Informator broj 20/09 od 06.10.2009.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Zakonska uređenost poreza na prenos prava svojine na “polovnom” motornom vozilu
 • Poreski i računovodstveni tretman franšizing poslova
 • Uslovi prenosa potraživanja i dugovanja nastalih po spoljnotrgovinskim poslovima rezidenata

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

OPOREZIVANJE PRENOSA PRAVA SVOJINE NA “POLOVNIM” MOTORNIM VOZILIMA

 • Pojam motornog vozila
 • Zakonska uređenost poreza na prenos prava svojine na “polovnom” motornom vozilu
 • Oporezivanje prometa “polovnih” motornih vozila porezom na dodatu vrednost
  • Poreska osnovica i poreska stopa
  • Promet motornih vozila po sistemu “staro za novo”
  • Pravo na odbitak prethodnog poreza
  • Oporezivanje prometa “polovnih” motornih vozila bez naknade prema odredbama Zakona o PDV-u
 • Oporezivanje prenosa prava svojine na “polovnim” motornim vozilima prema odredbama Zakona o porezima na imovinu
  • Primer Ugovora o prodaji i kupovini “polovnog” motornog vozila
  • Oporezivanje prenosa prava svojine na “polovnim” motornim vozilima porezom na nasleđe i poklon
  • Oporezivanje prenosa prava svojine na “polovnom” motornom vozilu porezom na prenos apsolutnih prava
 • Rezime

FAKTORING I FORFETING POSLOVI

 • Faktoring poslovi
  • Pojam, osnovne funkcije i vrste faktoring poslova
  • Pravi faktoring posao
  • Kvazi faktoring posao
  • Pravni osnov i pravni okvir za legalno obavljanje faktoring poslova u našoj zemlji
  • Model Ugovora o faktoringu
  • Poreski tretman faktoringa
 • Forfeting poslovi
  • Pravni osnov i pravni okvir za legalno obavljanje forfeting poslova u našoj zemlji
  • Model Ugovora o forfetingu
  • Poreski i računovodstveni tretman forfetinga

FRANŠIZING POSLOVI

 • Uvodne napomene
 • Pojam i osnovne funkcije franšizing poslova
 • Pravni osnov i pravni okvir za legalno obavljanje franšizing poslova
 • Model Ugovora o franšizingu
 • Poreski i računovodstveni tretman franšizing poslova

USLOVI I NAČIN PRENOSA POTRAŽIVANJA I DUGOVANJA NASTALIH PO SPOLJNOTRGOVINSKIM POSLOVIMA REZIDENTA

 • Uvodne napomene
 • Uslovi prenosa potraživanja i dugovanja nastalih po spoljnotrgovinskim poslovima rezidenata
 • Način naplate, odnosno plaćanja kod prenosa potraživanja i dugovanja koja su nastala po spoljnotrgovinskim poslovima rezidenata

POSLOVI AKTIVNOG I PASIVNOG OPLEMENJIVANJA ROBE

 • Propisi kojima se uređuje oplemenjivanje robe
 • Aktivno oplemenjivanje
 • Pasivno oplemenjivanje
 • Prilog: Obrasci za aktivno i pasivno oplemenjivanje robe

SLUŽBENA MIŠLJENJA

IZMENA UPUTSTVA O NAČINU UTVRÐIVANJA ZAKUPNINE