Informator broj 13/06 od 05.06.2006.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Uredba o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima
  • Zakon o državnim službenicima stupa na snagu 1. jula 2006. godine
  • Konačno je donesen novi Zakon o računovodstvu i reviziji

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Informativno

  • Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana 
  • Izmene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 

Konačno je donesen novi Zakon o računovodstvu i reviziji

Revizija i obelodanjivanje finansijskih izveštaja 

Uredba o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima 

Zakon o državnim službenicima stupa na snagu 1. jula 2006. godine 

Sticanje sopstvenih udela i akcija 

Računovodstveno obuhvatanje kupovine i naknadne prodaje akcija koje su nabavljene sa namerom da se drže na dugoročnoj osnovi 

Računovodstveno obuhvatanje akcija koje su razvrstane kao stalna sredstva koja se drže za prodaju