Obrazac POA - Podaci o amortizaciji stalnih sredstava stečenih počev od 1. januara 2019. godine

Na osnovu člana 10b stav 9. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/01, 80/02 - dr. zakon, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 91/15 - aut. tum., 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20 i 118/21), ministar finansija je doneo Pravilnik o amortizaciji stalnih sredstava koja se priznaje za poreske svrhe ("Sl. glasnik RS", br. 93/19), kojim je, u članu 7. stav 3. propisan sledeći obrazac:
 
Obrazac POA Podaci o amortizaciji stalnih sredstava stečenih počev od 1. januara 2019. godine za period od ______ do ______ 20__. godine
[01.01.2020]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Prečišćen tekst navedenog zakona i tekst Pravilnika (sa pripadajućim obrascem) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".