Informator broj 16/2017 od 26.06.2017.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Zloupotreba bolovanja (mere za njeno sprečavanje, kontrolu, utvrđivanje i sankcionisanje)
 • Pribavljanje podataka elektronskim putem – informacioni sistem eZUP
 • Oporezivanje prenosa prava svojine na “polovnim” motornim vozilima
 • Knjiženje prometa robe

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRAVA I PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER  ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

USKLAĐENI IZNOSI TAKSI IZ ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA I NOVA ODLUKA O VRSTAMA DEVIZA U KOJIMA SE PLAĆAJU REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE KOD DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA – U PRIMENI SU OD 1. JULA 2017. GODINE

PRIBAVLJANJE PODATAKA ELEKTRONSKIM PUTEM – INFORMACIONI SISTEM eZUP

 • Rokovi za izvršenje pojedinih radnji
 • Način pristupa službenoj evidenciji
 • Način pribavljanja, odnosno ustupanja i dostavljanja podataka
 • Pribavljanje i dostavljanje podataka elektronskim putem
 • Zaštita podataka u informacionom sistemu eZUP
 • Pristup informacionom sistemu eZUP
 • Zaštita informacionog sistema eZUP
 • Održavanje, popravka i povlačenje iz upotrebe opreme za rad informacionog sistema eZUP
 • Fizički uvid u podatke o kojima se vodi službena evidencija koja nije javno dostupna
 • Dostavljanje upita organu koji vodi službenu evidenciju
 • Kratak prikaz toka upravnog postupka korišćenjem eZUP-a
 • Prilog 1: Primer Zahteva za pribavljanje podataka iz službenih evidencija
 • Prilog 2: Primer Izjave o saglasnosti u vezi sa članom 103. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku

ZLOUPOTREBA BOLOVANJA (mere za njeno sprečavanje, kontrolu, utvrđivanje i sankcionisanje)

 • Mere za kontrolu i sprečavanje zloupotrebe bolovanja, shodno Zakonu o radu i Zakonu o zdravstvenom osiguranju
  • Obaveza zaposlenog da poslodavcu dostavi potvrdu lekara (Obrazac ZOR-H) da je bolestan
  • Obaveza zaposlenog da poslodavcu dostavi “doznaku”
  • Učešće stručno-medicinskih organa u postupku ocenjivanja privremene sprečenosti za rad osiguranika
  • Povezivanje privremene sprečenosti za rad
  • Obnova postupka ocene o privremenoj sprečenosti za rad
 • Način utvrđivanja zloupotrebe bolovanja
  • Ponovno ocenjivanje opravdanosti privremene sprečenosti za rad zaposlenog
  • Veštačenje u postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
  • Utvrđivanje zloupotrebe bolovanja zaposlenog, na način propisan opštim aktom poslodavca
 • Mere u slučaju utvrđene zloupotrebe bolovanja, shodno Zakonu o radu i Zakonu o zdravstvenom osiguranju
  • Prestanak radnog odnosa zbog zloupotrebe bolovanja
  • Mere za nepoštovanje radne discipline, odnosno povredu radnih obaveza, kada postoje olakšavajuće okolnosti (član 179a Zakona o radu)
  • Obustavljanje isplate naknade zarade za vreme bolovanja
  • Prekršajna odgovornost osiguranika zbog zloupotrebe bolovanja

OPOREZIVANJE PRENOSA PRAVA SVOJINE NA “POLOVNIM” MOTORNIM VOZILIMA

 • Pojam motornog vozila
 • Zakonska uređenost poreza na prenos prava svojine na “polovnom” motornom vozilu
 • Oporezivanje prometa “polovnih” motornih vozila porezom na dodatu vrednost
 • Oporezivanje prenosa prava svojine na “polovnim” motornim vozilima prema odredbama Zakona o porezima na imovinu
 • Oporezivanje prenosa prava svojine na “polovnom” motornom vozilu porezom na prenos apsolutnih prava

KNJIŽENJE PROMETA ROBE

 • Pravila priznavanja i procenjivanja robe za potrebe računovodstvenog obuhvatanja
 • Knjigovodstveno evidentiranje robe
  • Računi za evidentiranje robe
  • Prodaja robe na veliko
  • Prodaja robe na malo
  • Kupovina i prodaja robe u tranzitu

USLOVI I NAČIN SPROVOĐENJA PREGOVARAČKIH POSTUPAKA JAVNE NABAVKE

 • Odluka o pokretanju postupka
 • Rok za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda
 • Zapisnik o otvaranju ponuda i zaštita podataka, dokumentacija i evidentiranje postupka
 • Posebna pravila u vezi sa sprovođenjem pregovaračkog postupka odnose se na oblast vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga
 • Posebna pravila postupka kod javnih nabavki u oblasti odbrane i bezbednosti
 • Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda
 • Uslovi za sprovođenje konkurentnog dijaloga
 • Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
 • Kontrola zakonitosti uslova za primenu pregovaračkog postupka koju sprovodi Republička komisija
 • Prekršaji naručioca i visina novčanih kazni

SLUŽBENO MIŠLJENJE MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

 • Primena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju