Informator broj 17/2014 od 04.07.2014.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

 • Industrijska proizvodnja u RS u maju 2014. godine (po područjima)
 • Doneta je Uredba o prestanku važenja Uredbe o podsticanju zapošljavanja – primena od 1. jula 2014. godine
 • Doneta je Uredba o izmeni Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

PREGLED PROPISA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA SEDNICI ČETVRTOG I PETOG VANREDNOG ZASEDANJA U 2014. GODINI

USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI
(detaljnije)

 • Osnovne odredbe (čl. 1. do 32. ZPPPA)
 • Opšte o poreskom postupku i prvostepeni postupak utvrđivanja i naplate poreza (čl. 33. do 115a ZPPPA)
 • Poreska kontrola (čl. 116. do 139. ZPPPA)
 • Pravna pomoć u poreskim stvarima (čl. 159 do 159b ZPPPA)
 • Nadležnost i organizacija Poreske uprave (čl. 160. do 171. ZPPPA)
 • Kaznene odredbe (čl. 172. do 182b ZPPPA)
  • Poreska krivična dela
  • Poreski prekršaji
  • Tabelarni pregled propisanih kazni po vrstama poreskog prekršaja i licima koja se kažnjavaju
  • Tabelarni pregled povećanja iznosa novčanih kazni za poreske prekršaje
  • Tabelarni pregled novouvedenih poreskih prekršaja
 • Prelazne i završne odredbe

OBJAVLJENE SU IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU

OBJAVLJENO JE UPUTSTVO O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVRAĆAJ DELA PLAĆENOG POREZA I PLAĆENIH DOPRINOSA PO OSNOVU ZARADE ZA NOVOZAPOSLENE RADNIKE

OBRAČUN I ISPLATA ZARADA U SKLADU SA IZMENAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA KOJE SU U PRIMENI OD 1. AVGUSTA 2014. GODINE I POPUNJAVANJE OBRASCA PPP-PD ZA TE ISPLATE

 • Uticaj izmenjenih stopa doprinosa na obračun zarade
 • Popunjavanje i podnošenje Obrasca PPP-PD za isplatu zarade nakon 1. avgusta 2014. godine

KORIŠĆENJE PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU U INOSTRANSTVU

 • Korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu na teret sredstava RFZO
  • Međunarodni sporazumi
  • Nacionalno zakonodavstvo
   • Primer Potvrde o zdravstvenom stanju za lica koja odlaze u inostranstvo
 • Korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu na osnovu ugovora o putnom zdravstvenom osiguranju dobrovoljno zaključenim sa osiguravajućim društvom

OPŠTI AKT O RAČUNOVODSTVU I RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA  ZA PRAVNA LICA KOJA PRIMENJUJU KOMPLETNE MSFI

 • Primer Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama

OBAVEZE NARUČIOCA NAKON PERIODA PRIVREMENOG FINANSIRANJA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE I DONOŠENJA ODLUKA O BUDŽETU ZA 2014. GODINU