Informator broj 15/07 od 06.07.2007.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Izmene i dopune Zakona o carinskoj tarifi
 • Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Izmene Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Izmene Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Regulisanje obaveza za doprinos za PIO zaposlenih za pojedine subjekte privatizacije i preduzeća za radno osposobljavanje invalidnih lica

 • Zaključak Vlade o načinu regulisanja neizmirenih obaveza za PIO
 • Način regulisanja neizmirenih obaveza za doprinos za PIO
 • Tekst Procedure o načinu regulisanja obaveza za doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za pojedine subjekte privatizacije i preduzeća za radno osposobljavanje invalidnih lica

Izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu

 • Poresko oslobođenje kod kupovine prvog stana
 • Kada se po osnovu kupoprodaje stana plaća porez na dodatu vrednost, a kada porez na prenos apsolutnih prava?
 • Prodaja stanova kao predmet oporezivanja porezom na dodatu vrednost
 • Prodaja stanova kao predmet oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava
 • Uslovi za oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava kod kupovine prvog stana
 • Kumulativni uslovi za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje
 • Porez na imovinu u tzv. statici
 • Porez na nasleđe i poklon
 • Porez na prenos apsolutnih prava
 • Primena novih zakonskih rešenja

Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

 • Primena ZPPPA od strane jedinica lokalne samouprave
 • Lica kojima se ne može dodeliti PIB
 • Poslovne knjige i evidencije velikih poreskih obveznika koji vrše obradu i unos podataka u poslovne knjige na računaru
 • Podnošenje izmenjene poreske prijave
 • Izmena odredbi o metodama procene poreske osnovice
 • Dan plaćanja poreza
 • Odlaganje plaćanja poreskog duga
 • Zastarelost i otpis poreza
 • Postupak sa stvarima oduzetim u postupku kontrole
 • Preciziranje nekih nadležnosti Poreske uprave
 • Novčane kazne za poreske prekršaje

Izmene i dopune Zakona o carinskoj tarifi

Obračunski način plaćanja (asignacija, cesija, preuzimanje duga i kompenzacija)

Zaštita prava manjinskih akcionara