Informator broj 11/2024 od 10.05.2024.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Prvomajski i vaskršnji praznici u 2024. godini - pravo zaposlenih na naknadu zarade za dane praznovanja, odnosno uvećanu zaradu za rad na dan praznika
 • Sticanje i korišćenje prava na godišnji odmor i obračun naknade zarade za vreme godišnjeg odmora
 • Prekovremeni rad shodno Zakonu o radu i posebnim zakonima
 • Smenski rad i preraspodela radnog vremena shodno Zakonu o radu - sličnosti i razlike

SADRŽAJ broja 11/2024:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PRVOMAJSKI I VASKRŠNJI PRAZNICI U 2024. GODINI – PRAVO ZAPOSLENIH NA NAKNADU ZARADE ZA DANE PRAZNOVANJA, ODNOSNO UVEĆANU ZARADU ZA RAD NA DAN PRAZNIKA

 • Pravo zaposlenih na naknadu zarade za vreme praznovanja prvomajskih i vaskršnjih praznika
  • Pravo na naknadu zarade za vreme praznovanja Praznika rada i pravoslavnog Vaskrsa u kojima zaposleni ne radi
  • Obračun naknade zarade za vreme praznovanja prvomajskih i vaskršnjih praznika
   • Primer obračuna zarade i naknade zarade za dane praznika
   • Povezivanje praznika u maju 2024. godine sa danima godišnjeg odmora
  • Obračun naknade zarade za dane praznika zaposlenima koji su po drugom osnovu odsutni sa rada
 • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dane prvomajskih i vaskršnjih praznika i način obračuna
  • Primeri obračuna zarade i uvećane zarade za rad u dane praznika
 • Prava iz radnog odnosa lica angažovanih po ugovorima van radnog odnosa
 • Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika za zaposlene u javnim preduzećima i javnim službama
 • Naknada plate za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana plata za rad na dan praznika za državne službenike i nameštenike
 • Plata i uvećana plata zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave za vreme odsustvovanja sa rada i za rad na dan praznika

III. KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U INOSTRANSTVU NA TERET REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 • Uslovi za korišćenje pune zdravstvene zaštite u zemlji sa kojom Srbija ima zaključen međunarodni ugovor/sporazum o socijalnom osiguranju
 • Korišćenje zdravstvene zaštite u zemlji sa kojom Srbija nema zaključen međunarodni ugovor/sporazum o socijalnom osiguranju
 • Uslovi koje osiguranik treba da ispuni da bi mogao da koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu
  • Nalaz i mišljenje izabranog lekara
  • Obrazac OZ-12 – Potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu
  • Dvojezični obrazac
  • Period na koji se izdaje Potvrda za korišćenje zdravstvene zaštite
 • Hitna medicinska pomoć
 • Korišćenje zdravstvene zaštite za vreme privatnog boravka osiguranika u inostranstvu
  • Međunarodni sporazumi o socijalnom osiguranju i spisak dvojezičnih obrazaca, odnosno potvrda i tabelarni pregled
 • Ostvarivanje prava po osnovu bolovanja za lica kojima je ukazana zdravstvena pomoć u inostranstvu

IV. STICANJE I KORIŠĆENJE PRAVA NA GODIŠNJI ODMOR I OBRAČUN NAKNADE ZARADE ZA VREME GODIŠNJEG ODMORA

 • Uslovi za sticanje prava na godišnji odmor u punom i srazmernom trajanju i način njegovog korišćenja u skladu sa Zakonom o radu
  • Pravo na pun godišnji odmor
  • Pravo na srazmeran deo godišnjeg odmora
  • Korišćenje godišnjeg odmora kod novog poslodavca
   • Pravo na godišnji odmor u slučaju kada zaposleni koristi neplaćeno odsustvo i u slučaju mirovanja radnog odnosa
   • Pravo na godišnji odmor zaposlenih koji su upućeni na rad kod drugog poslodavca
  • Pravo na korišćenje godišnjeg odmora u slučaju prelaska na rad kod poslodavca sledbenika
  • Pravo na korišćenje godišnjeg odmora licima koja su angažovana po osnovu ugovora za rad van radnog odnosa
  • Kaznene odredbe
 • Kriterijumi i način utvrđivanja dužine godišnjeg odmora
 • Način korišćenja godišnjeg odmora
  • Korišćenje godišnjeg odmora u celosti ili u delovima
   • Izuzeci kada se godišnji odmor može delimično ili u celosti koristiti najkasnije do 30. juna naredne godine, a da zaposleni nije iskoristio prvi deo od 10 radnih dana
  • Godišnji odmor zaposlenog koji radi nepuno radno vreme
   • Vreme korišćenja godišnjeg odmora i kriterijumi za zaposlene koji rade nepuno radno vreme kod dva ili više poslodavaca
  • Godišnji odmor zaposlenih na određeno vreme
 • Posebni propisi koji drugačije regulišu neka pitanja u vezi sa korišćenjem godišnjeg odmora
 • Raspored korišćenja godišnjeg odmora i obaveza dostavljanja zaposlenom rešenja o korišćenju godišnjeg odmora
 • Naknada zarade za vreme godišnjeg odmora po Zakonu o radu
  • Primeri obračuna osnovice za obračun naknada zarada za vreme godišnjeg odmora
  • Primer obračuna naknade zarade za zaposlenog koji nije ostvario zaradu u prethodnih 12 meseci
 • Naknada zarade – plate za vreme godišnjeg odmora u državnim organima, organima JLS, gradskih opština, službama i organizacijama koje osniva nadležni organ JLS i gradske opštine, javnim službama i javnim agencijama
 • Regres za korišćenje godišnjeg odmora po Zakonu o radu
  • Pravo na regres zaposlenih koji rade nepuno ili skraćeno radno vreme
  • Poreski tretman regresa
  • Isplata regresa zaposlenom koji je na bolovanju na teret RFZO
  • Isplata regresa zaposlenima koji se nalaze na porodiljskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta
  • Obaveza isplate regresa po prestanku radnog odnosa
 • Regres kod državnih službenika i nameštenika, zaposlenih u javnim službama i narodnih poslanika
 • Novčana naknada za neiskorišćeni godišnji odmor po Zakonu o radu
  • Izuzetak kod novčane naknade za neiskorišćeni drugi deo godišnjeg odmora za zaposlenog kome prestaje radni odnos a nije započeo i nije iskoristio prvi deo odmora zbog bolesti
 • Novčana naknada za neiskorišćeni godišnji odmor za zaposlene u državnim organima, organima JLS, gradskih opština, službama i organizacijama koje osniva nadležni organ JLS i gradske opštine, javnim službama, javnim agencijama i Vojsci Srbije
 • Poreski tretman novčane naknade za neiskorišćeni godišnji odmor koju poslodavac isplaćuje zaposlenom u slučaju prestanka radnog odnosa
  • Obračun novčane naknade za neiskorišćeni godišnji odmor i obračun poreza i doprinosa
   • Primer obračuna novčane naknade za neiskorišćeni  godišnji odmor, shodno mišljenju Ministarstva finansija
 • Odgovornost poslodavca ukoliko zaposlenom onemogući korišćenje godišnjeg odmora i isplata naknade štete po Zakonu o radu

