Informator broj 18/2016 od 07.07.2016.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Korišćenje prava na zdravstvenu zaštitu u inostranstvu
 • Otpis i ispravka vrednosti potraživanja
 • Faktoring i forfeting poslovi
 • Utvrđivanje i preispitivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

JAVNOIZVRŠITELJSKA TARIFA

 • Predujam
 • Naknada za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta
 • Naknada za uspešnost
 • Stvarni troškovi
 • Određivanje naknade za rad javnog izvršitelja i tarifni brojevi

KORIŠĆENJE PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU U INOSTRANSTVU

 • Korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu na teret sredstava RFZO
  • Međunarodni sporazumi
  • Nacionalno zakonodavstvo
 • Korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu na osnovu ugovora o putničkom zdravstvenom osiguranju dobrovoljno zaključenim sa osiguravajućim društvom

UTVRĐIVANJE I PREISPITIVANJE REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA I UDRUŽENJA POSLODAVACA

 • Utvrđivanje reprezentativnosti sindikata
 • Utvrđivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca
 • Postupak za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata na nivou Republike Srbije, jedinice teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, grane, grupe, podgrupe ili delatnosti
 • Reprezentativnost udruženja poslodavaca
 • Preispitivanje reprezentativnosti sindikata
  • Preispitivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca
  • Preispitivanje reprezentativnosti sindikata osnovanog na nivou Republike, jedinice teritorijalne autonomije, lokalne samouprave, grane, grupe, podgrupe i delatnosti
  • Preispitivanje reprezentativnosti udruženja poslodavaca
 • Prilog 1: Uputstvo o načinu utvrđivanja reprezentativnosti sindikata
 • Prilog 2: Model Zahteva za preispitivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca
 • Prilog 3: Model Rešenja o gubitku reprezentativnosti

OTPIS I ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA

 • Pojam potraživanja
 • Priznavanje i odmeravanje potraživanja
 • Usaglašavanje i popis u funkciji realnog iskazivanja stanja potraživanja
 • Knjiženje otpisa potraživanja
 • Poreski tretman otpisa potraživanja
  • Poreski tretman sa aspekta Zakona o porezu na dobit pravnih lica
  • Poreski tretman sa aspekta Zakona o porezima na imovinu

FAKTORING I FORFETING POSLOVI

 • Faktoring poslovi
  • Pojam faktoringa
  • Učesnici u faktoring poslovima
  • Vrste faktoring poslova
  • Uslovi i način obavljanja faktoring poslova
  • Poreski tretman faktoringa
  • Računovodstveni tretman faktoringa
 • Forfeting poslovi
  • Pravni osnov i pravni okvir za legalno obavljanje forfeting poslova u našoj zemlji
  • Poreski i računovodstveni tretman forfetinga
 • Obaveze privrednih društava koja se bave poslovima faktoringa i forfetinga
 • Model Ugovora o faktoringu
 • Model Ugovora o forfetingu

STRUKTURA UPRAVE AKCIONARSKOG DRUŠTVA, RADNO PRAVNI  STATUS DIREKTORA I FISKALNI TRETMAN PRIMANJA DIREKTORA, ČLANOVA SKUPŠTINE I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

 • Skupština akcionarskog društva
 • Direktor akcionarskog društva
  • Direktor u sistemu jednodomnog upravljanja
  • Direktor u sistemu dvodomnog upravljanja
 • Nadzorni odbor akcionarskog društva
 • Sekretar akcionarskog društva