Informator broj 23/2020 od 12.10.2020.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Propisani su novi rokovi, dodatni kriterijumi i parametri za realizaciju programa “Moja prva plata”
 • Obračunavanje i plaćanje poreza na dobit po odbitku (Obrazac PDPO/S)
 • Porez na dobit po rešenju na prihode nerezidentnog pravnog lica (Obrazac PP KDZN)

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

  • Godišnji lični koeficijent za kalendarsku godinu u kojoj se ostvaruje pravo na penziju
  • Doneta su tri pravilnika u vezi sa primenom Zakona o sprečavanju korupcije
  • Utvrđena je stopa redovne tromesečne premije osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica za 2021. godinu
  • Počeo je sa radom Registar zdravstvenih ustanova koji vodi Agencija za privredne registre
  • Rok za dostavljanje tromesečnog izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća je 30. oktobar 2020. godine
  • Zimsko računanje vremena u 2020. godini počinje 25. oktobra

II. PROPISANI SU NOVI ROKOVI, DODATNI KRITERIJUMI I PARAMETRI ZA REALIZACIJU PROGRAMA “MOJA PRVA PLATA”

III. RAZLOZI ZA DONOŠENJE PRAVILNIKA O RADU KAO OPŠTEG AKTA KOD POSLODAVCA

IV. POPUNJAVANJE RADNIH MESTA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE – INTERNI I JAVNI KONKURS –

  • Popunjavanje izvršilačkih radnih mesta putem internog konkursa
  • Popunjavanje izvršilačkih radnih mesta putem javnog konkursa
  • Javni konkurs za popunjavanje položaja

V. OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE POREZA NA DOBIT PO ODBITKU (Obrazac PDPO/S)

  • Stopa poreza
  • Obveznik poreza
  • Poreska prijava
  • Plaćanje poreza
  • Obračunavanje i plaćanje poreza na dobit po odbitku na prihode od dividendi i udela u dobiti
    • Primer isplate dividende i obračuna poreza po odbitku
  • Obračunavanje i plaćanje poreza na dobit po odbitku na prihode po osnovu autorskih naknada
    • Pojam autorskih naknada
    • Način utvrđivanja poreza po odbitku na autorske naknade koje ostvari nerezidentno pravno lice
    • Način utvrđivanja poreza po odbitku na autorske naknade koje ostvari nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom
  • Obračunavanje i plaćanje poreza na dobit po odbitku na prihode po osnovu kamata
    • Primer obračuna poreza po odbitku pri isplati prihoda po osnovu kamate
  • Obračunavanje i plaćanje poreza na dobit po odbitku na prihode po osnovu naknade od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike
    • Porez po odbitku na naknade po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti
    • Porez po odbitku na naknade po osnovu zakupa i podzakupa pokretnih stvari
  • Obračunavanje i plaćanje poreza na dobit po odbitku na prihode po osnovu naknada od usluga
    • Porez po odbitku na naknade od usluga koje ostvari nerezidentno pravno lice iz zemlje sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
    • Porez po odbitku na naknade od usluga koje ostvari nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom
    • Porez po odbitku na naknade od usluga koje ostvari nerezidentno pravno lice iz zemlje sa kojom nije zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
  • Prilog 2: Lista jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom
  • Prilog 3: Spisak država sa ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koji su u primeni u Republici Srbiji, sa tabelarnim pregledom stopa poreza po odbitku na autorske naknade, na dividende i na kamate

VI. POREZ NA DOBIT PO REŠENJU NA PRIHODE NEREZIDENTNOG PRAVNOG LICA (Obrazac PP KDZN)

  • Porez po rešenju na prihode koje nerezidentno pravno lice ostvari po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike
  • Porez po rešenju na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice u postupku namirenja potraživanja
  • Oporezivanje kapitalnih dobitaka koje ostvaruju nerezidentna pravna lica na teritoriji Republike
    • Pojam kapitalnog dobitka
    • Određivanje kapitalnog dobitka
    • Utvrđivanje i naplata poreza na kapitalni dobitak nerezidentnih pravnih lica