Obrasci Bilans stanja i Bilans uspeha - druga pravna lica

Na osnovu člana 26. stav 2. Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 62/13, 30/18), ministar finansija je doneo Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za druga pravna lica ("Sl. glasnik RS", br. 137/14), kojim su, u članu 2. stav 1. propisani sledeći obrasci (navedeni obrasci koriste se za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2020. godinu):
 
Obrazac: Bilans stanja Bilans stanja na dan od ____ do ____ 20__. godine (za druga pravna lica)
[24.12.2014]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
Obrazac: Bilans uspeha Bilans uspeha za period od ____ do ____ 20__. godine (za druga pravna lica)
[24.12.2014]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Tekstove navedenog zakona i Pravilnika (sa pripadajućim obrascem) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata "EKSPERT".