Informator broj 12/2012 od 11.05.2012.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Prestanak radnog odnosa
 • Otpremnine i novčane naknade za zaposlene za čijim je radom prestala potreba
 • Prava po prestanku radnog odnosa
 • Modeli akata o prestanku radnog odnosa (prema Zakonu o radu)

SADRŽAJ:

 AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRESTANAK RADNOG ODNOSA

PRESTANAK RADNOG ODNOSA PO ODREDBAMA ZAKONA O RADU

PRESTANAK RADNOG ODNOSA PO ODREDBAMA ČL. 175. i 176. ZAKONA O RADU

 • Osnovi prestanka radnog odnosa iz člana 175. Zakona o radu
  • Prestanak radnog odnosa istekom roka za koji je zasnovan
   • Prestanak radnog odnosa zasnovanog kao probni rad
   • Prestanak radnog odnosa zasnovanog na određeno vreme
   • Prestanak radnog odnosa pripravnika
  • Prestanak radnog odnosa navršenjem radnog veka
   • Staž osiguranja
   • Uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju i uslovi za prestanak radnog odnosa
   • Otpremnina pri odlasku u penziju
  • Sporazumni prestanak radnog odnosa
   • Obaveza poslodavca i prava po prestanku radnog odnosa
   • Poreski tretman novčane naknade od strane poslodavca po osnovu sporazumnog raskida radnog odnosa
  • Otkaz od strane zaposlenog
  • Prestanak radnog odnosa na zahtev roditelja ili staratelja zaposlenog mlađeg od 18 godina života
  • Prestanak radnog odnosa smrću zaposlenog
 • Prestanak radnog odnosa nezavisno od volje zaposlenog i volje poslodavca („po sili zakona“) – član 176. Zakona o radu
  • Prestanak radnog odnosa zbog gubitka radne sposobnosti
  • Prestanak radnog odnosa zbog zabrane obavljanja određenih poslova
  • Prestanak radnog odnosa zbog izdržavanja kazne zatvora
  • Prestanak radnog odnosa zbog izrečene mere bezbednosti, vaspitne ili zaštitne mere u trajanju dužem od šest meseci
  • Prestanak radnog odnosa zbog prestanka rada poslodavca

OTKAZ UGOVORA O RADU OD STRANE POSLODAVCA PO ODREDBAMA ZAKONA O RADU

 • Otkazni razlozi
  • Otkazni razlozi iz člana 179. Zakona o radu
  • Otkazni razlozi kod kojih je poslodavac dužan da upozori zaposlenog da postoje razlozi za otkaz ugovora o radu i zatraži mišljenje sindikata – čl. 180. i 181. Zakona o radu
  • Prestanak radnog odnosa zbog neostvarivanja rezultata rada ili zbog neposedovanja potrebnih znanja i sposobnosti zaposlenog
   • Otkazni rok
   • Prava zaposlenog po prestanku radnog odnosa
  • Prestanak radnog odnosa zbog povrede radnih obaveza
  • Prestanak radnog odnosa zbog nepoštovanja radne discipline, odnosno zbog ponašanja zaposlenog
   • Šta se smatra nepoštovanjem radne discipline?
   • Postupak za utvrđivanje odgovornosti zaposlenog
   • Mera privremenog udaljenja sa rada umesto prestanka radnog odnosa zbog povrede radne obaveze (tač. 2) člana 179.) i povrede radne discipline (tač. 3) člana 179.)
  • Prestanak radnog odnosa zbog učinjenog krivičnog dela na radu ili u vezi sa radom
  • Prestanak radnog odnosa zbog nevraćanja na rad u zakonom propisanom roku
  • Prestanak radnog odnosa zbog zloupotrebe bolovanja
  • Prestanak radnog odnosa zbog odbijanja zaposlenog da zaključi aneks ugovora o radu
   • Premeštaj na drugi odgovarajući posao
   • Premeštaj u drugo mesto rada
   • Upućivanje na rad kod drugog poslodavca
   • Upućivanje na rad kod drugog poslodavca i u drugo mesto rada
   • Neprihvatanje ponuđenih mera za zapošljavanje od lica za čijim je radom prestala potreba
   • Neprihvatanje izmena ugovora o radu u delu kojim se uređuje zarada zaposlenog
   • Uz ponudu aneksa ugovora o radu poslodavac je dužan da zaposlenog obavesti o razlozima za izmenu ugovora
  • Prestanak radnog odnosa zaposlenih za čijim je radom prestala potreba
   • Program rešavanja viška zaposlenih
    • Obaveza donošenja Programa po Zakonu o radu
    • Odluka o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju
   • Prednost u zapošljavanju (član 182. Zakona o radu)
 • Neopravdani otkaz (član 183. Zakona o radu)
 • Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu
  • Zaposleni pod materinskom, odnosno roditeljskom zaštitom kojima poslodavac ne može otkazati ugovor o radu
  • Zaštita od otkaza predstavniku zaposlenih
 • Rok zastarelosti

ODLUČIVANJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA (ČL. 192. i 193. ZAKONA O RADU)

 • Dostavljanje akta o otkazu ugovora o radu
 • Obaveza isplate zarade i naknade zarade

