Obrazac OA - Obračun amortizacije stalnih sredstava

Na osnovu člana 10. stav 8. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/01, 80/02 - dr. zakon, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13), ministar finansija je doneo Pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe ("Sl. glasnik RS", br. 116/04 i 99/10), kojim je, u članu 5. propisan sledeći obrazac:
 
Obrazac: OA Obračun amortizacije stalnih sredstava
[23.10.2004]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Prečišćene tekstove navedenog zakona i Pravilnika (sa pripadajućim obrascem) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata "EKSPERT".