Informator broj 12/02 od 29.05.2002.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Novina u tumačenju člana 5. Uredbe o visini zarada u javnim preduzećima
  • Osnove za izradu godišnjeg programa poslovanja, zaposlenosti, kadrova i zarada radi primene člana 9. Uredbe o visini zarada u javnim preduzećima
  • Primena odredaba Zakona o osnovama poreskog sistema koje se odnose na plaćanje kaznene kamate kod neblagovremene uplate poreskih obaveza

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Dodaci, naknade, druga i ostala primanja

Nove (usklađene) najniže osnovice i najviša osnovica za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje

Bruto minimalna zarada po donošenju novousklađenih najnižih osnovica za obavezno socijalno osiguranje

Novina u tumačenju člana 5. Uredbe o visini zarada u javnim preduzećima

Osnove za izradu godišnjeg programa poslovanja, zaposlenosti, kadrova i zarada radi primene člana 9. Uredbe o visini zarada u javnim preduzećima

Izmene i dopune Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa

Kriterijumi za izbor kandidata za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima, javnim službama i javnim preduzećima

Prava kojima se obezbeđuje zaštita funkcije materinstva

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom stupa na snagu 1. juna 2002. godine

Primena odredaba Zakona o osnovama poreskog sistema koje se odnose na plaćanje kaznene kamate kod neblagovremene uplate poreskih obaveza

Odluke i uputstva guvernera Narodne banke Jugoslavije na osnovu kojih se primenjuje Zakon o deviznom poslovanju

  • Prilog 1: Pregled novodonetih propisa na osnovu Zakona o deviznom poslovanju
  • Prilog 2: Pregled propisa donetih na osnovu „starog“ Zakona o deviznom poslovanju koji ostaju na snazi do donošenja novih propisa
  • Prilog 3: Pregled propisa koji su prestali da važe

Nove (usklađene) osnovice na koje se plaća doprinos za PIO za osiguranike jugoslovenske državljane zaposlene u inostranstvu i osiguranike osigurane na produženo osiguranje

Službeno mišljenje Ministarstva finansija i ekonomije