Informator broj 19/06 od 02.10.2006.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Obrasci poreskih prijava propisani na osnovu Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Oslobođenja i olakšice po odredbama Zakona o porezu na dobit preduzeća
 • Uredba o izmenama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Promenjeni su obrasci poreskih prijava PP OPJ, PP OPJ-1, PP OPJ-3, PP OPJ-5, PP OPJ-6, PP OPJ-8, PP OD i PP OD-1

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržaju zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku (novi obrasci PP OPJ, PP OPJ-1, PP OPJ-3, PP OPJ-5, PP OPJ-6, PP OPJ-8)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku (novi obrasci PP OD i PP OD-1)

Uredba o izmenama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Otpis i ispravka vrednosti potraživanja

Gubitak poreskih oslobođenja i olakšica

 • Vrste poreskih oslobođenja i olakšica
 • Uslovi za ostvarivanje poreskih oslobođenja i olakšica
 • Vrste poreskih oslobođenja i olakšica za čije zadržavanje su propisani određeni uslovi
 • Oslobođenja i olakšice po odredbama Zakona o porezu na dobit preduzeća
 • Oslobođenja i olakšice po odredbama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Oslobođenja i olakšice po odredbama Zakonao doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Predložene su izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu

Podsetnik na obrasce poreskih prijava, obrasce za ostvarivanje prava na poreske olakšice i neke druge obrasce koji se često koriste

 • Obrasci poreskih prijava propisani na osnovu Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Poreske prijave po odbitku (obrasci PP OPJ – PP OPJ-8, PP OD, PP OD-1, PDPO, PPP i PP OPO)
 • Poreske prijave za utvrđivanje poreza na prihode građana (obrasci PPDG-1 do PPDG-5)
 • Poreske prijave za obračun poreza na dobit preduzeća (obrasci PDP i PDN)
 • Poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu (obrasci PPI-1 do PPI-4)
 • Poreske prijave za evidentiranje obveznika PDV i o obliku i sadržini poreske prijave PDV (obrasci EPPDV i PPPDV)
 • Obrasci za ostvarivanje prava na poreske olakšice i oslobađanja od plaćanja doprinosa
 • Obrasci za ostvarivanje prava na poreske olakšice propisani pravilnicima donetim na osnovu Zakona o porezu na dohodak građana (obrasci OPNR, OPNR-P, OPNR-M, OPNR-I, OPNR-S, RIP i OZU)
 • Obrasci za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja doprinosa propisani pravilnicima donetim na osnovu Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (obrasci ONSZ, INSZ, ONSZ-P, INSZ-P, ONSZ-M, INSZ-M, ONSZ-I, INSZ-I, PPD-SU i obrasci 1 do 5 koji su vezani za povraćaj više plaćenog doprinosa)
 • Obrasci koji se podnose prilikom uplate doprinosa po osnovu ugovorene naknade (obrasci M-UN i M-UNK)
 • Obrasci koji se podnose prilikom obračuna naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva i kod prenosa sredstava za isplatu naknade (obrasci NZ-1 i NZ-2)
 • Obrasci koji se podnose prilikom obračuna naknade zarade za vreme bolovanja koja se isplaćuje na teret Zavoda za zdravstveno osiguranje (obrasci ZO-22, ZO-24 i ZO-26)