Informator broj 15/10 od 25.06.2010.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Odluka o dopunama Odluke o plaćanju, naplaćivanju, uplati i isplati koji se mogu vršiti u efektivnom stranom novcu
 • Odluka o visini troškova akreditacije zdravstvenih ustanova
 • Izmene i dopune Pravilnika o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UPLATNIM RAČUNIMA I PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

NOVINE U PROPISIMA IZ OBLASTI ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

 • Izmene i dopune Pravilnika o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite
 • Odluka o visini troškova akreditacije zdravstvenih ustanova
 • Izmenjen je Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika
 • Izmenom Uredbe o jedinstvenim metodološkim principima za vođenje matične evidencije promenjen je Obrazac M

OVERA ZDRAVSTVENIH KNJIŽICA NA ROK OD ŠEST MESECI (OD 1.07. DO 31.12.2010.) ZA ODREĐENE OSIGURANIKE ISTIČE 30.06.2010.

IZMENE I DOPUNE PROPISA IZ OBLASTI DEVIZNOG POSLOVANJA

 • Odluka o dopunama Odluke o plaćanju, naplaćivanju, uplati i isplati koji se mogu vršiti u efektivnom stranom novcu
 • Odluka o dopunama Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom
 • Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom
 • Uredba o izmenama Uredbe o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata

EVIDENCIJA LICA KOJA SAMOSTALNO OBAVLJAJU UMETNIČKU ILI DRUGU DELATNOST U OBLASTI KULTURE

DRUGAČIJI NAČIN OBRAČUNA POREZA I DOPRINOSA NA NAKNADE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA I ODSUSTVA SA RADA RADI NEGE (NOVOROĐENOG) DETETA ZA LICA KOJA SAMOSTALNO OBAVLJAJU DELATNOST

BLIŽA OBJAŠNJENJA O PRIMENI POJEDINIH ODREDBI ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM

PREDLOG IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

PREDLOG IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA

ISPLATE SOLIDARNIH I SOCIJALNIH POMOĆI

PORESKI TRETMAN STIPENDIJA I KREDITA UČENIKA I STUDENATA

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

 • PRILOG: Koeficijenti prema broju dana kašnjenja za izračunavanje kamate za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode

SPISAK DRŽAVA SA KOJIMA JE SRBIJA ZAKLJUČILA UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA