Informator broj 17/10 od 26.07.2010.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Izmenjena je Uredba o visini troškova prinudne naplate poreza
 • Zaštita intelektualne svojine
 • Korišćenje prava na poreski kredit

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

REVALORIZACIJA RATA ZA OTKUPLJENE DRUŠTVENE STANOVE POD 30. JUNOM 2010. GODINE

IZNOSI USKLAÐENIH ZAKONOM PROPISANIH OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA OD 1. AVGUSTA 2010. GODINE

GRANIČNE NETO VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE, POČEV OD 1. AVGUSTA 2010. GODINE

UTICAJ NOVOUSKLAÐENE NAJNIŽE OSNOVICE ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA NA OBRAČUN MINIMALNE BRUTO ZARADE

IZVRŠENE SU IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PORESKOM IDENTIFIKACIONOM BROJU

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU FINANSIJA – PORESKA UPRAVA

NOVE ODLUKE NARODNE BANKE SRBIJE

NAKNADA ŠTETA NA LICIMA

ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE

PODNOŠENJE DOKAZA O IZMIRENIM POREZIMA I DRUGIM JAVNIM DAŽBINAMA KAO OBAVEZAN USLOV U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

SOFTVER – RAČUNOVODSTVENI I PORESKI ASPEKT

 • Opšti deo
 • Računovodstveno evidentiranje softvera
 • Obračun PDV-a na promet softvera
 • Obračun poreza po odbitku
 • Korišćenje prava na poreski kredit 
 • Primeri sa knjiženjem
  • Prilog 1: Spisak zemalja sa kojima Republika Srbija ima zaključene ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa stopama poreza na bruto iznos autorske naknade 
  • Prilog 2: Spisak zemalja sa kojima Republika Srbija ima zaključene ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, a koji počinju da se primenjuju od 1.01.2011. godine, sa stopama poreza na bruto iznos autorske naknade

JEDNOKRATNA POMOĆ ZAPOSLENIMA

IZMENJENA JE UREDBA O VISINI TROŠKOVA PRINUDNE NAPLATE POREZA

ODLUKE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA O ODREÐIVANJU ZONA I O TAKSAMA I NAKNADAMA ZA 2010. GODINU