Obrasci PDP i IPONO - Porez na dobit pravnih lica

Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16) i člana 63. stav 9. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 91/15, 112/15), ministar finansija je doneo Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 30/15, 101/16), kojim su u članu 2. propisani sledeći obrasci:

Obrazac PDP Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica
[01.01.2017.]
Obrazac IPONO Izjava o ispunjenosti uslova za poresko oslobođenje nedobitne organizacije
[01.04.2015.]
Od 1. aprila 2015. godine poreska prijava za obračun poreza na dobit pravnih lica se, shodno članu 38. stav 7. tačka 1) ZPPPA, podnosi isključivo elektronskim putem, upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave.
 
    Obrasci u PDF formatu
 Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Prečišćene tekstove navedenih zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata "EKSPERT".