Informator broj 25/10 od 09.12.2010.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za osiguranje depozita
 • Pravo na najniži iznos penzije u Republici Srbiji za korisnike prava na starosnu penziju po međunarodnom ugovoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE USVOJILA NA PETOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA

USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA KOJI UREĐUJU OSIGURANJE DEPOZITA I STEČAJ I LIKVIDACIJU BANAKA

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za osiguranje depozita
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bankama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje

USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

DONETI SU PRAVILNICI ZA PRIMENU ZAKONA O VOLONTIRANJU

DOPUNE UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA

DILEMA OKO ODLASKA U STAROSNU PENZIJU U DECEMBRU 2010. GODINE ILI KASNIJE

KAKO SE OSTVARUJE PRAVO NA STAROSNU PENZIJU ZA LICA KOJA SU, OSIM U SRBIJI, RADILA I U NEKOJ OD DRŽAVA KOJE SU BILE U SASTAVU RANIJE JUGOSLAVIJE (bivša SFRJ)?

 • Bitne karakteristike sporazuma o socijalnom osiguranju sa stanovišta ostvarivanja prava na starosnu penziju
 • Podnošenje zahteva za utvrđivanje staža osiguranja kao osnova za sticanje prava na starosnu penziju po sporazumima sa bivšim državama SFRJ
 • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Srbiji i zemljama bivše SFRJ
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Srbiji
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Hrvatskoj
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Sloveniji
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Republici Srpskoj
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u BiH – Federacija
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Crnoj Gori
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Makedoniji
 • Primeri za ostvarivanje prava na starosnu penziju na osnovu sporazuma o socijalnom osiguranju sa državama na teritoriji bivše SFRJ
  • Tabelarni pregled važećih uslova za starosnu penziju po državama bivše SFRJ
 • Pravo na najniži iznos penzije u Republici Srbiji za korisnike prava na starosnu penziju po međunarodnom ugovoru
 • Postupak za ostvarivanje prava na inostranu penziju
 • Prilog: Zahtev za utvrđivanje penzijskog staža u inostranstvu

ODGOVORNOST ZA POVREDU PRAVA PO OSNOVU RADA

PORESKI TRETMAN NOVČANE NAKNADE I DRUGIH PRIMANJA KOJE OSTVARI LICE RADNO ANGAŽOVANO U SVOJSTVU VOLONTERA

NOVI ZAKON O TRGOVINI

OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE NAKNADA ZA VODU U SKLADU SA NOVIM ZAKONOM O VODAMA

DONACIJE KAO IZVOR PRIHODA I PRIMENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA