalne službe za zapošljavanje i razlozi za obustavu te naknade u slučajevima rada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima
 • Neka pitanja i odgovori u vezi sa angažovanjem lica po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i njihovim pravima

VII. ANGAŽOVANJE LICA PO UGOVORU O DELU I FISKALNI TRETMAN UGOVORENE NAKNADE ZA RAD PO OVOM UGOVORU

 • Pojam i karakteristike ugovora o delu
 • Fiskalni tretman ugovorene naknade po ugovoru o delu
  • Porez na ugovorenu naknadu po ugovoru o delu
  • Obaveza plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje po ugovoru o delu
   • Prijava/odjava na obavezno socijalno osiguranje
   • Obaveza uplate doprinosa za PIO
   • Prava po osnovu uplate doprinosa za PIO
   • Obaveza plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje
   • Pravo na prestanak uplate doprinosa
  • Poreski tretman naknade troškova i drugih primanja koja se ugovore ugovorom o delu
  • Obrasci za preračun neto na bruto osnovicu za obračun poreza i doprinosa kada je naknada po ugovoru o delu ugovorena u neto iznosu
  • Poreska prijava koja se podnosi prilikom isplate
  • Primeri obračuna naknade po ugovoru o delu 
   • Primer 1: Obračun poreza i doprinosa na ugovorene naknade po ugovoru o delu rezidenata RS i njihovo računovodstveno obuhvatanje
   • Primer 2: Obračun poreza i doprinosa na ugovorene naknade po ugovoru o delu nerezidenata
 • Prilog: Tabelarni pregled fiskalnih obaveza (porez i doprinosi) po osnovu naknade po ugovoru o delu i koeficijenata za preračun neto naknade na bruto

VIII. DOPUNSKI RAD I DODATNI RAD I NAČIN OBRAČUNA NAKNADE ZA RAD

 • Dopunski rad, shodno Zakonu o radu
 • Dopunski rad i dodatni rad, shodno drugim zakonima
  • Dopunski rad
   • Dopunski rad, shodno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti
   • Dopunski rad, shodno Zakonu o visokom obrazovanju
   • Dopunski rad, shodno Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
  • Dodatni rad
   • Dodatni rad državnih službenika
   • Dodatni rad zaposlenih u AP i JLS
   • Dodatni rad shodno Zakonu o sprečavanju korupcije
   • Dodatni rad shodno Zakonu o policiji
 • Elementi ugovora o dopunskom radu
  • Primer obračuna naknade za rad po ugovoru o dopunskom radu
 • Porez i doprinosi na naknadu po osnovu ugovora o dopunskom radu
 • Primer obračuna poreza i doprinosa i računovodstveno obuhvatanje obračuna

IX. OBAVLJANJE POSLOVA DIREKTORA NA OSNOVU UGOVORA O MEĐUSOBNIM PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA DIREKTORA I POSLODAVCA

 • Naknada za rad direktora je obavezan elemen ugovora o međusobnim pravima i obavezama
  • Prava iz radnog odnosa direktora angažovanog van radnog odnosa
 • Poreski tretman naknade za rad direktora po ugovoru
  • Obaveza obračuna i plaćanja poreza i doprinosa na ugovorene naknade
  • Prava po osnovu plaćenog doprinosa za PIO na ugovorenu naknadu za rad direktora
 • Podnošenje prijave na osiguranje (Obrazac M) i poreske prijave (Obrazac PPP-PD)
 • Pravo na naknadu troškova za službeni put direktora koji radi po ugovoru o međusobnim pravima i obavezama i poreski tretman

X. PORESKI TRETMAN PRIHODA OD AUTORSKIH PRAVA, PRAVA SRODNIH AUTORSKOM PRAVU I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE

 • Oporezivanje prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine porezom na dohodak građana
  • Pojam i predmet oporezivanja
  • Poreski obveznik
  • Poreska osnovica
  • Stopa poreza
 • Obaveza uplate doprinosa za socijalno osiguranje
  • Prijava/odjava na osiguranje i prijava o uplati doprinosa
  • Obaveza plaćanja doprinosa za PIO
  • Pravo na prestanak uplate doprinosa
  • Obaveza plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje
 • Mogućnost za angažovanje penzionera po autorskom ugovoru, obaveze i posledice
 • Obračun poreza i doprinosa – primeri 
 • Poreska prijava (Obrazac PPP-PD) i OVP za prihode od autorskih dela

XI. NAČIN PODNOŠENJA JEDINSTVENE PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE (OBRAZAC M) ZA LICA ANGAŽOVANA PO UGOVORIMA VAN RADNOG ODNOSA (dokazi koji se uz prijavu podnose i šifre za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja)

 • Privremeni i povremeni poslovi
 • Autorski ugovor i ugovor o delu
 • Ugovor o pravima i obavezama direktora
 • Ugovor o dopunskom radu

XII. PRAVO NA PENZIJU PO OSNOVU PLAĆENIH DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA LICA ANGAŽOVANA PO UGOVORIMA VAN RADNOG ODNOSA

 • Lica koja su obveznici plaćanja doprinosa za PIO na ugovorene naknade, a nisu osigurani po drugom osnovu
  • Sticanje svojstva osiguranika
  • Prijava za matičnu evidenciju – podnošenje Obrasca M
  • Plaćanje doprinosa za PIO na ugovorene naknade, za lica koja nisu osigurana po drugom osnovu
  • Ostvarivanje prava na staž osiguranja
  • Prava korisnika penzije
 • Lica koja su obveznici plaćanja doprinosa za PIO na ugovorene naknade, a imaju svojstvo osiguranika po drugom osnovu
  • Lica koja su osigurana po drugom osnovu, a obveznici su plaćanja doprinosa za PIO na ugovorene naknade

XIII. DOSTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA ZA 2023. GODINU U SLUŽBENI REGISTAR INFORMACIJA KOJI VODI KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI – krajni rok je 30.04.2024. godine


 

Korisni linkovi: