Obrasci PDP i IPONO - Porez na dobit pravnih lica

Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21, 138/22) i člana 63. stav 9. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 91/15, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 118/21), ministar finansija je doneo Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 30/15, 101/16, 8/19, 94/19, 159/20, 97/21), kojim su u članu 2. propisani sledeći obrasci:

Obrazac PDP Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica
[23.10.2021.]
Obrazac IPONO Izjava o ispunjenosti uslova za poresko oslobođenje nedobitne organizacije
[01.04.2015.]
Od 1. januara 2017. godine poreska prijava (obrazac PDP) za obračun poreza na dobit pravnih lica se, shodno članu 38. stav 7. tačka 1) ZPPPA, podnosi isključivo u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave.
 
 
    Obrasci u PDF formatu
 Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Prečišćene tekstove navedenih zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".