Informator broj 1/2017 od 04.01.2017.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Usklađivanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada pod 1. decembrom 2016. godine
 • Izmene i dopune Pravilnika o uplatnim računima i Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
 • Popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave u skladu sa novim propisima – premeštaj i preuzimanje

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

 • Industrijska proizvodnja u RS u novembru 2016. godine (po područjima)
 • Obaveza plaćanja članarina privrednim komorama za 2016. godinu prestaje zaključno sa isplatom zarade za decembar 2016. godine
 • Objavljen je Spisak korisnika javnih sredstava
 • Doneto je Rešenje o iznosu jednokratnog novčanog davanja za zaposlene i novčanog davanja za nezaposlene porodilje na teritoriji grada Beograda u 2017. godini

PROPISI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA SEDMOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2016. GODINI

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI
(detaljnije)

USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA

PREGLED VAŽEĆIH OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMEŠTENIKE, SUDIJE, JAVNE TUŽIOCE I ZA ZAPOSLENE U JAVNIM SLUŽBAMA

USKLAĐIVANJE PENZIJA, VREDNOSTI OPŠTEG BODA I NOVČANIH NAKNADA POD 1. DECEMBROM 2016. GODINE

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UPLATNIM RAČUNIMA I PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

MINIMALNA ZARADA ZA 2017. GODINU SE UTVRĐUJE PREMA NOVOJ MINIMALNOJ CENI RADA OD 130 DINARA (NETO)

POREZI NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA – iznosi poreza u 2017. godini –

POPUNJAVANJE RADNIH MESTA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U SKLADU SA NOVIM PROPISIMA – PREMEŠTAJ I PREUZIMANJE

 • Popunjavanje radnih mesta
  • Uslovi za popunjavanje radnih mesta po Zakonu
  • Odnos sistematizacije, kadrovskog plana, Odluke o maksimalnom broju zaposlenih u organima, službama i organizacijama i zabrane zapošljavanja
  • Odgovornost za nezakonitu popunu radnih mesta
  • Odluka o popuni radnog mesta
  • Način i redosled popunjavanja radnog mesta
  • Trajni premeštaj
  • Trajni premeštaj službenika na položaju
  • Privremeni premeštaj službenika
  • Premeštaj nameštenika
  • Privremeni premeštaj nameštenika
  • Privremeni rad na poslovima koji nisu u opisu radnog mesta
  • Preuzimanje službenika
 • Prilozi 1 do 7: Primeri rešenja o trajnom premeštaju službenika, trajnom premeštaju nameštenika, privremenom premeštaju službenika, privremenom premeštaju nameštenika, raspoređivanju nakon preuzimanja službenika; primer pismenog naloga za privremeni rad na poslovima koji nisu u opisu radnog mesta službenika i primer sporazuma o preuzimanju

OBAVEZA IZDAVANJA POTVRDE O PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU ZA 2016. GODINU NA OBRASCU PPP-PO – NAJKASNIJE DO 31. JANUARA 2017. GODINE

PODNOŠENJE PRIJAVE I UTVRĐIVANJE DOPRINOSA ZA SAMOSTALNE UMETNIKE

PODNOŠENJE AKONTACIONE PORESKE PRIJAVE PAUŠALNO OPOREZOVANIH PREDUZETNIKA ZA 2017. GODINU

SPISAK VAŽEĆIH KOLEKTIVNIH UGOVORA (POSEBNIH I POJEDINAČNIH) KOJI SU OBJAVLJENI U SLUŽBENIM GLASILIMA

SPISAK DRŽAVA SA KOJIMA JE SRBIJA ZAKLJUČILA UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I PREGLED STOPA POREZA PO ODBITKU NA AUTORSKE NAKNADE, DIVIDENDE I KAMATE – važeći na dan 1.01.2017. godine

SPISAK DRŽAVA SA KOJIMA JE SRBIJA ZAKLJUČILA SPORAZUME O SOCIJALNOM OSIGURANJU – važeći na dan 1.01.2017. godine