0.00  RSD

Nema na zalihama

Elektronsko fakturisanje – Zakon, uredbe, pravilnik (jun 2023.)

SADRŽAJ:

1. ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU
(„Sl. glasnik RS“, br. 44/21, 129/21, 138/22)

I. Uvodne odredbe (čl. 1. do čl. 5.)

 • Predmet zakona (član 1.)
 • Značenje pojedinih pojmova (član 2.)
 • Obaveza izdavanja elektronske fakture (član 3.)
 • Posebna obaveza elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost (član 4.)
 • Sistem elektronskih faktura (član 5.)

II. Elektronska faktura (čl. 6. do čl. 8.)

 • Standardi elektronskog fakturisanja (član 6.)
 • Osnovni elementi elektronske fakture (član 7.)
 • Elektronska faktura kao verodostojna isprava (član 8.)

III. Postupanje sa elektronskim fakturama (čl. 9. do čl. 15.)

 • Izdavanje i prijem elektronske fakture (član 9.)
 • Prihvatanje i odbijanje elektronske fakture (član 10.)
 • Sistem za upravljanje fakturama (član 11.)
 • Centralni informacioni posrednik (član 12.)
 • Informacioni posrednik (član 13.)
 • Zaštita podataka (član 14.)
 • Čuvanje elektronskih faktura (član 15.)

IV. Inspekcijski nadzor (čl. 16. i čl. 17.)

 • Vršenje i obaveze prilikom vršenja inspekcijskog nadzora (čl. 16. i čl. 17)

V. Kaznene odredbe (čl. 18. do čl. 21.)

VI. Prelazne i završne odredbe (čl. 22. do čl. 25)

 • Donošenje propisa (član 22.)
 • Prestanak važenja odredaba drugih zakona (član 23.)
 • Početak primene (član 24.)
 • Stupanje na snagu (član 25.)

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju („Sl. glasnik RS“, br. 138/22) koje nisu ušle u prečišćen tekst

 

2. UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE FAKTURAMA
(„Sl. glasnik RS“, br. 69/21, 132/21, 46/22)

3. UREDBA O POSTUPKU I USLOVIMA ZA DAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA INFORMACIONOG POSREDNIKA
(„Sl. glasnik RS“, br. 69/21, 132/21)

4. UREDBA O USLOVIMA I NAČINU ČUVANJA I STAVLJANJA NA UVID ELEKTRONSKIH FAKTURA I NAČINU OBEZBEĐIVANJA VERODOSTOJNOSTI I INTEGRITETA SADRŽINE FAKTURA U PAPIRNOM OBLIKU
(„Sl. glasnik RS“, br. 69/21, 132/21, 46/22)

5. PRAVILNIK O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU
(„Sl. glasnik RS“, broj 47/23)

I. Uvodna odredba (član 1.)

II. Način i postupak registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura (čl. 2. do čl. 6.)

III. Način pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura (čl. 7. do čl. 9.)

IV. Način primene standarda elektronskog fakturisanja (član 10.)

V. Elementi elektronske fakture i prilozi elektronskoj fakturi (čl. 11. do čl. 16.)

VI. Način i postupak elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura (čl. 17. do čl. 28.)

VII. Postupanje u slučaju nastupanja privremenog prekida u radu sistema elektronskih faktura (član 29.)

VIII. Korišćenje podataka iz sistema elektronskih faktura (član 30.)

IX. Način postupanja centralnog informacionog posrednika (čl. 31. do čl. 34.)

X. Posebne odredbe (čl. 35. i čl. 36.)

XI. Prelazna i završne odredbe (čl. 37. do čl. 39.)