Informator broj 15/08 od 20.06.2008.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Pojam staža osiguranja sa uvećanim trajanjem i stepen uvećanja staža
 • Pravo na odsustvo sa rada radi porođaja, nege novorođenčeta i posebne nege deteta
 • Finansiranje staža osiguranja sa uvećanim trajanjem

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

OBAVEŠTENJE NBS U VEZI SA ZAVRŠETKOM OBRADE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2007.

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

SASTAVLJANJE VANREDNIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE

SASTAVLJANJE PERIODIČNIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE

STAŽ OSIGURANJA SA UVEĆANIM TRAJANJEM I NJEGOV ZNAČAJ U SISTEMU
PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

 • Pojam staža osiguranja sa uvećanim trajanjem i stepen uvećanja staža
 • Uslovi za računanje staža osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem
 • Postupak i način utvrđivanja radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem
 • Određene kategorije osiguranika i računanje staža osiguranja sa uvećanim trajanjem
 • Specifičan vid staža osiguranja sa uvećanim trajanjem
 • Finansiranje staža osiguranja sa uvećanim trajanjem
 • Staž osiguranja sa uvećanim trajanjem i retroaktivnost
 • Utvrđivanje staža osiguranja sa uvećanim trajanjem u matičnoj evidenciji

OSTVARIVANJE PRAVA NA ODSUSTVO I NA NAKNADU ZARADE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA, ODSUSTVA SA RADA RADI NEGE

(NOVOROĐENOG) DETETA I ODSUSTVA SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA

 • Pravo na odsustvo sa rada radi porođaja, nege novorođenčeta i posebne nege deteta
 • Pravo na odsustvo sa rada po osnovu trudnoće i porođaja – „porodiljsko odsustvo“
 • Pravo na odsustvo sa rada radi nege (prvog i drugog) novorođenog deteta
 • Pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege novorođenog trećeg, četvrtog i svakog narednog deteta
 • Modeli Rešenja kojima poslodavac utvrđuje prava iz člana 94. Zakona o radu
 • Odsustvo sa rada radi posebne nege deteta zbog teškog stepena psihofizičke ometenosti
 • Pravo na odsustvo sa rada usvojilaca, hranitelja ili staratelja radi nege deteta mlađeg od pet godina života
 • Pravo na rad sa skraćenim radnim vremenom zbog nege deteta ili druge osobe oštećene cerebralnom paralizom, dečijom paralizom, nekom vrstom plegije, distrofije i ostalim teškim bolestima
 • Pravo na odsustvo sa rada do tri godine života zdravog deteta
 • Zabrana otkaza
 • Zaštita od noćnog i prekovremenog rada za vreme trudnoće roditelja sa decom
 • Prava na naknadu zarade po Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Način ostvarivanja prava na naknadu zarade
 • Način utvrđivanja iznosa naknade
 • Način isplata naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva, nege i posebne nege deteta iznad iznosa koji se može refundirati, a na teret poslodavca