Informator broj 13/07 od 04.06.2007.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Promenjeni su iznosi taksi iz Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Izmene Odluke o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i fizička lica koja obavljaju delatnost
 • Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Overavanje zdravstvene knjižice

Izabrani lekar

 • Gde osigurano lice ostvaruje zdravstvenu zaštitu?
 • Izbor izabranog lekara
 • Zamena i promena izabranog lekara
 • Zdravstvena zaštita kod izabranog lekara
 • Isprava na osnovu koje se ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu kod izabranog lekara

Promenjeni su iznosi taksi iz Zakona o republičkim administrativnim taksama

 • Odluka o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize
 • Usklađeni dinarski iznosi taksi iz Tarife republičkih administrativnih taksi

Obaveštenje Komore revizora

Izmene Odluke o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i fizička lica koja obavljaju delatnost

Pravo na godišnji odmor zaposlenih

 • Uslovi za sticanje prava na godišnji odmor u punom trajanju
 • Pravo na srazmeran godišnji odmor
 • Kriterijumi i način utvrđivanja dužine godišnjeg odmora u punom trajanju
 • Minimalna dužina godišnjeg odmora i kriterijumi za uvećanje minimalne dužine godišnjeg odmora
 • Maksimalna dužina godišnjeg odmora
 • Dužina godišnjeg odmora u državnim organima, organima autonomne
  pokrajine i lokalne samouprave, javnim službama i javnim agencijama
 • Dani koji se računaju i dani koji se ne računaju pri utvrđivanju dužine trajanja godišnjeg odmora
 • Korišćenje godišnjeg odmora
 • Korišćenje godišnjeg odmora u dva dela
 • Raspored korišćenja godišnjeg odmora i obaveza dostavljanja zaposlenom rešenja o korišćenju godišnjeg odmora
 • Potvrda o iskorišćenom broju dana godišnjeg odmora
 • Naknada zarade za vreme godišnjeg odmora
 • Regres za godišnji odmor
 • Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor

Sticanje sopstvenih udela i akcija

Prinudna naplata sa računa klijenta

Platne kartice kao instrumenti plaćanja

 • Osnovni pojmovi u vezi sa platnim karticama
 • Korišćenje platnih kartica
 • Poslovne (business) platne kartice
 • Računovodstveno evidentiranje troškova plaćenih poslovnom (business) platnom karticom

Službena mišljenja