Broj 6/11 časopisa Informator od 11.02.2011. godine

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

OBJAVLJENE SU IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA
(detaljnije)
PROPISANI SU OBRASCI PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA OBVEZNIKE POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI
(detaljnije)
 • Poreski bilans za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti – Obrazac PB 2
 • Poreska prijava za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti – Obrazac PPDG-1

RASPOREĐIVANJE DOBITKA I POKRIĆE GUBITKA

DOSTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2010. GODINU KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI, ORGANIZATORU TRŽIŠTA I BROKERSKO-DILERSKOM DRUŠTVU – krajnji rok 31.03.2011. godine

GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2010. GODINU
(detaljnije)

POVRAĆAJ VIŠE UPLAĆENOG DOPRINOSA ZA PIO U 2010. GODINI I OBUSTAVA PLAĆANJA DOPRINOSA U TOKU 2011. GODINE ZA OSIGURANIKE KOJI OBAVLJAJU POSLOVE PO OSNOVU UGOVORA

OBAVEZNA SREDSTVA I OPREMA ZA LIČNU, UZAJAMNU I KOLEKTIVNU ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA
(detaljnije)

DONET JE PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I NAČINU SPROVOĐENJA MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

PRAVA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA PRI PROMENI UREĐENJA DRŽAVNIH ORGANA

SPECIFIČNOSTI JAVNIH NABAVKI KOJE SPROVODI RZZO U IME I ZA RAČUN ZDRAVSTVENIH USTANOVA U REPUBLICI SRBIJI

SLUŽBENO MIŠLJENJE Ministarstva rada i socijalne politike u vezi sa primenom Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

PREGLED STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2010. GODINU

 • Zarade
  • Bruto zarade u Republici Srbiji u 2010. godini
  • Prosečne mesečne bruto zarade po zaposlenom u RS po delatnostima za 2010. i rang delatnosti prema prosečnoj bruto zaradi za I-XII/2010
  • Podaci o prosečnim mesečnim neto zaradama po zaposlenom
  • Pregled najnižih osnovica za obračun i plaćanje doprinosa
  • Pregled najviših osnovica za obračun i plaćanje doprinosa
  • Osnovice osiguranja na koje se obračunava i plaća doprinos za PIO za lica uključena u obavezno osiguranje u 2010. godini
  • Osnovice doprinosa na koje se obračunava i plaća doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje za lica uključena u obavezno zdravstveno osiguranje u 2010. godini
  • Kretanje minimalne neto zarade po satu
 • Indeksi cena na malo i troškova života u 2010. godini
 • Vrednost prosečne i minimalne potrošačke korpe i odnos sa prosečnom neto zaradom u RS u 2010. godini
 • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u 2010. godini
 • Indeks industrijske proizvodnje po područjima i sektorima u RS za 2010. godinu
 • Podaci za obračun otkupne cene stana u 2010. godini po Zakonu o stanovanju
 • Koeficijenti za preračunavanje zakupnine za stanove u 2010. godini
 • Referentna kamatna stopa, eskontna stopa i kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode
 • Zatezna kamata u 2010. godini
 • Kretanje Evra i USD u odnosu na dinar (za 2002 – 2011. god.) i srednji kurs Evra za 2010. godinu
 • Prilog 1: Prosečne bruto zarade (ukupno) po opštinama u 2010.
 • Prilog 2: Prosečne neto zarade (ukupno) po opštinama u 2010.