Informator broj 13/09 od 23.05.2009.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Izmene i dopune Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Novi Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 • Donet je novi Zakon o turizmu

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

UREDBA O NAČINU I POSTUPKU SMANJENJA PLATA, ODNOSNO ZARADA, NETO NAKNADA I DRUGIH PRIMANJA U DRŽAVNOJ ADMINISTRACIJI I JAVNOM SEKTORU

 • Tekst Uredbe sa napomenama „Cekos in“-a
 • Tekst Zakona o privremenom smanjenju plata, odnosno zarada, neto naknada i drugih primanja u državnoj administraciji i javnom sektoru

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UPLATNIM RAČUNIMA I PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

 • Izmene i dopune Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Izmene i dopune Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

NOVI ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI SA POSEBNIM OSVRTOM NA PRAVO NA NOVČANU NAKNADU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI

 • Novi Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 • Pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti po novom Zakonu
  • Uvodne napomene
  • Lica koja imaju pravo na novčanu naknadu
  • Rok za podnošenje zahteva za novčanu naknadu
  • Trajanje prava na novčanu naknadu i produženje isplate
  • Staž osiguranja kod ponovnog sticanja prava na novčanu naknadu
  • Visina novčane naknade i način obračuna i isplate novčane naknade
  • Obustavljanje isplate novčane naknade
  • Prestanak prava na novčanu naknadu

DONET JE ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM

 • Osnovne odredbe
  • Prava i obaveze osoba sa invaliditetom
  • Procena radne sposobnosti
  • Podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom
  • Profesionalna rehabilitacija
  • Zapošljavanje osoba sa invaliditetom
  • Mere aktivne politike zapošljavanja osoba sa invaliditetom
  • Posebni oblici zapošljavanja i radnog angažovanja osoba sa invaliditetom
  • Nadzor
  • Kaznene odredbe
  • Prelazne i završne odredbe

DONET JE NOVI ZAKON O SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLOVANJU

DONET JE NOVI ZAKON O TURIZMU

NOVINE U VEZI SA ODREĐIVANJEM I DODELJIVANJEM PORESKOG IDENTIFIKACIONOG BROJA

 • Pravilnik o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskom identifikacionom broju

PRIREĐIVANJE NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA

VLADA RS PONOVO PREDLAŽE IZMENE U OPOREZIVANJU AUTORSKIH HONORARA