Informator broj 23/06 od 01.12.2006.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Poreski tretman poklona koje poslodavac daje povodom Nove godine i Božića
 • Prava zaposlenih kod promene poslodavca
 • Način formiranja mase zarada i cena u 2007. godini u lokalnim javnim preduzećima prema Instrukciji o izradi i praćenju realizacije godišnjih programa za 2007. godinu

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Način formiranja mase zarada i cena u 2007. godini u lokalnim javnim preduzećima prema Instrukciji o izradi i praćenju realizacije godišnjih programa za 2007. godinu

 • Propisi
 • Program poslovanja
 • Obavezni sadržaj Programa
 • Operacionalizacija sadržaja Programa u Instrukciji
 • Zarade i druga primanja u lokalnim javnim preduzećima za 2007. godinu
 • Rast cena u 2007. godini
 • Obaveza jedinica lokalne vlasti da dostave Programe javnih preduzeća nadležnim ministarstvima
 • Obaveštenje o kretanju cena proizvoda i usluga i zarada
 • Uredba o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima

Poreski tretman poklona koje poslodavac daje povodom Nove godine i Božića

 • Pokloni deci zaposlenih za Novu godinu i Božić iz sredstava poslodavca u novcu i/ili robi
 • Pokloni zaposlenima iz sredstava poslodavca
 • Pokloni licima koja nisu u radnom odnosu kod darodavca iz sredstava darodavca
 • Davanje poklona u robi i/ili novcu iz sredstava formiranih od sindikalne članarine je u potpunosti oslobođeno poreza na dohodak građana
 • Isplate iz sredstava humanitarnih, socijalnih i drugih organizacija pravnih i fizičkih lica deci bez roditelja, deci ratnih vojnih invalida i sl.
 • Poreski aspekt plaćanja propratnih događaja povodom Nove godine i Božića

Donošenje opšteg akta o računovodstvu i računovodstvenim politikama za mala pravna lica i preduzetnike

Prava invalida rada II i III kategorije za vreme radnog odnosa, po prestanku radnog odnosa i u slučaju novog zasnivanja radnog odnosa

 • Prava invalida rada II i III kategorije invalidnosti na zaradu i naknade zarade za vreme radnog odnosa
 • Prava invalida rada II i III kategorije invalidnosti kod Nacionalne službe za zapošljavanje
 • Prava invalida rada II i III kategorije po isteku vremena za koje je primao naknadu kod Nacionalne službe za zapošljavanje

Prava zaposlenih kod promene poslodavca

 • Šta se podrazumeva pod promenom poslodavca po odredbama Zakona o radu?
 • Prava zaposlenih i obaveze poslodavaca kod promene poslodavca
 • Važenje opšteg akta i postupak za promenu kolektivnog ugovora

Računovodstveno obuhvatanje materijala u doradi, obradi i manipulaciji

Lokalne komunalne takse

 • Uvođenje i plaćanje uvedenih od 1. januara 2007. godine
Od 1. januara 2007. godine uvode se nove zdravstvene knjižice, a njihovu overu će vršiti matične filijale

Izmenjen je i dopunjen Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom