Informator broj 07/02 od 01.03.2002.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Nove (usklađene) najniže osnovice i najviša osnovica za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje
 • Najniže – novousklađene osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za isplate zarada od 1. marta 2002. godine
 • najviša osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • Bruto minimalna zarada po donošenju novousklađenih najnižih osnovica za obavezno socijalno osiguranje
 • Karakter isplata poslodavaca povodom 8. marta – dana žena Važno za sastavljanje poreskog bilansa (obrazac PB-1)
 • Odgovori na dva pitanja u vezi sa sastavljanjem poreskog bilansa (obrazac PB-1)
 • Priprema pojedinačnog kolektivnog ugovora usklađenog sa Zakonom o radu

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

 • Podaci o prosečnim zaradama (platama) za januar 2002. godine
 • Bruto zarade (ukupno) po opštinama u RS za januar 2002. godine
 • Indeks industrijske proizvodnje u januaru 2002.
 • Aktuelni podaci (potrošačka korpa; osnovica za doprinose za preduzetnike; otkupna cena stana)
 • Premija za rizik na ulaganja u SRJ i realna stopa prinosa
 • Prestala je da važi Uredba o načinu usklađivanja prava utvrđenih u oblasti društvene brige o deci
 • Zaključak Vlade Republike Srbije o platama zaposlenih koje se finansiraju iz javnih prihoda Republike Srbije
 • Zaključak Vlade Republike Srbije o osnovici za obračun i isplatu plata izabranih lica iz čl. 7. i 9. Zakona o platama u državnim organima
 • Odluka o otkupu efektivnog stranog novca zemalja članica Evropske monetarne unije od fizičkih lica
Dodaci, naknade, druga i ostala primanja
 
Nove (usklađene) najniže osnovice i najviša osnovica za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje
Bruto minimalna zarada po donošenju novousklađenih najnižih osnovica za obavezno socijalno osiguranje
 
Karakter isplata poslodavaca povodom 8. marta – dana žena
 
Važno za sastavljanje poreskog bilansa (obrazac PB-1)
 • Odgovori na dva pitanja u vezi sa sastavljanjem poreskog bilansa (obrazac PB-1)
 • Pravilnik o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod
Dodatna objašnjenja u vezi sa otkazom ugovora o radu po osnovu povrede radne obaveze i nepoštovanja radne discipline
 
Priprema pojedinačnog kolektivnog ugovora usklađenog sa Zakonom o radu
 • Model pojedinačnog kolektivnog ugovora
Nove osnovice na koje se plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za određene kategorije osiguranika i lica van radnog odnosa
 
Službena mišljenja
 • Ministarstvo za rad i zapošljavanje RS
 • Ministarstvo finansija i ekonomije RS
 • Mišljenja Saveznog ministarstva za finansije