Informator broj 06/06 od 07.02.2006.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Završni računi budžetskih korisnika i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2005. godinu
 • Registracija finansijskih izveštaja za 2005. kod Agencije za privredne registre
 • Odluke Skupštine grada Beograda o taksama i naknadama za 2006. godinu

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Utvrđena je nova minimalna neto zarada po radnom času za isplate za period januar – jun 2006. godine

Način formiranja mase zarada i cena u 2006. godini u javnim preduzećima koja je osnovala lokalna samouprava ili autonomna pokrajina

 • Način projektovanja rasta cena i zarada za 2006. godinu
 • Uredba o postupku privremene obustave prenosa transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave, odnosno prenosa pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit preduzeća autonomnoj pokrajini
 • Uredba o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima
 • Tekst Instrukcije o izradi i praćenju realizacije godišnjih programa poslovanja lokalnih javnih preduzeća

Završni računi budžetskih korisnika i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2005. godinu

Registracija finansijskih izveštaja za 2005. kod Agencije za privredne registre

Šema po kojoj će Narodna banka Srbije vršiti kontrolu finansijskih izveštaja za 2005. godinu za preduzeća, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike

Odluke Skupštine grada Beograda o taksama i naknadama za 2006. godinu

 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda
 • Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja grad Beograd
 • Odluka o izmeni Odluke o posebnoj naknadiza zaštitu i unapređenje životne sredine
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o boravišnoj taksi

Pregled statističkih podataka za 2005. godinu