NEZAKONIT OTKAZ

 • Nezakonit otkaz po odredbama člana 191. Zakona o radu
 • Zahtev zaposlenog da se vrati na rad
 • Zahtev zaposlenog da se ne vrati na rad
 • Zahtev poslodavca da se zaposleni ne vrati na rad
 • Fiskalni tretman naknade štete zbog nezakonitog otkaza
  • Poreski tretman naknade štete zbog izgubljene zarade kada se zaposleni vraća na rad kod poslodavca
  • Poreski tretman naknade štete kada se zaposleni ne vraća na rad

PRESTANAK RADNOG ODNOSA PO ODREDBAMA DRUGIH ZAKONA

 • Prestanak radnog odnosa po Zakonu o državnim službenicima
  • Prestanak radnog odnosa protekom vremena na koje je zasnovan
   • Prestanak radnog odnosa na probnom radu
   • Prestanak radnog odnosa na određeno vreme
  • Prestanak radnog odnosa sporazumom
  • Otkaz od strane državnog službenika
  • Prestanak radnog odnosa po sili zakona
  • Prestanak radnog odnosa zbog odbijanja premeštaja ili raspoređivanja na drugo radno mesto kada za to nije potrebna saglasnost državnog službenika ili ako državni službenik odbije da stupi na radno mesto na koje je premešten, odnosno raspoređen
  • Prestanak radnog odnosa po isteku perioda mirovanja radnog odnosa
  • Prestanak radnog odnosa zbog nepoloženog državnog stručnog ispita
 • Prestanak radnog odnosa po Zakonu o radnim odnosima u državnim organima
 • Prestanak radnog odnosa po Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Prestanak radnog odnosa po Zakonu o visokom obrazovanju
 • Prestanak radnog odnosa po Zakonu o naučnoistraživačkoj delatnosti
 • Prestanak radnog odnosa po Zakonu o sudijama i Zakonu o javnom tužilaštvu
 • Prestanak radnog odnosa po Zakonu o policiji
 • Raskid radnog odnosa prema odredbama Zakona o privrednim društvima
  • Raskid radnog odnosa zbog povrede dužnosti čuvanja poslovne tajne
  • Raskid radnog odnosa zbog povrede zabrane konkurencije

OTPREMNINE I NOVČANE NAKNADE ZA ZAPOSLENE ZA ČIJIM JE RADOM PRESTALA POTREBA

 • Otpremnina zaposlenima za čijim je radom prestala potreba, po odredbama Zakona o radu
  • Zakonske odredbe
  • Utvrđivanje visine i elementi za obračun otpremnine zaposlenima za čijim je radom prestala potreba
   • Navršene godine rada u radnom odnosu
   • Vreme provedeno u radnom odnosu
   • Šta se ne smatra radnim odnosom?
   • Osnovica za obračun otpremnine
    • Šta se podrazumeva pod „zaradom“?
    • Šta je osnovica kada u prethodna tri meseca nije isplaćena ili je samo delimično isplaćena zarada?
    • Primeri za obračun prosečne zarade
   • Obračun visine minimalne otpremnine
    • Primer obračuna visine otpremnine
   • Poreski tretman otpremnine
  • Pravo na otpremninu prema posebnim kolektivnim ugovorima
 • Novčane naknade i otpremnina po Odluci o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju („Socijalni program“)
  • Uvodne napomene
  • Novčana naknada i otpremnina
   • Utvrđivanje visine novčane naknade i otpremnine po stavu 2. poglavlja IV Programa
   • Novčana naknada za zaposlene kojima do ispunjenja uslova za starosnu penziju nedostaje do 5 godina (stav 3. Programa)
   • Visina novčane naknade iz stava 3. poglavlja IV Programa
  • Otpremnina za zaposlene u osnovnom i srednjem obrazovanju, naučnoistraživačkim i inovacionim organizacijama čiji je osnivač Republika Srbija (stav 6. poglavlja IV Programa)
 • Otpremnina državnih službenika i nameštenika koji su ostali neraspoređeni, po odredbama Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika
  • Poreski tretman
 • Otpremnina, odnosno novčane naknade za zaposlene u organima lokalne samouprave
  • Otpremnina
  • Novčana naknada
  • Poreski tretman jednokratne novčane naknade koja se isplaćuje u skladu sa Programom racionalizacije

PRAVA PO PRESTANKU RADNOG ODNOSA

 • Prava za vreme nezaposlenosti
 • Razlozi prestanka radnog odnosa
  • Prestanak potrebe za radom zaposlenog
  • Prestanak radnog odnosa zbog neostvarivanja rezultata rada, odnosno nemanja potrebnih znanja i sposobnosti
  • Prestanak radnog odnosa na određeno vreme, po isteku probnog rada, odnosno obavljanja privremenih i povremenih poslova
  • Prestanak funkcije izabranih, imenovanih i postavljenih lica
  • Prestanak radnog odnosa zbog otvaranja stečaja, pokretanja likvidacionog postupka i drugim slučajevima prestanka rada poslodavca
  • Prestanak radnog odnosa zbog premeštaja bračnog druga, u skladu sa posebnim propisima
  • Prestanak radnog odnosa u inostranstvu u skladu sa zakonom, odnosno međunarodnim sporazumom
 • Novčana naknada kod Nacionalne službe za zapošljavanje po prestanku radnog odnosa