Obrasci 1-ZOPND, 1a-ZONPND, 2, 3, 4, 4a, 5, 6 i 7 - Ostvarivanje prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta

Na osnovu člana 38. st. 2. i 4. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 113/17, 50/18, 46/21 - US, 51/21 - US, 53/21 - US, 66/21, 130/21)) i člana 96. stav 5. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - US, 113/17 i 95/18 - aut. tumačenje), Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je doneo Pravilnik o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta ("Sl. glasnik RS", br. 56/18), kojim su, u čl. 11. st. 3. i 4, čl. 14, čl. 15. st. 2, čl. 16. st. 3. i 4, čl. 19. st. 3. i čl. 24. st. 2. i 3. propisani sledeći obrasci:

Obrazac broj 1 - ZOPND Zahtev za veštačenje zdravstvenog stanja deteta radi ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena po osnovu posebne nege deteta
[18.07.2018]
Obrazac broj 1a - ZONPND Zahtev za veštačenje zdravstvenog stanja deteta radi ostvarivanja prava na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta
[18.07.2018]
Obrazac broj 2 Zahtev za veštačenje zdravstvenog stanja deteta nadležnoj Prvostepenoj komisiji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
[18.07.2018]
Obrazac broj 3 Poziv za veštačenje zdravstvenog stanja deteta radi ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena
[18.07.2018]
Obrazac 4 Mišljenje o zdravstvenom stanju deteta Prvostepene komisije i potrebi da podnosilac zahteva, zbog zdravstvenog stanja deteta odsustvuje sa rada radi posebne nege deteta, odnosno da radi sa polovinom punog radnog vremena
[18.07.2018]
Obrazac 4a Mišljenje o zdravstvenom stanju deteta Prvostepene komisije i potrebi da podnosilac zahteva, zbog zdravstvenog stanja deteta ostvari pravo na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta
[18.07.2018]
Obrazac 5 Mišljenje Drugostepene komisije o zdravstvenom stanju deteta u postupku preispitivanja mišljenja Prvostepene komisije, po prigovoru
[18.07.2018]
Obrazac 6 Spisak obavljenih veštačenja Prvostepene komisije za ostvarivanje prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta
[18.07.2018]
Obrazac 7 Spisak obavljenih veštačenja Drugostepene komisije za ostvarivanje prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta
[18.07.2018]
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")
 
Prečišćene tekstove navedenih zakona i tekst Pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".