Informator broj 16/2016 od 10.06.2016.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Sticanje i korišćenje prava na godišnji odmor i obračun naknade zarade za vreme godišnjeg odmora
 • Odlaganje plaćanja dugovanog poreza
 • Pregled uplatnih računa i strukture poziva na broj odobrenja za uplatu poreza na dobit u 2016. godini

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UPLATNIM RAČUNIMA I PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

 • Izmene i dopune Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
  • Prilog 4: Spisak carinarnica i njihovih organizacionih jedinica
 • Izmene Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

PREGLED UPLATNIH RAČUNA I STRUKTURE POZIVA NA BROJ ODOBRENJA ZA UPLATU POREZA NA DOBIT U 2016. GODINI

USKLAÐENI IZNOSI TAKSI IZ ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA I NOVA ODLUKA O VRSTAMA DEVIZA U KOJIMA SE PLAĆAJU REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE KOD DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA – U PRIMENI SU OD 1. JULA 2016. GODINE

ODLAGANJE PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA

 • Mogućnost odlaganja plaćanja dugovanog poreza
 • Odlaganje plaćanja dugovanog poreza
 • Postupak za odlaganje plaćanja dugovanog poreza
 • Pravne posledice odlaganja dugovanog poreza
 • Pravne posledice neplaćanja dugovanog poreza u rokovima iz rešenja, odnosno sporazuma o odlaganju plaćanja

STICANJE I KORIŠĆENJE PRAVA NA GODIŠNJI ODMOR I OBRAČUN NAKNADE ZARADE ZA VREME GODIŠNJEG ODMORA

 • Uslovi za sticanje prava na godišnji odmor u punom i srazmernom trajanju i način njegovog korišćenja
 • Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor
 • Kriterijumi i način utvrđivanja dužine godišnjeg odmora
 • Način korišćenja godišnjeg odmora
 • Naknada zarade za vreme godišnjeg odmora
 • Regres za godišnji odmor
 • Raspored korišćenja godišnjeg odmora i obaveza dostavljanja zaposlenom rešenja o korišćenju godišnjeg odmora

OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE PO OSNOVU AUTORSKIH NAKNADA KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA PRAVNA LICA

 • Pojam autorskih naknada
 • Porez po odbitku na prihode koje nerezidentno pravno lice ostvari po osnovu autorske naknade od rezidentnog pravnog lica
  • Porez po odbitku na autorske naknade koje ostvari nerezidentno pravno lice
  • Porez po odbitku na autorske naknade koje ostvari nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom
 • Prilog 1: Lista jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom
 • Prilog 2: Spisak država sa kojima je Srbija zaključila ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i pregled stopa poreza po odbitku na autorske naknade

OPOREZIVANJE KAPITALNIH DOBITAKA KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA PRAVNA LICA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

OPOREZIVANJE PRIHODA KOJE OSTVARI NEREZIDENTNO PRAVNO LICE PO OSNOVU NAKNADE OD ZAKUPA I PODZAKUPA NEPOKRETNOSTI I POKRETNIH STVARI NA TERITORIJI REPUBLIKE

 • Porez po odbitku na prihode koje nerezidentno pravno lice ostvari po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike
  • Porez po odbitku na naknade po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti
  • Porez po odbitku na naknade po osnovu zakupa i podzakupa pokretnih stvari
 • Porez po rešenju na prihode koje nerezidentno pravno lice ostvari po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike

SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA