Informator broj 22/2012 od 16.10.2012.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Ministarstvo finansija i privrede donelo je Uputstvo o primeni Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru
 • Propisani su računi za uplatu obaveza po Zakonu o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru
 • Usklađivanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada pod 1. oktobrom 2012. godine
 • Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i povratak sa rada

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE DONELO JE UPUTSTVO O PRIMENI  ZAKONA O UTVRĐIVANJU MAKSIMALNE ZARADE U JAVNOM SEKTORU

PROPISANI SU RAČUNI ZA UPLATU OBAVEZA PO ZAKONU O UTVRĐIVANJU MAKSIMALNE ZARADE U JAVNOM SEKTORU

 • Izmene i dopune Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Izmene i dopune Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

USKLAĐIVANJE PENZIJA, VREDNOSTI OPŠTEG BODA I NOVČANIH NAKNADA POD 1. OKTOBROM 2012. GODINE

OMOGUĆENA JE ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ZA OSIGURANA LICA – ŽENE U VEZI SA PLANIRANJEM PORODICE, TRUDNOĆE, POROĐAJA I DECU DO 18 GODINA KOJA SU OSIGURANA KAO ČLANOVI PORODICE OSIGURANIKA ZA KOJE POSLODAVAC NIJE REDOVNO IZMIRIVAO DOPRINOSE

NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA ZA DOLAZAK NA RAD I POVRATAK SA RADA

 • Pravo zaposlenih na naknadu troškova prevoza za dolazak na rad i povratak sa rada
  • Pravo na nižu cenu pretplatne karte odnosno na besplatan prevoz na teritoriji grada Beograda
 • Karakter isplate naknade troškova prevoza za dolazak na rad i povratak sa rada
 • Poreski tretman isplata po osnovu naknade troškova prevoza za dolazak na rad i povratak sa rada
 • Korišćenje poreske olakšice
 • Normativno regulisanje prava na naknadu troškova prevoza za dolazak na rad i povratak sa rada

SPECIFIČNI SPOLJNOTRGOVINSKI POSLOVI

 • Direktno ulaganje i investicioni radovi, shodno Zakonu o spoljnotrgovinskom poslovanju
 • Direktne investicije, shodno Zakonu o deviznom poslovanju
 • Odluka o uslovima pod kojim i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu
 • Odluka i Uputstvo o obavezi izveštavanja o poslovanju sa inostranstvom

POSLEDNJIM IZMENAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU, KOD ODLAGANJA PLAĆANJA PORESKOG DUGA PROŠIREN JE KRUG OBVEZNIKA KOJI MOGU TRAŽITI ODLAGANJE I PROMENJENI SU VISINA KAMATNE STOPE I METOD OBRAČUNA KAMATE

 • Mogućnost odlaganja plaćanja poreskog duga
 • Uslovi za odlaganje plaćanja poreskog duga
 • Postupak za odlaganje plaćanja poreskog duga
 • Pravne posledice odlaganja poreskog duga
  • Kamata na poreski dug čija je naplata odložena
 • Pravne posledice neplaćanja poreskog duga u rokovima iz rešenja, odnosno sporazuma o odlaganju plaćanja duga

ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

 • Obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom
 • Osobe koje imaju status osoba sa invaliditetom, u skladu sa Zakonom
 • Način izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom
 • Procena radne sposobnosti
 • Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze

FISKALNE OLAKŠICE ZA POSLODAVCA KOJI NA NEODREĐENO VREME ZAPOSLI OSOBU SA INVALIDITETOM

 • Ostvarivanje prava na poresku olakšicu
 • Ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja doprinosa na teret poslodavca