Informator broj 11/06 od 01.05.2006.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Način obračuna naknade zarade za vreme odsustva sa rada u dane praznika i uvećane zarade na dan praznika
  • Uputstvo o načinu i postupku izdavanja uverenja i overavanju isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu
  • Poreski tretman imovine zahvaćene dejstvom poplave

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja

Iznosi usklađenih zakonom propisanih osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. maja 2006. godine

Usklađivanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada (za telesno oštećenje i po osnovu invalidnosti II i III kategorije i dr.) pod 1. aprilom 2006. godine

Način obračuna naknade zarade za vreme odsustva sa rada u dane praznika i uvećane zarade na dan praznika

Izmena Uputstva o uslovima, načinu i postupku izdavanja potvrda da je privredno društvo ili drugo pravno lice jedini ponuđač javne nabavke u zemlji

Uputstvo o načinu i postupku izdavanja uverenja i overavanju isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu

Pomoć zbog uništenja ili oštećenja imovine usled elementarnih i drugih vanrednih događaja (poplave, klizišta)

Poreski tretman imovine zahvaćene dejstvom poplave

Otpremnine i novčane naknade zaposlenih za čijim je radom prestala potreba i otpremnina kod odlaska zaposlenih u penziju

Poslovi aktivnog i pasivnog oplemenjivanja robe

Uređivanje plata u javnim službama – osnovice i koeficijenti