Informator broj 21/2021 od 12.10.2021.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Odlaganje plaćanja dugovanog poreza
 • Dnevnice i drugi troškovi službenog putovanja zaposlenih na koje se primenjuje Zakon o radu
 • Odgovori na pitanja "frilensera" u vezi sa načinom utvrđivanja njihovog staža osiguranja

NAPOMENA: svim pretplatnicima na stručni časopis „Informator“ uz ovaj broj je dostavljena knjiga:

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PROPISI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA XIV VANREDNOM ZASEDANJU I NA PRVOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2021. GODINI

III. USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE

IV. USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

 • Poreska uprava u poreskom postupku (član 11. ZPPPA)
 • Zastupnik po službenoj dužnosti (član 16. ZPPPA)
 • Poreski akt (član 34. ZPPPA)
 • Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva koji u njemu rade (član 41b ZPPPA)
 • Obezbeđenje naplate dugovanog poreza (član 74. ZPPPA)
 • Kamata na poreski dug čija je naplata odložena (član 76. ZPPPA)
 • Odredbe o zastarelosti ne primenjuju se na doprinose za obavezno socijalno osiguranje (član 114e ZPPPA)
 • Pojam poreske kontrole (član 123. ZPPPA)
 • Otpočinjanje poreske kontrole (član 124. ZPPPA)
 • Zapisnik (član 128. ZPPPA)
 • Mere privremene zabrane obavljanja delatnosti u toku poreske kontrole (član 131. ZPPPA)
 • Nadležnost Poreske uprave (član 160. ZPPPA)
 • Vođenje jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija – od 1.01.2024. godine

V. ODLAGANJE PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA
(videti: servis za obračun kamate za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza na sajtu www.kamata.rs)

 • Mogućnost odlaganja plaćanja dugovanog poreza
 • Odlaganje plaćanja dugovanog poreza na zahtev poreskog obveznika
  • Bliži uslovi za odlaganje plaćanja dugovanog poreza
  • Odlučivanje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza
  • Rok na koji se može odobriti odlaganje plaćanja dugovanog poreza
  • Kamata za vreme dok traje odlaganje
  • Otpis kamate na dugovani porez čija je naplata odložena
 • Postupak za odlaganje plaćanja dugovanog poreza
  • Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza
   • Kada se može podneti zahtev?
   • Kome se i kako podnosi zahtev?
   • Obrazac zahteva
   • Ko može podneti zahtev?
  • Šta se podnosi uz zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza?
   • Dokazi o ispunjenosti propisanih uslova
   • Sredstva obezbeđenja naplate dugovanog poreza
    • Hipoteka kao sredstvo obezbeđenja plaćanja dugovanog poreza
    • Zaloga na pokretnim stvarima kao sredstvo obezbeđenja plaćanja dugovanog poreza
    • Neopoziva bankarska garancija kao sredstvo obezbeđenja plaćanja dugovanog poreza
    • Jemstvo drugog lica kao sredstvo obezbeđenja plaćanja dugovanog poreza
    • Menica kao sredstvo obezbeđenja plaćanja dugovanog poreza
   • Kada se ne podnose sredstva obezbeđenja naplate dugovanog poreza?
  • Odlučivanje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza
   • Ko odlučuje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza?
   • Način odlučivanja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza
  • Period za koji se plaćanje dugovanog poreza može odložiti
 • Pravne posledice odlaganja dugovanog poreza
  • Kamata za vreme dok traje odlaganje i primer načina obračuna
  • Slučajevi kada se otpisuje i kada se ne otpisuje 50% kamate kada je odložena naplata dugovanog poreza?
  • Kada se smatra da je poreski dug izmiren u potpunosti u slučaju odlaganja plaćanja poreskog duga?
 • Pravne posledice neplaćanja dugovanog poreza u rokovima iz rešenja/sporazuma o odlaganju plaćanja, odnosno neplaćanja tekućih obaveza

VI. PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE U 2022. GODINI (rok za podnošenje je 1. novembar 2021. godine)

 • Uslovi koje fizičko lice koje obavlja samostalnu delatnost mora da ispuni da bi u 2022. godini plaćalo paušalno porez
 • Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje u 2022. godini
 • Rok za podnošenje zahteva i sadržaj zahteva
 • Prestanak prava na paušalno oporezivanje u toku 2022. godine

