Informator broj 1/09 od 05.01.2009.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Donet je Zakon o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu
 • Izmene i dopune Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o primeni Opšteg kolektivnog ugovora na sve poslodavce na teritoriji Republike Srbije

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Odluka o stavljanju van snage Odluke o primeni Opšteg kolektivnog ugovora na sve poslodavce na teritoriji Republike Srbije

Donet je Zakon o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu

 • Utvrđena je osnovica za obračun i isplatu plata za državne službenike i nameštenike za 2009. godinu
 • Utvrđen je iznos iznad koga za javne nabavke naručilac zahteva bankarsku garanciju i iznosi za nabavke male vrednosti
 • Utvrđen je način na koji lokalne vlasti formiraju sredstva potrebna za isplatu plata zaposlenih koje se finansiraju iz budžeta lokalnih vlasti
 • U 2009. godini neće se menjati penzije, najniži iznos penzija, iznosi novčanih naknada, iznos opšteg boda i iznosi penzija vojnih osiguranika
 • Ograničenje određenih primanja za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava
 • Povraćaj neutrošenih budžetskih sredstava
  • Donet je Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava na račun izvršenja budžeta Republike Srbije

Izmene i dopune Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetniike

Podnošenje pojedinačne poreske prijave za porez po odbitku

 • Poreske prijave za porez po odbitku
 • Pojedinačna poreska prijava
 • Kaznene odredbe

Obaveza izdavanja potvrde o isplaćenom bruto prihodu, troškovima, oporezivom prihodu, olakšicama i plaćenim javnim prihodima po odbitku

Podnošenje prijave i utvrđivanje doprinosa za samostalne umetnike

 • Uvodne napomene
 • Ko se smatra “samostalnim umetnikom”?
 • Koje doprinose plaćaju samostalni umetnici?
 • Obaveza podnošenja prijave i obaveštenja
 • Utvrđivanje doprinosa za samostalne umetnike
 • Plaćanje doprinosa za samostalne umetnike
 • Povraćaj više plaćenih doprinosa
 • Popunjavanje prijave – Obrasca PPD-SU

Podnošenje poreske prijave paušalno oporezovanih preduzetnika za 2009. godinu

 • Koji paušalno oporezovani preduzetnici podnose poresku prijavu za 2009. godinu?
 • Rokovi za podnošenje poreske prijave paušalno oporezovanih preduzetnika
 • Popunjavanje poreske prijave (Obrazac PPDG-1)

Upućivanje zaposlenog na plaćeno odsustvo zbog prekida rada do koga je došlo bez krivice zaposlenog – “prinudni odmor”

 • Normativna regulativa i visina naknade zarade za vreme “prinudnog odmora”
 • Donošenje i dostavljanje rešenja o upućivanju zaposlenog na “prinudni odmor”
 • Vreme za koje zaposleni može da se uputi na “prinudni odmor”
 • Otkaz ugovora o radu zaposlenom za vreme “prinudnog odmora” i obračun otpremnine

Službena mišljenja vezana za primenu Zakona o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Pregled osnovica, stopa i uplatnih računa za poreze na lična primanja (na koja se ne plaćaju doprinosi)

Pregled osnovica, stopa i uplatnih računa za poreze i doprinose za socijalno osiguranje za neka primanja