Obrazac PBPJ - Poreski bilans stalne poslovne jedinice

Na osnovu člana 63. stav 9. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 91/15 - aut. tum., 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 118/21), ministar finansija je doneo Pravilnik o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 41/15), kojim je u članu 2. stav 1. propisan sledeći obrazac:

Obrazac: PBPJ Poreski bilans stalne poslovne jedinice za period od _____ do _____ 201_. godine
[16.05.2015]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Prečišćen tekst navedenog zakona i tekst Pravilnika (sa pripadajućim obrascem) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata "EKSPERT".