Informator broj 24/04 od 24.12.2004.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Zarade u javnim preduzećima u 2005. godini
 • Novine u obračunu poreza na dohodak građana pri isplatama od 1. januara 2005. godine
 • Odluka o načinu registrovanja, rokovima i obrascima za registrovanje i evidentiranje kreditnih poslova sa inostranstvom, iz člana 9. stav 3. i člana 10. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Dodaci, naknade, druga i ostala primanja

Zarade u javnim preduzećima u 2005. godini

 • Tekst Uredbe o visini zarada u javnim preduzećima
 • Utvrđivanje ukupnog iznosa sredstava za zarade
 • Uvećanje ukupnog iznosa sredstava za zarade
 • Zarade poslovodstva do donošenja Programa
 • Prethodna saglasnost za isplatu zarade (član 8. Uredbe)
 • Primena Uredbe kroz mišljenja nadležnog ministarstva

Usklađivanje knjigovodstvenih evidencija zbog primene propisa o PDV-u

 • Ukalkulisavanje PDV-a na zalihe robe u maloprodaji
 • Knjiženja u vezi sa ostvarivanjem prava na odbitak poreza na promet kao prethodnog poreza
 • Knjiženje u slučaju plaćenog poreza na promet za 2004. godinu po osnovu primljenih avansa ili izdatih faktura

Važno obaveštenje za budžetske korisnike

 • Tekst Instrukcije za popis imovine i obaveza, obračun amortizacije i revalorizacije za obveznike koji svoje poslovne knjige vode prema Uredbi o budžetskom računovodstvu za 2004. godinu

Odluka o načinu registrovanja, rokovima i obrascima za registrovanje i evidentiranje kreditnih poslova sa inostranstvom, iz člana 9. stav 3. i člana 10. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju

Novine u obračunu poreza na dohodak građana pri isplatama od 1. januara 2005. godine

 • Zarade i primanja koja imaju karakter zarade
 • Primer obračuna poreza i doprinosa pri isplatama zarada od 1. januara 2005. godine zaposlenima upućenim na rad u inostranstvo
 • Poreske olakšice i obračun poreza i doprinosa pri isplatama zarada za novozaposlene radnike počev od 1. januara 2005. godine
 • Korišćenje službenih vozila u privatne svrhe i korišćenje stambenih zgrada i stanova ima karakter zarade
 • Premije dobrovoljnog osiguranja imaju karakter zarade
 • Novine kod neoporezivih iznosa primanja iz čl. 9. i 18. Zakona i poreski tretman isplata preko neoporezivih iznosa od 1. januara 2005. godine
 • Naknade po ugovorima o obavljanju privremenih i povremenih poslova
 • Porez i doprinosi na prihode od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine
 • Oporezivanje prihoda od kapitala
 • Porez i doprinosi na prihode po osnovu ugovora o delu, trgovinskog zastupanja, posredovanja i sl. ugovora
 • Prihodi sportista i sportskih stručnjaka
 • Prihodi po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, šumskih plodova i lekovitog bilja
 • Naknade troškova i drugi rashodi licima koja nisu zaposlena kod isplatioca

Pregled primena usvojenih novih zakona i izmena i dopuna postojećih zakona