Informator broj 19/2017 od 11.08.2017.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Obrasci (poreske prijave) koji se u elektronskom obliku dostavljaju Poreskoj upravi
 • Sadržaj i način popunjavanja poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica (prijava – obrazac PDPO/S)
 • Čuvanje dokumentacije (propisi, rokovi i periodi čuvanja, ko je obavezan da čuva dokumentaciju, koja se dokumentacija čuva, novčane kazne za prekršaje)

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

OBRASCI (PORESKE PRIJAVE) KOJI SE U ELEKTRONSKOM OBLIKU DOSTAVLJAJU PORESKOJ UPRAVI

 • Ovlašćenje za upotrebu elektronskih servisa
 • Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima (obrazac PPP-PD)
 • Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (obrazac PP OD-O
 • Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti (obrazac PPDG-1S)
 • Poreska prijava o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika (obrazac PP OPO
 • Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana (obrazac PPDG-2R
 • Poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica (obrazac PDP
 • Poreska prijava za porez na dobit po rešenju (obrazac PP KDZN)
 • Poreska prijava za porez na dobit po odbitku (obrazac PDPO/S)
 • Poreska prijava poreza na dodatu vrednost (obrazac PP PDV)
 • Poreske prijave o obračunu akciza (obrasci: PP OAK, PP TOA)
 • Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za kalendarski mesec u kome je izvršeno očitavanje potrošnje električne energije (obrazac PP OAEL)
 • Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja (obrazac PP-PPNO)
 • Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom (obrazac IOSI)

SADRŽAJ I NAČIN POPUNJAVANJA PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PO ODBITKU NA PRIHODE I NAKNADE KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA I REZIDENTNA PRAVNA LICA (prijava – obrazac PDPO/S

 • Sadržaj i način popunjavanja Obrasca PDPO/S
 • Prilog 1: Šifarnik zemalja
 • Prilog 2: Katalog šifara vrste prihoda/naknade na koje se plaća porez na dobit po odbitku i po rešenju
 • Prilog 3: Lista jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom
 • Prilog 4: Spisak opština, gradova, autonomnih pokrajina i Republike sa šiframa trezora i nadležnim organizacionim jedinicama Uprave za trezor

OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA PRAVNA LICA OD REZIDENTNIH PRAVNIH LICA PO OSNOVU DIVIDENDI I UDELA U DOBITI

 • Uvod 
 • Obračunavanje i plaćanje poreza na dobit po odbitku na prihode od dividendi i udela u dobiti
 • Primer isplate dividende i obračuna poreza po odbitku
 • Prilog: Spisak država sa kojima je Srbija zaključila ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i pregled stopa poreza po odbitku na dividende koje zemlja izvora prihoda može primeniti prilikom oporezivanja

ČUVANJE DOKUMENTACIJE (propisi, rokovi i periodi čuvanja, ko je obavezan da čuva dokumentaciju, koja se dokumentacija čuva, novčane kazne za prekršaje)

 • Način evidentiranja i arhiviranja predmeta i akata u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave
 • Rokovi čuvanja dokumentacije u skladu sa Uredbom o kategorijama registraturskog materijala i rokovima čuvanja 
 • Čuvanje dokumentacije u skladu sa posebnim zakonima i podzakonskim aktima
 • Elektronsko kancelarijsko poslovanje organa državne uprave

SLUŽBENA MIŠLJENJA MINIS​TARSTVA FINANSIJA

 • Primena Zakona o porezima na imovinu
 • Primena Zakona o porezu na dohodak građana