Informator broj 16/2013 od 07.06.2013.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Doneta je Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke
 • Sticanje i korišćenje prava na godišnji odmor
 • Konkurs za direktore u svim javnim preduzećima raspisuje se najkasnije do 30. juna 2013. godine
 • Pribavljanje softvera – računovodstveni i poreski aspekt

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

DONETA JE UREDBA O IZMENI I DOPUNAMA UREDBE O PLANIRANJU I VRSTI ROBA I USLUGA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE

 • Uvodne napomene
 • Osnovne izmene i dopune u navedenoj uredbi
 • Postupanje zdravstvenih ustanova u situaciji kada se ne sprovodi postupak centralizovanih javnih nabavki

IZMENE I DOPUNE
Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom  uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama – U PRIMENI POČEV OD OBRAČUNA PLATA ZA MAJ 2013. GODINE

 •  Prečišćen tekst Uredbe… (“Sl. glasnik RS” br. 100/11, 63/12, 101/12, 46/13)

DONETA JE UREDBA O POSTUPKU PRIVREMENE OBUSTAVE  PRIPADAJUĆEG DELA POREZA NA ZARADE I POREZA NA DOBIT PRAVNIH  LICA AUTONOMNOJ POKRAJINI, PRIPADAJUĆEG DELA POREZA NA ZARADE  GRADU BEOGRADU, ODNOSNO PRENOS TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UPLATNIM RAČUNIMA I IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

NOVA ODLUKA O ODREĐIVANJU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA

USKLAĐENI IZNOSI TAKSI IZ ZAKONA O REPUBLIČKIM  ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA I NOVA ODLUKA O VRSTAMA DEVIZA U KOJIMA SE PLAĆAJU REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE KOD DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA

DODATNE NAPOMENE VEZANE ZA PRIMENU IZVRŠENIH IZMENA I DOPUNA PORESKIH ZAKONA

 • Granične vrednosti i obrasci za obračun neto na bruto zarade zaposlenih upućenih na rad u inostranstvo
 • Način obračuna poreza na neke naknade troškova za koje je propisano poresko  oslobođenje u članu 18. Zakona o porezu na dohodak građana, a čija je isplata započeta pre stupanja na snagu izmena poreskih zakona
 • Korekcija primera obračuna kod igara na sreću

KONKURS ZA DIREKTORE U SVIM JAVNIM PREDUZEĆIMA RASPISUJE SE NAJKASNIJE DO 30. JUNA 2013. GODINE

STICANJE I KORIŠĆENJE PRAVA NA GODIŠNJI ODMOR

UREĐIVANJE PRAVA PACIJENATA U POSTUPKU KORIŠĆENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U REPUBLICI SRBIJI

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA LICA SA MENTALNIM SMETNJAMA

PRIBAVLJANJE SOFTVERA – RAČUNOVODSTVENI I PORESKI ASPEKT

NOVINE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI RADOVA