V. PREKOVREMENI RAD SHODNO ZAKONU O RADU I POSEBNIM ZAKONIMA

 • Prekovremeni rad shodno Zakonu o radu
  • Slučajevi u kojima je zaposleni dužan da radi duže od punog radnog vremena
  • Ograničenje dužine trajanja prekovremenog rada
   • Preraspodela radnog vremena umesto prekovremenog rada
   • Prekovremeni rad može da se obavi pre početka ili po završetku redovnog radnog vremena zaposlenog
  • Zabrana prekovremenog rada
  • Prekovremeni rad na službenom putu
  • Odlučivanje o prekovremenom radu
  • Uvećanje zarade za prekovremeni rad
  • Obaveza poslodavca da vodi evidenciju o prekovremenom radu
  • Kaznene odredbe
 • Prekovremeni rad, shodno posebnim zakonima i propisima
  • Prekovremeni rad u zdravstvenim ustanovama (dežurstvo, pripravnost i rad po pozivu)
  • Prekovremeni rad u državnim organima i organima JLS
  • Prekovremeni rad i pripravnost poreskih službenika i nameštenika
  • Prekovremeni rad u osnovnom i srednjem obrazovanju i domovima učenika
  • Pripravnost i rad po pozivu kao prekovremeni rad prema Zakonu o socijalnoj zaštiti
  • Prekovremeni rad i pripravnost policijskih službenika
  • Uvećanje plate za prekovremeni rad za zaposlene u javnom sektoru
  • Prekovremeni rad profesionalnih vojnih lica

VI. SMENSKI RAD I PRERASPODELA RADNOG VREMENA SHODNO ZAKONU O RADU – SLIČNOSTI I RAZLIKE

 • Smenski rad
  • Rad u smenama i pun mogući fond sati rada
  • Uvećanje zarade za smenski rad
  • Osnovica za obračun uvećane zarade po osnovu smenskog rada
  • Pravo zaposlenih koji rade u smenama na „topli obrok“
  • Kaznene odredbe
 • Preraspodela radnog vremena
  • Način preraspodele radnog vremena
  • Dužina radnog vremena kod preraspodele radnog vremena
  • Preraspodela radnog vremena se ne smatra prekovremenim radom
  • Dnevni i nedeljni odmor u preraspodeli radnog vremena
  • Prava zaposlenog za vreme preraspodele radnog vremena
   • Isplata zarada kod preraspodele radnog vremena
   • „Topli obrok“ i preraspodela radnog vremena
   • Naknada zarade za vreme bolovanja zaposlenih koji rade po principu preraspodele radnog vremena
   • Pravo na godišnji odmor i obračun naknade zarade za dane godišnjeg odmora zaposlenih koji rade po principu preraspodele radnog vremena
   • Naknada zarade za vreme plaćenog odsustva sa rada zaposlenih koji rade
  • Zabrana preraspodele radnog vremena
  • Kaznene odredbe
 • Primeri (modeli) akata
  • Primer odredbi akta o organizaciji za rad u smenama
  • Primer Odluke o uvođenju radnog vremena kraćeg od punog radnog vremena
  • Primer odredbi akta o organizaciji u vezi sa preraspodelom radnog vremena
  • Primer Odluke o preraspodeli radnog vremena
 • Smenski rad i preraspodela radnog vremena, shodno posebnim zakonima

VII. NOĆNI RAD

 • Noćni rad, shodno Zakonu o radu
  • Zaštita zaposlenih koji rade noću
  • Uvećanje zarade za noćni rad
  • Uvećanja zarade za noćni rad shodno PKU
  • Kaznene odredbe
 • Noćni rad, shodno posebnim zakonima i propisima
  • Prava državnih službenika, nameštenika, izabranih i postavljenih lica u državnim organima po osnovu noćnog rada
  • Prava policijskih službenika za rad noću
  • Noćni rad profesionalnih vojnih lica
  • Pravo na dodatak na platu za rad noću izabranih, imenovanih lica i zaposlenih u državnim organima i javnim službama
  • Uvećanje plate za rad noću za zaposlene u javnom sektoru