VII. DNEVNICE I DRUGI TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTOVANJA ZAPOSLENIH NA KOJE SE PRIMENJUJE ZAKON O RADU

 • Normativno regulisanje upućivanja zaposlenog na službeno putovanje
 • Pravo zaposlenog na dnevnicu za službeni put
  • Pravo na punu dnevnicu i na deo dnevnice
  • Visina dnevnice
   • Umanjenje dnevnice
  •  Poreski tretman dnevnica za službeni put
   • Poreski tretman dnevnica za službeni put u zemlji kroz primere
   • Poreski tretman dnevnica za službeni put u inostranstvo kroz primere
 • Pravo zaposlenog na priznavanje troškova smeštaja i putnih troškova na službenom putovanju
  • Troškovi smeštaja
  • Naknada putnih troškova na službenom putovanju
   • Upotreba sopstvenog automobila na službenom putovanju
   • Poreski tretman naknade prevoza na službenom putovanju
 • Akontacija troškova prilikom upućivanja zaposlenog na službeno putovanje i obračun izdataka po putnom nalogu
  • Isplata akontacije troškova za službeno putovanje u inostranstvo
   • Obračun izdataka po putnom nalogu za službeno putovanje u inostranstvo
    • Primer obračuna dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo
  •  Isplata akontacije i obračun izdataka po putnom nalogu za službeno putovanje u zemlji
   • Primeri obračuna izdataka po službenom putovanju u zemlji
 • Prekovremeni rad na službenom putu
  • Službeni put u radne dane
  • Službeni put u dane nedeljnog odmora i praznika
  • Prekovremeni rad vozača na službenom putu

VIII. DNEVNICE I DRUGI TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTOVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA

 • Nalog za službeno putovanje i isplata akontacije troškova
 • Naknada troškova službenog putovanja u zemlji državnih službenika i nameštenika
  • Troškovi službenog putovanja u zemlji
   • Troškovi smeštaja na službenom putovanju u zemlji
   • Troškovi ishrane na službenom putovanju u zemlji
   • Troškovi prevoza na službenom putovanju u zemlji ostali troškovi u vezi sa službenim putovanjem u zemlji
  • Obračun troškova službenih putovanja u zemlji
 • Naknada troškova službenog putovanja u inostranstvo državnih službenika i nameštenika
  • Troškovi službenog putovanja u inostranstvo
   • Troškovi smeštaja u inostranstvu
   • Troškovi ishrane i gradskog prevoza u mestu boravka u inostranstvu (dnevnica)
   • Primeri obračuna broja dnevnica
   • Troškovi prevoza
   • Ostali troškovi u vezi sa službenim putovanjem u inostranstvo
  • Obračun putnih troškova za službeno putovanje u inostranstvo
   • Poreski tretman troškova za službeni put u inostranstvo
   • Primer obračuna dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo
 • Prilog: Pregled odredbi članova Zakona koji regulišu troškove službenih putovanja narodnih poslanika

IX. DNEVNICE I DRUGI TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTOVANJA LICA KOJA NISU U RADNOM ODNOSU KOD ISPLATIOCA

 • Preračun nadoknađenih troškova u bruto iznos
 • Primer obračuna
 • Primeri obračuna troškova službenog putovanja lica koja nisu zaposlena kod isplatioca troškova
 • Tretman naknada troškova službenog putovanja licima koja nisu zaposlena kod isplatioca ali rade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima
 • Slučajevi kada naknada troškova službenog putovanja licima koja nisu zaposlena kod isplatioca nema karakter oporezivih ostalih prihoda

X. KOMISIONA PRODAJA ROBE

 • Komisioni poslovi prema Zakonu o obligacionim odnosima
 • Komisiona prodaja shodno Pravilniku o evidenciji prometa
 • Obaveza po osnovu PDV-a
 • Knjigovodstveno evidentiranje komisione prodaje
 • Prilog 1 – Primer Izveštaja komisionara

XI. TABELARNI PRIKAZ FISKALNIH OLAKŠICA ZA POSLODAVCE ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVIH LICA / u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana i Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje/

XII. ODGOVORI NA PITANJA „FRILENSERA“ U VEZI SA NAČINOM UTVRĐIVANJA NJIHOVOG STAŽA OSIGURANJA

XIII. SLUŽBENO MIŠLJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA

 • Primena propisa u vezi sa zaraznom bolešću COVID-19