Prilog broj 1 - Zahtev za proveru ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad kod poslodavca za obrazovni profil ili grupu obrazovnih profila

Na osnovu člana 12. stav 13. Zakona o dualnom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 101/17, 6/20) i člana 48. stav 1. tačka 3. podtačka 1. Statuta Privredne komore Srbije ("Sl. glasnik RS", broj 39/16), upravni odbor Privredne komore Srbije je doneo Pravilnik o organizaciji, sastavu i načinu rada Komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad kod poslodavca ("Sl. glasnik RS", br. 102/20), kojim je propisan sledeći obrazac:
 
Obrazac broj 1 Zahtev za proveru ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad kod poslodavca za obrazovni profil ili grupu obrazovnih profila
[1.08.2020]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Prečišćene tekstove navedenog zakona i tekst Pravilnika (sa pripadajućim obrascem) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".