Obrazac PPP-PD - Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima

Na osnovu člana 41. stav 12. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - autentično tumačenje, 112/15,15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21 i 138/22), ministar finansija doneo je Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku ("Sl. glasnik RS", br. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14 - ispravka, 14/16, 21/17, 20/18, 104/18, 96/19, 132/21), kojim je propisan obrazac PPP-PD.
 
Obrazac: PPP-PD Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima
[01.01.2014]

Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti

Obrazac u PDF formatu

 

Od 1. marta 2014. godine poreska prijava (obrazac PPP-PD) se podnosi u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave.

 

Za podnošenje obrasca u elektronskom obliku, Poreska uprava je na svom portalu objavila Korisničko uputstvo.

Pregled Korisničkih uputstava Poreske uprave i JIS LPA za podnošenje određenih poreskih prijava i obrazaca preko portala Poreske uprave i portala JIS LPA možete videti ovde.

 


 

Prečišćene tekstove navedenog zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata "EKSPERT".