Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 06.02.2006. godine

Ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak, pod brojem 401-00-01/2006-12-1 od 6.02.2006. godine koje dajemo u nastavku:
"Na osnovu čl. 15, 22. i 37. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 16/02), Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", br. 115/05), člana 23. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05) i člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Službeni glasnik RS", broj 20/92), donosim: 

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

1) 

NOMINALNI IZNOSI PRAVA 

REDOVAN IZNOS 

UVEĆAN IZNOS 

1.

RODITELJSKI DODATAK (za strare korisnike) od 1. februara 2006. godine

   

– 

za drugo dete 

78.760,00 

 

– 

za treće dete 

141.762,00

 

– 

za četvrto dete 

189.015,00

 

2.

RODITELJSKI DODATAK (za nove korisnike) od 1. februara 2006. godine

   

– 

za prvo dete – jednokratno 

20.000,00

 

– 

za drugo dete – 76.981,00 u 24 rate 

3.207,55

 

– 

za treće dete – 138.560,00 u 24 rate 

5.773,34 

 

– 

za četvrto dete – 184.745,00 u 24 rate 

7.697,71 

 

3.

DEČIJI DODATAK za mesec januar 2006.

din 

din 

– 

(za prvo, drugo, treće i četvrto dete) 

1.399,00

1.819,00

4.

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za januar 2006.

2.418,00

 

II 

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 01.02.2006.

   

a)

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona 

4.320,09

5.184,10 

b)

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

   

– 

Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona 

2,35

2,82

– 

Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona 

5,49

6,58

III 

NAKNADA ZA RAD HRANITELJA 

   

   – 

za smeštaj jednog deteta 

7.176,00

 

   – 

za smeštaj dvoje i više dece 

4.416,00 

 
2) Pravo iz tačke 1. ovog rešenja usklađuje se mesečno sa troškovima života; prava iz tačke 2. i 3. usklađuju se dva puta godišnje i to: 01. aprila i 01. oktobra; a pravo iz tačke 4. utvrđuje se mesečno u zavisnosti od kretanja prosečne zarade u Republici Srbiji. 
3) Isplata sredstava za prava navedena u tačkama 1. – 4. ovog rešenja, vršiti na teret sredstava budžeta Republike Srbije za 2006. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 106/05) – razdeo 16 – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, funkcija 040 – Porodica i deca. 
4) Rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima."